pokaż - Tychy

Komentarze

Transkrypt

pokaż - Tychy
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wÓjta' zastępcywÓjta' sekretarza gminy, skarbnika gminy,.kierownikajednostki'
organizaryjnej gminy' osoby zarządzająceji członkaorganu zarządzającego
gminnąosobąprawnąoraz osoby*yd$ą:?i decyzjeadministraryjnew imieniu
woJta'-'
TYCHY
f8.09.2010R.
(dnia)
(miejscowoŚć)
U WAG A:
l . osoba sktadającaoświadczenięobowi4Zanajestdo Zgodnęgoz prawdą,Starannegoi zupełnęgowypetnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezę|iposzczegÓ|nerubryki nie znajdująw konkretnymprzypadku zastosowania,na|ęŻywpisac ,,niedotyczy''.
3. osoba składającaoświadczenieobowi4zanajestokreŚ|ićprzynaleinoŚć poszczegolnychskładnikÓw
maj4tkowych,dochodÓw i zobowiązando majątkuodrębnegoi majątkuobjętegomałzeriskąwspolnością
maj4tkową.
4. oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
pienięzne.
5. oświadczeniemajątkoweobejmujerÓwniez wierzytelności
6. W częŚci A oŚwiadcZenia zawartesą informacjejawne, w częściB zaśinformacjeniejawne dotycząceadresu
zamięszkaniaskładającegooŚwiadczenieoraz miejsca połozenianieruchomoŚci.
CZĘSC A
Ja,niŻejpodpisany(a)
HANNA
JOANNA
RABCZYNSKA
RUTA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)
22 Nf.AJA 1965R.
SZKoŁA PoDSTAwowA
W KATOWICACH
NR 35 Z oDDZ|AŁAMI INTEGRACYJNYM| lM. MATK| TERESY
ZKALKUTY W TYCHACH . DYREKTOR
(miejscezatrudnienia,
stanowisko
lub funkcja)
po zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia |991 r. o ograniczeniuprowadzenia dziata|ności
gospodarazęiprzez osoby pełniącefunkcje publiczne(Dz. U. Nr 106' poz. 679, z |998 r. Nr l l3, poz. 1|5 i
N r 1 6 2 ,p o z .l 1 2 6 , z 1 9 9 9r . N r 4 9 , p o 2 . 4 8 3 , 2 2 0 0r0. N r 2 6 , p o z . 3 0 6 o r a z z 2 0 0 2
r . N r 1 1 3 , p o 2 . 9 8i4N r
2|4, poz. 1806)oraz ustawyz dnia 8 marca l990 r. o Samorządziegminrrym(Dz. U. z2001 r. Nr |42, poz,
l 5 9 l o r a z z f 0 0 2 r . N r f 3 , p o 2 . 2 2 0 ,N r 6 2 , p o 2 . 5 5 8N, r 1 1 3 ,p o z .9 8 4 ,N r 1 5 3 , p o 2 1. 2 1 1i N r 2 1 4 , p o 2 .
l806), zgodniezart.24htej ustawyoświadczam,ieposiadamwchodzącew składmałżeskiej wspolności
majątkowejlub stanowiącemÓj majątekodrębny:
WSZYSTKIE
WYKAZANE
MAŁZEŃSKĄ
wSPoLNoSĆ
SKŁADNIKI MAJATKOWE
oRAZ DOCHODY STANOWIA
MAJĄTKoWĄ
I. Zasoby pieniężne:
środkipienięzneZgromadzonęw walucie polskiej:NIE DOTYCZY
środkipienięŻneZgromadzonew walucie obcej:NIE, DOTYCZY
papiery wartościowe:
ELEKTRIM , GANT, PETROL INVEST, KoV
na kwotę: 80 000 ZŁ
II.
1. Dom o powierzchni:300 mf, o wartości:500 000 tytutprawny:WŁASNOSĆ
--...----tytuł
prawny:NIE DOTYCZY
2. Mieszkanie o powierzchni:..-.-...---frf, o wartości:
rodzaj gospodarstwa:,powierzchnia:
3. Gospodarstworolne: NIE DOTYCZY
o wartości:
. rodzajzabudowy:... .
..
tytut prawny:
w roku ubiegłymprzychodi dochod w wysokości:
Ztego tytułuosięgn4łem(ęłam)
4. Innęnieruchomości:powierzchnia: f000 Mf
o wartości: I70 000 ZŁ
tytułprawny: WŁASNOSĆ
III.
Posiadamudziaływ społkachhandlowych- na|eŻypodaćliczbę i emitentaudziatÓw:
NIE DOTYCZY
udziałÓww społce:. . . .
udziałyte stanowiąpakietwiększy niŻ10o/o
w roku ubiegłymdochod w wysokoŚci:
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
rv.
Posiadamakcjew spÓłkachhandlowych- na|eiypodaćliczbęi ęmitentaakcji:
NIE DOTYCZY
akcjete stanowiąpakietwiększyniŻI0% akcjiw spÓtce:....
Ztego tytułuosi4gn4łem(ęłam)
w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:
v.
Nabyłem(am)(nabyłmoj małzonek,zwył'qczeniemmienia przyna\eznegodo jego maj4tku
odrębnego)od Skarbu Panstwa, innej pat'rstwowejosoby prawnej,jednostek samorz4du
terytorialnego'ich zwt4zkow lub od komunalnejosoby prawnejnastępujqcemienie, ktÓre
podlegałozbyciu w drodze przetargu- nalezy podaćopis mienia i datęnabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY
VI.
1. Prowadzę działa\noścgospodarcząt2)(należypodaćformę prawn4 iprzedmiot działalności):
NIE DOTYCZY
osobiście
....
wspÓlnie z innymi osobami....
w roku ubiegłymprzychod i dochod w wysokości:
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
gospodarcząlub jestem przedstawicielem,pełnomocnikiemtakiej
f . Zarządzam działalności4
(naleiy podaćformęprawnąi przedmiotdziałalności):
działalności
NIE DOTYCZY
osobiście....
wspÓlniez innymi osobami....
Z tegotytułuosi4gn4łem(ęłam)
w roku ubiegłymdochod w wysokości:
VII.
1. w społkachhandlowych(nazwa,siedzibaspotki):NIE DOTYCZY
jestem członkiemzarzqdu(od kiedy):...
jestem członkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy)
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochod w wysokoŚci:
2. W społdzielniach:NIE DOTYCZY
jestem członkiemZarzqdu(od kiedy):
jestem członkiemrady nadzorczejt3]
1oakiedy):
jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego tytułuosi4gn4łem(ęłam)
w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:
3. W fundacjachprowadzących działa|ność
gospodarczq..NIE DOTYCZY
jestem członkiemzarzqdu(od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
Z tego tytutuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochÓd w wysokości:
vnl. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej |ub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu:
ZTYTUŁU ZATRUDNIENIA
48500,8| ZŁ
ZTYTIJŁU ZBYCIA PAPIERoW WARTOSCIOWYCH
f35OOZŁ
[X. Składnikimienia ruchomegoo wartościpowyzej 10 000 złotych(w przypadkupojazdow
mechanicznych
na|eĘpodaćmarkę,modeli rok produkcji):
CHRYSLER SEBRING .2002 R.
HONDA CIVIC _ 2OO8R.
X. Zobowiqzania pienięine o wartościpowyŻej |0 000 złotych,w tym zaciągniętekredyty i
poŻyczkiorazwarunki, najakich zostałyudzięlone(wobeckogo,w związkuzjakim zdarzęnięffi'
W
jakiejwysokości):
KREDYT HIPOTECZNY NA RoZBUDowĘ DOMU .100 000 CHF BANK MILLENIUM
KREDYT NA SAMoCHoD HoNDA CIVIC .50 000 ZŁ LUKAS BANK

Podobne dokumenty