zapytanie ofertowe

Komentarze

Transkrypt

zapytanie ofertowe
Biłgoraj, dnia 26.08.2010r.
GKI. 3040/3/08-51
Wszyscy zainteresowani
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie 5 szt. tablic pamiątkowych
dotyczących realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju projektu
pn.: „Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju”, współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kieruję do Państwa
zapytanie ofertowe.
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Certyfikat Nr 064
(-) mgr inż. Michał Dec
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23 – 400
Biłgoraj
II.
Osoby upoważnione do kontaktu:
Mateusz Bury – zastępca pełnomocnika ds. realizacji projektu, tel. (84) 688 28 62, e-mail:
[email protected]
III.
Tryb zamówienia:
tryb bezprzetargowy zgodnie z § 3 ust. 1 i 10 Zarządzenia Nr 7/2007/ZWK Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju z dnia 01 sierpnia 2007r. w
sprawie ustalenia zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju.
IV.
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie 5 szt. tablic pamiątkowych, zgodnie z przedstawionym w punkcie V opisem
przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami i zasadami określonymi w Zasadach promocji
projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 –
2013 oraz Zasadami stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic
i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(dokumenty dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx).
V.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wymiary tablicy pamiątkowej: 0,7m (wysokość) x 1m (szerokość).
2. Tablica pamiątkowa musi zawierać:
• Emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do
Funduszu Spójności, logo PO IiŚ, logo beneficjenta (PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju) – informacje
muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy,
• Informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej o następującej treści:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
„Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju”
współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko
• Hasło określone dla PO IiŚ – „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska”
3. Tablice pamiątkowe muszą być dwustronne.
4. Tablice pamiątkowe muszą być wykonane z materiałów trwałych zapewniających czytelność
informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy przez okres co najmniej 5 lat, tj. z blachy
powlekanej.
5. Tablice pamiątkowe muszą być wykonane wraz ze słupkami i mocowaniem.
Zasady projektowania tablicy pamiątkowej zostały umieszczone w Zasadach stosowania znaku,
budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przykładowe wzory tablic pamiątkowych w formatach AI, CDR, GIF, JPEG, PNG są dostępne
na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx
VI.
Termin wykonania zamówienia:
do 20.09.2010r.
VII.
Warunki płatności:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ustaloną w ofercie za wykonanie tablic pamiątkowych po
protokolarnym odbiorze prac oraz otrzymaniu faktury.
VIII. Kryterium oceny ofert:
najniższa cena.
IX.
W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o złożenie
swojej oferty, do dnia 31 sierpnia 2010r. do godz. 1500, na formularzu oferty stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy należy złożyć w
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23 – 400
Biłgoraj, w Sekretariacie (pokój nr 1) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „wykonanie tablic
pamiątkowych”.
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Certyfikat Nr 064
(-) mgr inż. Michał Dec
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie tablic pamiątkowych dla projektu „Kontynuacja budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Biłgoraju”
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23 – 400
Biłgoraj, NIP: 918-000-09-56
2. DANE OFERENTA:
•
•
•
•
Nazwa …………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Adres . ..……………………………………………………………..
..……………………….....................................................
Tel. Fax. ………………………………………………………………..
NIP
…………………………………………………………………
Przedmiot
zamówienia
Cena netto (w zł)
Podatek VAT (w zł)
Cena brutto (w zł)
wykonanie 5 szt. tablic
pamiątkowych
………………………………..
(data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)