Wydruk: Płock - Szkolenie "Dokumentacja środowiskowa w

Komentarze

Transkrypt

Wydruk: Płock - Szkolenie "Dokumentacja środowiskowa w
Płock - Szkolenie "Dokumentacja środowiskowa w
projektach RPO WM"
Program szkolenia
Dzień pierwszy:
09.30-10.00 Kawa powitalna
10.00-10.15 Przedstawienie uczestników, prowadzącej oraz tematyki i przebiegu warsztatów
10.15-11.00 Ocena oddziaływania na środowisko:
zasady, cele, podstawowe etapy procesu,
screening, scoping, weryfikacja, proces decyzyjny, kontrola oddziaływań,
podstawowe definicje,
wymiar praktyczny, formalno-prawny i proceduralny
11.00-11.30 System oceny oddziaływania na środowisko:
prawo międzynarodowe, prawo krajowe, dobra praktyka,
dyrektywy środowiskowe (SOOŚ 2001-42-WE, OOŚ 85-337-EWG, 92-43-EWG) jako punkt
odniesienia do weryfikacji wniosków o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko i informacji zawartych w Załączniku Ia i Ib do wniosku o dofinansowanie
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.00 Przedmiot oceny oddziaływania na środowisko:
plan, program, strategia,
przedsięwzięcie
podział na grupy według dyrektywy 85-337-EWG i rozporządzenia Rady Ministrów,
zasady kwalifikowania do procedury ooś (screening),
szczegółowe interpretacje
13.00-13.30 Warsztat praktyczny - kwalifikacja przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko
13.30-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-14.45 Proces oceny oddziaływania na obszar Natura 2000:
schemat postępowania przy ocenie naturowej,
najważniejsze zasady i kwestie, które należy wziąć pod uwagę
14.45-15.00 Przerwa kawowa
15.00-15.30 Udział społeczny w procedurze oceny oddziaływania na środowisko - zasady i cele
procedury, metody jej przeprowadzenia, informowania społeczeństwa, ustalania rozprawy
administracyjnej
15.30-16.00 Warsztat praktyczny - podsumowanie pierwszego dnia
Dzień drugi:
09.00-09.15 Pytania, wątpliwości po pierwszym dniu warsztatów
09.15-10.15 Procedura oceny oddziaływania na środowisko w schematach:
kiedy jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na obszar
Natura 2000,
jakie organy administracji są w nią zaangażowane,
jak powinna przebiegać procedura administracyjna z uwzględnieniem przepisów
środowiskowych i administracyjnych,
jakie dokumenty są wymagane w procesie oceny oddziaływania na środowisko:
modelowy schemat strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
modelowy schemat procedury decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (grupa I, II)
10.15-10.30 Przerwa kawowa
1/2
10.30-11.00 Ciąg dalszy procedur:
modelowy schemat oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (przedsięwzięcia z grupy III),
modelowy schemat tzw. ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
zasady dokumentowania procedury na potrzeby wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych
11.00-11.30 Decyzje administracyjne w procesie oceny oddziaływania na środowisko - cechy i
zawartość:
postanowienie o obowiązku (lub jego braku) przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana po tzw. screeningu negatywnym,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania
na środowisko
11.30-12.00 Warsztat praktyczny – decyzje administracyjne w procesie oceny oddziaływania na
środowisko
12.00-12.30 Przerwa obiadowa
12.30-13.45 Najczęściej popełniane błędy:
jak je zweryfikować,
jak efektywnie wskazać obszary wymagające uzupełnień:
w dokumentach oceny oddziaływania na środowisko,
prognozie, karcie informacyjnej przedsięwzięcia, raporcie o oddziaływaniu na środowisko,
w procedurze administracyjnej,
terminy, zawartość uzasadnień postanowień i decyzji, jakość dokumentacji
13.45-14.00 Przerwa kawowa
14.00-15.00 Warsztat:
zadanie dla uczestników, dyskusja moderowana,
zebranie i podsumowanie tematyki szkolenia
Uczestnikom szkoleń specjalistycznych 2-dniowych bezpłatnie zapewniamy:
transport autokarowy;
wyżywienie (2x obiad, 1x kolacja,1x śniadanie oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia);
nocleg;
materiały szkoleniowe.
2/2