Pobierz plik

Transkrypt

Pobierz plik
Poznań, dn. 26 sierpnia 2016r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zastępca Dyrektora ds. Obrotu Nieruchomościami w Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
ogłasza przetarg w trybie negocjacji na oddanie przez PKP S.A. nieruchomości do odpłatnego korzystania
na podstawie umowy najmu, który zostanie przeprowadzony zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej
PKP S.A. Regulaminem z załączonym do niego wzorem Formularza Oferty.
Przedmiotem najmu są powierzchnie usługowo-handlowe pod urządzenia vendingowe znajdujące się na terenie
dworców:
1. Poznań Główny – 1 szt. (dowolny asortyment),
2. Kalisz – 2 szt. (przekąski + zimne napoje),
3. Koło – 1 szt. (dowolny asortyment),
4. Świnoujście – 1 szt. (zimne napoje),
5. Międzyzdroje – 2 szt. (dowolny asortyment),
6. Gryfino – 2 szt. (dowolny asortyment),
stanowiące własność PKP S.A.
Przedmiot najmu nie jest obciążony prawami osób trzecich.
Przedmiot najmu można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu:
1. Poznań Główny: Sławomir Dudziak tel. +48 723 190 865
2. Kalisz: Marian Łakomy tel. +48 601 229 309
3. Koło: Waldemar Bońka tel. +48 721 805 833
4. Świnoujście, Międzyzdroje, Gryfino: Agnieszka Rejnhard +48 601 212 411
Wywoławczy czynsz najmu wynosi 2.500,00 zł netto w skali miesiąca.
Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy. Oprócz
czynszu, Najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za media i usługi, zgodnie z załączonym projektem umowy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w kwocie 3.690,00 zł, na konto City
Handlowy S.A. nr 46 1140 1010 0000 3075 6900 1233,w terminie do 09.09.2016r. roku (uznanie wpłaty na rachunku
Ogłaszającego) oraz akceptacja warunków przetargu i złożenie wymaganych Regulaminem oświadczeń i dokumentów.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Ogłaszający preferuje oferty dot. łącznie sześciu lokalizacji. W przypadku braku takich ofert, PKP S.A. w dalszej
kolejności rozpatrzy oferty dot. poszczególnych lokalizacji.
Oferty należy składać w siedzibie Ogłaszającego, 61-875 Poznań, ul. Al. Niepodległości 8, pokój numer 300, do
dnia 09.09.2016r. do godz. 12:00. Kopertę należy opisać: „Dotyczy: Przetarg na pakietowy wynajem powierzchni
pod vendingi. Nie otwierać przed dniem 12.09.2016r.”
Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 12.09.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Ogłaszającego 350.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Emilia Żabicka tel. +48 721 806 318, tel. +48 61 633 30 70,
e-mail: [email protected]
PKP S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany i odwołania warunków przetargu i aukcji oraz zakończenia postepowania
bez wyboru oferty.
Grażyna Nidzińska
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Obrotu Nieruchomościami w Poznaniu
Biuro Obrotu Nieruchomościami
Procedury wewnętrzne w zakresie oddawania przez PKP S.A. nieruchomości w najem/dzierżawę
1z1