Wzór karty - Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

Komentarze

Transkrypt

Wzór karty - Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
KARTA USŁUGI NR: 07
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
[email protected]
Nazwa usługi:
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach
handlowych i gastronomicznych
Podstawa prawna:A Ustawa z dnia 26 października 1982r. wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.).
Wymagane
dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
odpis z rejestru przedsiębiorców.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu
stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora
budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez
punkt sprzedaży.
Miejsce załatwienia
sprawy:
Urząd Miejski Lubień Kujawski, pokój nr 19, Tel. 54 284 43 36
Sposób załatwienia
sprawy:
Wydanie zezwolenia z oznaczeniem grupy zawartości alkoholu.
Termin realizacji:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę
postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia
sprawy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Opłaty:
2.
Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się na rachunek Urzędu
lub w kasie Urzędu Miejskiego przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1. Za wydanie zezwolenia po raz pierwszy:
 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz piwa - 525,00 zł,
 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525,00 zł,
 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej
18% alkoholu - 2 100,00 zł.
2. Za wydanie zezwolenia po raz kolejny:
 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim
roku, minimum 525,00 zł,
 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 1,4% wartości
sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł,
 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości
alkoholu - 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku,
minimum 2 100,00 zł.
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we
Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
3. 3. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza miasta w Lubieniu
Kujawskim.
Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu.
Uwagi:
a.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas
oznaczony:
 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na minimum 4 lata,
 a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży na minimum 2 lata.
b.
Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu
zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w
zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
c.
Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów
alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej
18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych powyżej 18%.
d.
Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z powodu
niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia, można wydać zezwolenie
na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych na okres do 6 miesięcy (następne zezwolenie można uzyskać po
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia).
2.
Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów
sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych:
 Na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowowychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich.
 Na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia
pracowników.
 W miejscach i w czasie masowych zgromadzeń.
 Ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej.
 W obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw
wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych
i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
 Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na podstawie
jednorazowych zezwoleń może odbywać się na imprezach na otwartym
powietrzu wyłącznie w wyznaczonych punktach na terenie przewidzianym
na odbycie imprezy, z wyłączeniem imprez organizowanych dla dzieci i
młodzieży.
3.
Zezwolenie wygasa w przypadku:
 Likwidacji punktu sprzedaży.
 Upływu terminu ważności zezwolenia.
 Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.
 Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
 Niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym
terminie.
4.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty
lub niezłożenia oświadczenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego
zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji
o wygaśnięciu zezwolenia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego