Assembly programming

Transkrypt

Assembly programming
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Rektora nr 10/12
dnia 21 lutego 2012r.
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU
Kod modułu
Nazwa modułu
Nazwa modułu w języku angielskim
Obowiązuje od roku akademickiego
Programowanie w asemblerze
Assembly programming
2012/2013
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Elektrotechnika
I stopień
Profil studiów
Ogólno akademicki
Forma i tryb prowadzenia studiów
stacjonarne
Specjalność
Jednostka prowadząca moduł
Koordynator modułu
Zakład Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych
dr inż. Aleksandra Sikora
(I stopień / II stopień)
(ogólno akademicki / praktyczny)
(stacjonarne / niestacjonarne)
Zatwierdził:
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Przynależność do grupy/bloku
przedmiotów
Kierunkowy
Status modułu
Obowiązkowy
Język prowadzenia zajęć
angielski
Usytuowanie modułu w planie studiów semestr
I
Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim
Semestr zimowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)
(obowiązkowy / nieobowiązkowy)
Wymagania wstępne
(semestr zimowy / letni)
(kody modułów / nazwy modułów)
Egzamin
nie
Liczba punktów ECTS
4
(tak / nie)
Forma prowadzenia
zajęć
w semestrze
wykład
15
ćwiczenia
laboratorium
15
projekt
inne
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Poznanie zasad tworzenia programów w języku asembler dla procesorów o różnych
architekturach. W tym zapoznanie z zagadnieniami: cyfrowego zapisu informacji, architektury
Cel
modułu procesorów RISC i CISC, instrukcji asemblera, pracy z pamięcią, przedstawienie
mechanizmów przerwań sprzętowych i programowych, komunikacja z układami peryferyjnymi.
(3-4 linijki)
Symbol
efektu
Forma
odniesienie do
prowadzenia
efektów
zajęć
kierunkowych
(w/ć/l/p/inne)
Efekty kształcenia
Student ma wiedzę o przeznaczeniu języka asembler. W
W_01
W_02
W_03
U_01
U_02
Student rozumie mechanizmy wykonania rozkazów W
przez procesor.
Student zna podstawy teoretyczne do pisania
W
programów w asemblerze.
Student posiada umiejętność dotyczącą implementacji W, L
programów w języku asembler. Dzieli się zadaniami
programistycznymi w obrębie zespołu.
Potrafi posługiwać się narzędziami programowania w W, L
asemblerze
Student pozyskuje informacje z dokumentacji.
L
U_03
K_01
K_02
Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania
W, L
wiedzy z obszaru programowania w języku asembler
Student ma świadomość odpowiedzialności za
W, L
podejmowane decyzje
K_W03
K_W15
K_W03
K_W15
K_W15
odniesienie do
efektów
obszarowych
T1A_W03
T1A_W07
T1A_W03
T1A_W07
T1A_W07
K_U17
T1A_U09
K_U17
T1A_U09
K_U01
K_U05
K_K01
T1A_U01
T1A_U05
T1A_K01
K_K02
T1A_K02
Treści kształcenia:
1.
Treści kształcenia w zakresie wykładu
Nr
wykładu
1
2
3
4
5
6
Treści kształcenia
Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
modułu
Cyfrowy zapis informacji. Struktury procesorów (model maszyny cyfrowej typu Harvard W_01
oraz von Neumanna). Rola i znaczenie asemblerów.
W_03
K_01
K_02
Narzędzia programowania. Tworzenie programu w języku asemblera. Reguły zapisu
W_02
programu w języku asemblera.
W_03
U_02
Architektura wybranych procesorów – rejestry dostępne programowo, znaczniki,
działanie stosu. Kodowanie rozkazów. Adresowanie operandów.
Elementy języka asemblera. Podstawowe instrukcje arytmetyczne i logiczne. Wyrażenia.
Alokacja danych.
Tryby adresacji pamięci. Procedury. Przerwania.
Operacje arytmetyczne i bitowe. Manipulacja znacznikami. Kontrola przepływu
programu i rozgałęzienia (porównania, skoki i pętle).
W_02
W_03
W_02
W_03
W_02
W_03
W_02
W_03
U_01
Komunikacja z układami peryferyjnymi.
7,8
2.
Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń
Nr zajęć
ćwicz.
3.
W_02
W_03
U_01
Treści kształcenia
Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
modułu
Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych
Nr zajęć
lab.
1
2
3
4
Treści kształcenia
Budowa zestawu uruchomieniowego STK500 mikrokomputerów rodziny AVR
firmy Atmel. Środowisko programistyczne AVR Studio firmy ATMEL.
Programowanie w asemblerze: sterowanie portami mikrokontrolerów rodziny
AVR.
Programowanie w asemblerze: obsługa przerwań zewnętrznych procesorów
AVR
Programowanie w asemblerze: działanie timerów w mikrokontrolerach rodziny
AVR.
5
Programowanie w asemblerze: transmisja szeregowa
6
Programowanie w asemblerze: programowanie pamięci EEPROM.
7, 8
Programowanie w asemblerze: projekt woltomierza 8-bitowego
Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
modułu
U_02
K_01
U_01
U_03
U_01
U_03
U_01
U_03
K_01
U_01
U_02
U_03
K_01
U_01
U_02
U_03
K_01
K_02
U_01
U_02
U_03
K_01
K_02
Metody sprawdzania efektów kształcenia
Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
U_01
U_02
U_03
K_01
Metody sprawdzania efektów kształcenia
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)
Kolokwium
Kolokwium
Kolokwium
Sprawozdania z laboratoriów
Sprawozdania z laboratoriów
Sprawozdania z laboratoriów
Sprawozdania z laboratoriów
D. NAKŁAD PRACY STUDENTA
Bilans punktów ECTS
obciążenie
studenta
Rodzaj aktywności
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w laboratoriach
Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
Udział w zajęciach projektowych
Konsultacje projektowe
Udział w egzaminie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
15
6
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela
36
akademickiego
(suma)
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
1,44
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
Wykonanie sprawozdań
Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
Wykonanie projektu lub dokumentacji
Przygotowanie do egzaminu
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta
64
21
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy
2,56
14
10
15
20
5
(suma)
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
22
23
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100
Punkty ECTS za moduł
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
24
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi
25
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o
charakterze praktycznym
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
4
36
1,44
E.LITERATURA
Wykaz literatury
Witryna WWW
modułu/przedmiotu
1. Kruk S.: Programowanie w języku asembler, wyd. 1, Wyd. PLJ,
Warszawa 1993.
2. Schmit M. L.: Procesory Pentium – narzędzia optymalizacji, wyd. 1,
Wyd. MIKOM, Warszawa 1997.
3. Wróbel E.: Asembler 8086/88, wyd. 2, WNT, Warszawa 1992.
4. Krysiak A.: Programowanie mikrokontrolerów rodziny AVR,
Wydawnictwo: Typoscript, Warszawa 2000
5. Doliński J.: Mikrokontrolery AVR w praktyce, Wydawnictwo btc,
Warszawa 2003
6. AVR Assembler User Guide, Dokumentacja firmy ATMEL (dostępna
na stronie: www.atmel.com).
7. 8-bit AVR Instruction Set, Dokumentacja firmy ATMEL (dostępna na
stronie: www.atmel.com).
weaii-moodle.tu.kielce.pl