za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na

Transkrypt

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:
Zobowiązany do
złożenia deklaracji:
Termin składania
deklaracji:
Miejsce składania
deklaracji:
Organ właściwy do
złożenia deklaracji:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy
Kostomłoty w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Deklarację mogą złożyć także
współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, nastąpienia zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
Urząd Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty
Wójt Gminy Kostomłoty
WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM
LUB NIEBIESKIM
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)

Pierwsza deklaracja
(6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.
U. z 2016r., poz. 250)
 Nowa
deklaracja - zmiana dotychczasowej
(6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2016r., poz. 250)
Data obowiązywania zmiany …………………………..

Korekta deklaracji (art. 81 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa Dz. U.
z 2015r., poz. 213)
Data obowiązywania korekty…………………….
(Podać uzasadnienie korekty- pkt F)
B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
 Właściciel nieruchomości
 Użytkownik wieczysty nieruchomości
 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
 Współwłaściciel nieruchomości
 Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)
 Inny, jaki ……………………………………………………………………………………………………………………
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy
wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
Osoba fizyczna
Inny podmiot ……………………………………………………………………………………
C.1. Imię i Nazwisko składającego deklarację
C.2. PESEL
C.3. Data urodzenia
C.4. Imię ojca
C.5. Imię matki
C.6. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
C.7. REGON
C.8. NIP
C.9. Numer telefonu
C.10. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Miejscowość
Kod
Poczta
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr domu)

Adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jest taki sam jak adres nieruchomości,
której dotyczy deklaracja (proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.11.)
Miejscowość
Kod
Poczta
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
D. Dane dotyczące sposobu zbierania odpadów komunalnych: ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Kostomłoty

Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób
selektywny
E. Dane dotyczące liczby osób zamieszkałych:
E.1. Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących* nieruchomość, której dotyczy
deklaracja
……………………………….
* miejscem zamieszkiwania, jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania.
E.2. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca
Dla odpadów komunalnych, które są zbierane w sposób selektywny,
stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:
Dla odpadów komunalnych, które nie są zbierane w sposób selektywny,
stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:
………… zł
E.3. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Stawka opłaty z pkt. E.2.
x
Ilość osób zamieszkujących
nieruchomość z pkt. E.1.
………… zł
=
F. Uzasadnienie w przypadku korekty deklaracji
G. Podpis składającego deklarację
Podpis i data …………………………………………………………………
H. Pouczenie
1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 )
2.Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Kostomłoty deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3.Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250) właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kostomłoty nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
4.Zgodnie z art. 6o Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250): ,, W razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji
Wójt Gminy Kostomłoty określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, uzasadnione szacunki, w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią
ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4.Opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
I. Objaśnienia:
1. Pierwsza deklaracja- właściciel nieruchomości winien złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.
2.Korekta deklaracji- właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację korygującą wraz z dołączonym pismem uzasadnieniem przyczyn korekty
( art.81 Ordynacji Podatkowej) - w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty zagospodarowania odpadami
komunalnymi ( zmiana nazwiska, nazwa firmy, adresu do korespondencji, błędne podanie danych, popełnione pomyłki) .
3. Nowa deklaracja ( zmiana danych zawartych w dotychczasowej deklaracji) – zaznacza się w przypadku zmiany danych mających wpływ na
wysokość opłaty np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby zamieszkujących osób.