Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2

Transkrypt

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2
Porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.
4.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5.
Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.
6.
Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 z dnia 17.09.2014 r. do Porozumienia – Umowy
Partnerskiej z dnia 15.05.2013 r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu
pn.: „Chojnicko – Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”,
b) w sprawie ustalenia na rok 2015 opłat za usuwanie z drogi pojazdów, których
używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo
utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej oraz opłat za ich parkowanie
c) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
d) zmieniająca uchwałę nr XXVIII/320/2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2014 – 2027,
e) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2014 rok.
???????
8.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.
Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie XXXV sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Podobne dokumenty