Protokół Radomski Konkurs Języka Angielskiego pt. „My Hometown

Transkrypt

Protokół Radomski Konkurs Języka Angielskiego pt. „My Hometown
Protokół
Radomski Konkurs Języka Angielskiego pt. „My Hometown” w roku 2016/2017
Data przeprowadzenia eliminacji szkolnych:
…………….………….………
Liczba uczniów biorących w nich udział:
……………………….……….
Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego:
lp Imię i nazwisko ucznia
Kategoria
(GIMNAZJUM,
PONADGIM.)
klasa Opiekun
kontakt
(tel.
i e-mail
opiekuna)
1.
2.
KOMISJA SZKOLNA:
Przewodniczący:
……….................................
Członkowie:
…………………………..…………
……………..………………………
(podpisy komisji)
…………………………..
(pieczęć i podpis dyrektora)