Nr uczestnika Data i czytelny podpis

Transkrypt

Nr uczestnika Data i czytelny podpis
.....................................
Nr uczestnika
KARTA ZGŁOSZENIA
do eliminacji
„Karaoke Maxxx Festiwal Opole 2008”
Imię i nazwisko.......................................................................................................
Adres zamieszkania................................................................................................
................................................................................................................................
Adres korespondencyjny.......................................................................................
................................................................................................................................
Telefon........................................ E-mail................................................................
Tytuł utworu, który chcesz wykonać.....................................................................
Inny utwór* ..........................................................................................................
Miejsce eliminacji**.............................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych
wykorzystywanych przez Fundację Flota Świętego Mikołaja (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr133, poz.833).
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem dotyczącym eliminacji i festiwalu.
W przypadku gdy zakwalifikuję się do finału, który odbędzie się w dniach 24-25 maja 2008
roku w Opolu, zobowiązuje się stawić na finał w wyznaczonym dniu i godzinie oraz
zobowiązuje się do wzięcia udziału w finałowym koncercie w Opolu. W przypadku nagłych
zdarzeń losowych powiadomię organizatorów najpóźniej 7 dni przed festiwalem.
Sprawy organizacyjne reguluje regulamin.
...........................................................
Data i czytelny podpis
* wpisuje się w czasie eliminacji w przypadku braku wcześniej zadeklarowanego utworu
na liście; w dniu eliminacji uczestnik w tym punkcie wpisuje inny utwór, który będzie
wykonywał z listy przedstawionej przez organizatora; w przypadku, gdy podany utwór
znajduje się na liście nie należy nic wpisywać.
** należy wpisać miasto oraz klub, w którym odbywają się eliminacje. Wykaz miast i
adresy klubów znajdują się na stronie internetowej www.karaokemaxxx.pl. Należy wpisać
dokładnie, w którym mieście i klubie bierze się udział w eliminacjach.
ORGANIZATOR ELIMINACJI:
UZYSKANE MIEJSCE UCZESTNIKA
...........................................................................................................