Rolniczy handel detaliczny Komunikat

Transkrypt

Rolniczy handel detaliczny Komunikat
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Biuro Prasowe
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: (22) 623 - 18 – 38
e-mail: [email protected]
Warszawa, 13.12.2016 r.
Rolniczy handel detaliczny
5 grudnia 2016 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w
celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), która wejdzie w życie z dniem
1 stycznia 2017 r.
Przy prowadzeniu produkcji i sprzedaży żywności przez rolników w ramach działalności rolniczy
handel detaliczny, która została zdefiniowana w przepisach ww. ustawy, rolnicy są zobowiązani do
spełniania przede wszystkim wymagań rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Przepisy te przewidują, że
w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie
jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego
w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II tego
rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone
wymagania higieniczne).
Dodatkowo planuje się objęcie tymi uproszczonymi wymaganiami podmiotów prowadzących rolniczy
handel detaliczny, które w ramach prowadzonej działalności wykorzystują do prowadzenia produkcji
żywności pomieszczenia inne niż używane głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. osobne
budynki zlokalizowane na terenie gospodarstwa). Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest
przygotowywany w resorcie rolnictwa i będzie podlegać procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej i
pozostałym państwom członkowskim Unii Europejskiej.