PROTOK Ó Ł N r XXXIXX / 0 6

Transkrypt

PROTOK Ó Ł N r XXXIXX / 0 6
P R O T O K Ó Ł
N r
X X X I X X / 0 6
z sesji Rady Gminy w Mniowie odbytej w dniu 3 sierpnia 2006 r. w Urzędzie Gminy
w Mniowie (trzydziesta dziewiąta, zwykła sesja rady gminy w kadencji 2002 – 2006, a
piata w 2006 r.)
Trzydziestej dziewiątej, zwykłej sesji rady gminy w kadencji 2002 - 2006
przewodniczył Pan Grzegorz Jas, wiceprzewodniczący rady gminy; sekretarzem obrad
był p. Marek Woś, radny zam. Grzymałków; protokółował Bogumił Stępień, kierownik
referatu organizacyjnego Urzędu Gminy w Mniowie.
W sesji wzięli udział radni rady gminy - jak w liście obecności stanowiącej
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu, osoby zaproszone (goście) - jak w liście
obecności stanowiącej załącznik Nr 8 oraz sołtysi jak w liście obecności stanowiącej
załącznik Nr 9.
Porządek obrad ustalony w zawiadomieniu :
1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad i protokołu z sesji poprzedniej.
2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej, w tym realizacja wniosków radnych.
3.
4.
5.
6.
Podjęcie uchwał :
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok,
w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze gminy Mniów,
w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Mniowie,
w sprawie wyrażenia opinii o koncepcji przebiegu drogi ekspresowej S-74,
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji.
do pkt 1-go porządku obrad
Otwarcia trzydziestej dziewiątej, zwykłej sesji rady gminy w kadencji 20022006, pod nieobecność przewodniczącego, dokonał wiceprzewodniczący rady gminy
Pan Grzegorz Jas i przewodniczył jej obradom aż do chwili zamknięcia obrad.
Wiceprzewodniczący poinformował iż przewodniczący rady jest nieobecny na sesji z
powodu pogrzebu swego ojca, który ma się odbyć w dniu dzisiejszym o godz. 15-tej.
Zaapelował do radnych o sprawny przebieg obrad, o możliwie jak największe skrócenie
czasu trwania sesji oraz o zabieranie głosu tylko w sprawach najistotniejszych, tak aby
zainteresowani (radni, sołtysi, pracownicy urzędu) mogli wziąć udział w pogrzebie ojca
przewodniczącego rady gminy.
Następnie wiceprzewodniczący rady gminy przywitał : radnych rady gminy, p. Mariana
Plecha - radnego Rady Powiatu Kieleckiego, p. Leonarda Świerczyńskiego, Wójta, p.
Czesława Pytla, Zastępcę Wójta, p. Teresę Spera, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz
pracowników urzędu gminy uczestniczących w sesji.
Wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził prawomocność obrad gdyż w
chwili otwarcia sesji uczestniczyło w niej zgodnie z listą obecności – 11 radnych, a rada
liczy 15 radnych; na sesję spóźnił się radny p. J. Dudzic (przybył w trakcie omawiania
pkt 2 porządku obrad); ostatecznie w sesji uczestniczyło 12 radnych; nieobecni na sesji
1
to radni p. Cz. Kowalski i p. Grzegorz Grzegorczyk (usprawiedliwieni) oraz p. Zenon
Rodak.
Następnie wiceprzewodniczący rady gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie
porządku obrad o pkt 7 : podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia
porządkowego Wójta Gminy w Mniowie – dotyczy zarządzenia w sprawie całkowitego
zakazu poboru wody z wodociągu do podlewania ogródków przydomowych;
w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 11 radnych.
Innych uwag i wniosków do porządku obrad nie wniesiono.
W dalszej części wiceprzewodniczący odczytał porządek obrad sesji wraz z nowym
punktem. W głosowaniu jawnym porządek obrad sesji, został przyjęty jednogłośnie –
głosowało 11 radnych.
Nowy porządek obrad (od pkt 2-go - rozszerzenie porządku obrad zaznaczono
wytłuszczonym, podkreślonym drukiem) :
2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej, w tym realizacja wniosków radnych.
podjęcie uchwał :
3.
4.
5.
6.
7.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok,
w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze gminy Mniów,
w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Mniowie,
w sprawie wyrażenia opinii o koncepcji przebiegu drogi ekspresowej S-74,
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy w Mniowie,
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
Zawiadomienie o sesji dla radnych wraz z porządkiem obrad – stanowi załącznik Nr 10
do niniejszego protokołu, zaproszenia dla gości - załączniki Nr 11/1 – 11/4, a
zawiadomienia dla sołtysów Nr 12.
Projekty uchwał rady gminy związane z porządkiem obrad stanowią załączniki Nr 13/1
– Nr 13/5 do niniejszego protokołu.
Następnie wiceprzewodniczący rady gminy poinformował, że do chwili rozpoczęcia obrad nie wpłynęły na jego ręce pisemne uwagi i wnioski dotyczące treści
protokołu z sesji poprzedniej, który był wyłożony do wglądu radnych w terminie i miejscu
wskazanym w zawiadomieniu o sesji obecnej; wobec czego poddał pod głosowanie
zatwierdzenie jego treści.
W jednym głosowaniu jawnym protokół Nr XXXVIII/06 z sesji rady gminy odbytej w dniu
29 czerwca 2006 r. - został zatwierdzony jednogłośnie, głosowało 11 radnych.
do pkt 2-go porządku obrad
Wójt, p. Leonard Świerczyński, przedstawiając informację z działalności
między sesyjnej, odstąpił od składania informacji w układzie kalendarzowym, a skupił
się wyłącznie na kilku najważniejszych sprawach i poinformował :
– temat susza : wystąpiono na piśmie do Wojewody Świętokrzyskiego o uznanie
2
gminy Mniów za gminę dotkniętą klęską suszy; wcześniej Wójt na Konwencie
Wójtów zgłosił wniosek o uznanie województwa za dotknięte klęską suszy; do dziś
–
–
–
–
Wojewoda nie podjął w tym temacie żądnej decyzji i prawdopodobnie nie podejmie;
do dnia dzisiejszego wpłynęło kilkaset wniosków rolników „Zgłoszenie szkody
powstałej w wyniku klęski suszy”; szkody szacuje 14-osobowa komisja pracując w 3osobowych podkomisjach; zakłada się,że do 10 sierpnia zostaną przekazane
wszystkie protokoły z szacunku szkód; oficjalnie nie wpłynęło do urzędu żadne
pismo dotyczące odszkodowań za straty poniesione przez rolników w wyniku suszy;
znane są jedynie z mediów zamierzenia rządu w tym zakresie; prawdopodobnie
będzie to odszkodowanie w kwocie 500 – 1000 zł na gospodarstwo, 1 tona pszenicy,
kredyty preferencyjne oraz nieokreślone środki z opieki społecznej; wpływają jedynie
apele parlamentarzystów, różnych jednostek i agencji o umorzenie podatków
rolnych; Wójt zadeklarował, że będzie umarzał podatki, ale nie an bloc, a tylko na
indywidualne wnioski rolników, ustawa nie przewiduje grupowych umorzeń
podatków; rada gminy mogłaby podjąć apel do Wojewody, agencji rolnych o skup
interwencyjny zwierząt; ponieważ brakuje paszy, rolnicy wyzbywają się pogłowia
zwierząt, a korzystają na tym ubojnie oferując bardzo niskie ceny skupu żywca;
interwencyjny skup mógłby zahamować ten niekorzystny dla rolników trend;
droga S-74 (obwodnica Mniowa) : sprawa dotyczy szczególnie wsi Pępice, Mniów i
Węgrzynów; 14 lipca br. z „Transprojektu” Warszawa otrzymaliśmy do zaopiniowania
koncepcję przebiegu drogi ekspresowej S-74 z dwoma wariantami; wariant 2, 2a i 2b
(niebieski) diametralnie zmienia plan zagospodarowania przestrzennego gminy; 25
lipca br. odbyło się robocze spotkanie radnych, na którym jednogłośnie przyjęto
protest; 30 lipca br. odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach Pępice, Mniów i
Węgrzynów, na których bez głosu sprzeciwu przyjęto uchwały zebrań wyrażające
stanowczy sprzeciw wobec niebieskiego wariantu przebiegu drogi S-74; ponadto
zebranie wiejskie w Mniowie wnioskuje aby drogę S-74 przesunąć w kierunku
wschodnim od projektowanej tj. poza zabudowę przysiółków : Raszówka, Pogłodów
i Grobie; dziś w tym temacie również i Rada Gminy przyjmie stosowną uchwałę;
wszyscy zainteresowani zgadzają sie na wariant 1 (czerwony);
28 lipca w Kielcach odbyło się spotkanie na którym przedstawiono Wojewódzki Plan
Małej Retencji; w planie tym znalazły sie dwa nasze zbiorniki tj. „Trzęsawka” w
Mniowie i „Wilcza Góra” w Pępicach; koncepcja przebiegi drogi S-74 w wariancie 2
całkowicie wyklucza budowę zbiornika „Wilcza Góra” o powierzchni 13,5 ha i pojemności około 360 tys. m3 ; w przyszłym tygodniu powinien wyjść z urzędu wniosek do
Lasów Państwowych o zamianę gruntów pod zbiornik „Trzęsawka”, a w tym roku
powinno dojść do ogłoszenia przetargu na jego projektowanie;
odwiert studni głębinowej w Borkach : w tej chwili została odwiercona do głębokości
50 m, wydajność około 25-30 m3 wody na godzinę, ale jest to za mało dla naszych
potrzeb; według założeń miała być wiercona do głębokości 80 m; obecnie
wywiercona jest inna struktura geologiczna niż w projekcie, a taka sama jaka
wykazana została w badaniach geofizycznych wykonanych przez specjalistów z
Poznania; podjął decyzję o wierceniu studni o dalsze 10 m ;
inwestycje drogowe,gminne: wykonana została modernizacja drogi w Lisich Jamach
oraz ul. Leśna w Mniowie; jeśli rada gminy przyjmie dziś proponowane zmiany w
budżecie tj. przesuniecie środków z ul. Spokojnej na ul. Znajomą w Mniowie to
będzie ogłoszony przetarg na modernizację ul. Znajomej; nie da sie wykonać
modernizacji ul. Spokojnej do czasu regulacji geodezyjnej całego osiedla „DZIAŁKI”,
podkłady geodezyjnej tego osiedla nie odzwierciedlają stanu faktycznego na
gruncie; w przyszłym tygodniu wykonawca ze Starachowic wchodzi z robotami na
pozostałe, planowane do modernizacji drogi.
3
do pkt 3-go porządku obrad
Projekt nowych zmian w budżecie gminy omówiła p. Teresa Spera, Skarbnik
Gminy; projekt nowej, przedmiotowej uchwały stanowi załącznik Nr 13/2 do niniejszego
protokołu, a projekt pierwotny, przedłożony radnym w materiałach na sesję – załącznik
Nr 13/1.
Uwag do nowego projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie; głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr 26/XXXIX/06 rady gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok –
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
do pkt 4-go porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze
gminy Mniów nie był czytany i stanowi załącznik Nr 13/3 do niniejszego protokołu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie; głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr 27/XXXIX/06 rady gminy w sprawie utworzenia obwodów głosowania na
obszarze gminy Mniów – stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
do pkt 5-go porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Mniowie nie był czytany i
stanowi załącznik Nr 13/4 do niniejszego protokołu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie; głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr 28/XXXIX/06 rady gminy w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w
Mniowie – stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
do pkt 6-go porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebiegu drogi ekspresowej S-74
na odcinku Przełom – Mniów odczytała i omówiła p. Alicja Kołodziej, kierownik referatu
budownictwa urzędu gminy i nie był on dołączony do materiałów na sesję.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie; głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr 29/XXXIX/06 rady gminy w sprawie zaopiniowania koncepcji przebiegu
drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom – Mniów – stanowi załącznik Nr 4 do
niniejszego protokołu.
4
do pkt 7-go porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta
Gminy w Mniowie nie był czytany i stanowi załącznik Nr 13/5 do niniejszego protokołu, a
radnym został doręczony przed rozpoczęciem sesji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie; głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr 29/XXXIX/06 rady gminy w sprawie zatwierdzenia zarządzenia
porządkowego Wójta Gminy w Mniowie – stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego
protokołu.
do pkt 8-go porządku obrad
Pan Grzegorz Jas, wiceprzewodniczący rady gminy poinformował, że fakt
klęski suszy jak wystąpiła w skali kraju próbują wykorzystać nieuczciwi pośrednicy,
skupując od rolników bydło po zaniżonych cenach, są takie sygnały z terenu. Aby temu
zapobiec trzeba wystąpić do odpowiednich władz o wprowadzenie interwencyjnego
skupu zwierząt.
Po krótkiej, ogólnej dyskusji przyjęto iż rada podejmie apel skierowany do Wojewody
Świętokrzyskiego. Projekt apelu odczytała p. Czesław Pytel, Zastępca Wójta.
Uwag do projektu apelu nie zgłoszono.
Apel w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie; głosowało 12 radnych.
Apel do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie interwencyjnego skupu zwierząt –
stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
do pkt 9-go porządku obrad
Wobec braku dalszych głosów w wolnych wnioskach, wiceprzewodniczący
rady gminy p. Grzegorz Jas podziękował radnym i pozostałym osobom za udział w
sesji; przewodniczący zamknął obrady XXXIX-ej sesji rady gminy w kadencji 2002 –
2006 w obecności 12 radnych.
Sesja rady gminy trwała od godziny 13.00 do godziny 13.33 i była jak dotąd
najkrótszą sesją rady gminy w kadencji 2002 - 2006.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółował :
/-/ Bogumił Stępień
kierownik referatu organizacyjnogospodarczego urzędu gminy
Przewodniczył :
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
/-/ Grzegorz Jas