cd) tzb +.14.b`+

Komentarze

Transkrypt

cd) tzb +.14.b`+
l58 | wvnażerulł ALGEBRAICZNF
3. Zapisz w .jak najprostszej postaci.
a) 3(2x -
1) + 4(1
- x)
e)
.).,,
.
3x-12
4^TJ__-,
)
b) 2(7x
+ 5)
c) -2x(B -
-
x)
6(x
-
-
2)
f)
5(x2 + 3x)
c)
d) s(3-2x)-(4x+6).3
72x+16
-
10x+15
45 9 _6x zl-llx
3/ -ł(x_rl
. lOx_50
-
h)
)
-J'--
4,)
--
4' a) Ile r'rrynosi
średnia arytmetyczna liczb 2k_ 1 i Zk+l?
b) oblicz średnią alytmetyczną liczb 2k_.3, 2k+I
i 2k +
5.
c) Ile wynosi średnla arytmetyczna trzech kolejnych
liczb naturalnych
następujących bezpośredniopcl ltczble 2k?
5. Zapisz wyporł,iedźJasia w postaci
w1razenia algebraicznego. Przekształć
to rł1'.razenie do prostszej postaci. Jaką
llczbę pomyślałaMałgosia na początkui
\r
" 6. Tapisz
a) 2x(x b) a(a
5)
7. Dane są uyrazenia algebraiczne: A
Wykonaj działania:
a)(A.B).C
b)A.(B.C)
-
- b(ą _ b + c) * c(ą _ b - c)
+ 1)
-(-4*,
+
gx2
-
6) : 2
3x'2 _
xv
c) (A+B).C
d)
A.C
+
B'C
9. Dany jest trapez o pocfstawach ą i b oraz ltrysokości
h. Zwiększamy
każdą z podstalrl tlapezu o 2, a wysokośćzwiększamy
3 razy. o ile
większe pole ma nowy trapez?
Pc,
3. Da
SZt
o-
A.
B: *2y C: 3ł
8' oblicz wartości liczbowe rł1rażeń:
a) 3(x2-2x+3)-Z.'rz_5x_1) dla x:2,
b) a(Ząb+b)_b(a-Zab+a'21 c]la ą=OJ i b:_IO.
t
B.
3(x2 _ Zx) + (x _ 2)x
+.14.b'+ _L#
:
,
jak najprostszej postaci.
+ b + c)
tzb
1. \\
2.
w
c) x(xZ +2x
cd)
**r;
Wtrgłą