pobierz

Transkrypt

pobierz
MontaŜ rur PCV w wykopie
60cm
45 cm
Przejście elastyczne przez ścianę studni
uszczelnione białym sznurem i kitem (polkit,olkit)
lub pianką poliuretanową w rurze ochronnej
P
150
R2
1 200
R3
Beton C20/25 (B 20)
200
podsypka cement. - piaskowa gr. 5cm
1400
Podsypka z tłucznia lub żwiru
Płyta fundamentowa
zbrojona lub prefabrykowana
1400
Dno studzienki z betonu
hydrotechnicznego w postaci
płyty dennej z wyprofilowaną kinetą
8cm
250 cm
Krawężnik 20x30x100
wpust uliczny
projektowany chodnik
2%
90°
30cm
40cm
30cm
PODSYPKA
-ZAGĘSZCZONY PIASEK
kręgi betonowe średnicy 50 cm
z betonu żwirowego klasy C20/25
pierścień żelbetowy o średnicy
62 cm z betonu wibr. klasy C16/20,
stal zbroj.St0S
60
500
60
Taśma "Denso"
na każdym styku
prefabrykatów
Temat opracowania:
"AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI:,,Projekt budowy ciągu
pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 792 w miejscowości Kroczyce od km
11+814,65 do km 14+323,00 - ETAP III,IV i V"
IWESTOR:
Izolacja wewnętrzna
izoporbet
A - projektowane konstrukcje nawierzchni
Kręgi żelbetowe
śr. 500 mm
Przejście elastyczne przez ścianę studni
uszczelnione białym sznurem i kitem (polkit,olkit)
lub pianką poliuretanową w rurze ochronnej
Izolacja zewnętrzna
zagruntowanie izolacją asfaltową
+ 3x lepik asfaltowy na gorąco
Podsypka z tłucznia lub żwiru
50
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH
ul. LECHICKA 24, 40-609 KATOWICE
50
Treść rysunku:
Płyta fundamentowa c20/25 (B 20)
zbrojona lub prefabrykowana
10
00
10
Płyta fundamentowa
zbrojona lub prefabrykowana
00
120
D
R2
OBSYPKA RURY
PIASEK
kolano 45°
Dno studzienki z betonu
hydrotechnicznego w postaci
płyty dennej z wyprofilowaną kinetą
ława betonowa o gr.. 15 cm z betonu C12/15 ( B15)
Izolacja wewnętrzna
izoporbet
Podsypka z tłucznia lub żwiru
Szczegóły konstrukcyjne kanalizacji deszczowej
Skala rysunku:
Data:
80
min 400
50
Podsypka z tłucznia lub żwiru
13
Izolacja zewnętrzna
zagruntowanie izolacją asfaltową
+ 3x lepik asfaltowy na gorąco
50
R3
20cm
80
Taśma "Denso"
na każdym styku
prefabrykatów
R1
D
60
R1
2%
i%
Przejście elastyczne przez ścianę studni
uszczelnione białym sznurem i kitem (polkit,olkit)
lub pianką poliuretanową w rurze ochronnej
200
15 5 15
30
500
Kręgi żelbetowe
śr. 500 mm
5
250
60
kręgi betonowe średnicy 50 cm
z betonu żwirowego klasy C20/25
Izolacja wewnętrzna
izoporbet
45°
Wypełnienie wykopu
grunt zagęszczony
150
7 3
Przejście elastyczne przez ścianę studni
uszczelnione białym sznurem i kitem (polkit,olkit)
lub pianką poliuretanową w rurze ochronnej
100
D1
40
1000
100
Izolacja wewnętrzna
izoporbet
Izolacja zewnętrzna
zagruntowanie izolacją asfaltową
+ 3x lepik asfaltowy na gorąco
D
3 7
100
150
Przekrój B-B
1000
100
1 200
60
Izolacja zewnętrzna
zagruntowanie izolacją asfaltową
+ 3x lepik asfaltowy na gorąco
D
płyta ściekowa betonowa
typ korytkowy
wpust uliczny
pierścień żelbetowy o średnicy
62 cm z betonu wibr. klasy C16/20,
stal zbroj.St0S
Taśma "Denso"
na każdym styku
prefabrykatów
obrzeże chodnika 30x8x100
Przekrój A-A
projektowany chodnik
Kręgi żelbetowe
nawierzchnia jezdni
300
Taśma "Denso"
na każdym styku
prefabrykatów
Obrzeże chodnika 30x8x100 cm
wpust uliczny
P
Kręgi żelbetowe
B
Płyta pokrywowa
żelbetowa
H-posadowienie
kanalizacji
deszczowej
Rw- rzędna włazu
R1- rzędna wlotu
R2- rzędna wylotu
R3- rzędna dna
P- podmurówka z cegły
kanalizacyjnej
D- średnica rury PVC-U 400 mm
D1 - średnica rury PVC-U 200 mm
H
65 cm
Studzienka ściekowa
300 300 300
Płyta pokrywowa
żelbetowa
Podmurówka z cegły
H
A
Rw
H
50
2
Podmurówka z cegły
Rw- rzędna włazu
R1- rzędna wlotu
R2- rzędna wylotu
R3- rzędna dna
P- podmurówka z cegły
kanalizacyjnej
D- średnica rury PVC-U 400 mm
150
Właz żeliwny typu lekkiego
Rw
płyta ściekowa betonowa
typ korytkowy
A
B
Żeliwne stopnie złazowe
300 300 300
2
Właz żeliwny typu lekkiego
obrzeże chodnika 30x8x100
51
wpust uliczny
20cm
50
Żeliwne stopnie złazowe
zaprawa cementowo - piaskowa 1:2
20cm
projektowany chodnik
projektowany chodnik
Widok z góry
A
Widok z góry
Studzienka ściekowa
51
Studzienka kanalizacyjna kaskadowa
śr. 1000 mm
min 400
Studzienka kanalizacyjna
śr. 1000 mm
120
prefabrykowane korytko ściekowe
o wym.40x60x15cm wraz z wpustem ulicznym
Płyta fundamentowa
zbrojona lub prefabrykowana
2- kręgi betonowe średnicy 50 cm z
betonu żwirowego klasy C20/25
3- pierścień żelbetowy o średnicy
62 cm z betonu wibr. klasy C16/20,
stal zbroj.St0S
14
00
VII. 2015r.
Projektant :
r rys.
1:50
4.3
Podpis :
mgr inż.. Michał Skotnica
nr ewid. 664/01
Sprawdzający :
mgr inż.. Maciej Markiel
nr ewid. 426/01
Podpis :

Podobne dokumenty