Modyfikacja II - Uzdrowisko Lądek

Transkrypt

Modyfikacja II - Uzdrowisko Lądek
Znak sprawy: ZP/18/2009
Lądek Zdrój, 09.06.2009 r.
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawo
zamówień publicznych pod nazwą : Sukcesywne dostawy artykułów i urządzeń
biurowych oraz druków dla Uzdrowiska Lądek – Długopole SA.
W związku z powyŜszym Uzdrowisko Lądek-Długopole SA w Lądku Zdroju zgodnie z art.
38 ust 4 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące
zmiany w treści załącznika nr 1 a do SIWZ:
1. Załącznika nr 1 a do SIWZ – formularzu cenowym- część 1 zmienia się w poz. Nr 8
opis na :Casiowriter – CASIO CW 650 – korektor do maszyny symbol gr.142/162 lub
równowaŜny
- patrz zmodyfikowany formularz cenowy – zał. nr 1a
2. Załącznika nr 1 a do SIWZ – formularzu cenowym- część 1 zmienia się w poz. Nr 9
opis o na: Casiowriter – CASIO CW 650 – taśma do maszyny symbol Olimpia Carrera II
Nylon – NAKAJIMA AX 200,210 lub równowaŜny
- patrz zmodyfikowany formularz cenowy – zał. nr 1a
3.Załącznika nr 1 a do SIWZ – formularzu cenowym- część 1 zmienia się w poz. Nr 31
jednostkę miary na : OP
- patrz zmodyfikowany formularz cenowy – zał. nr 1a
4. Załącznika nr 1 a do SIWZ – formularzu cenowym- część 1 zmienia się w poz. Nr 68
opis na : Maszynka do liczenia z taśmą
- patrz zmodyfikowany formularz cenowy – zał. nr 1a
5. Załącznika nr 1 a do SIWZ – formularzu cenowym- część 1 dodaje się w poz. Nr 132
opis o treści: pionowe A4.Wykonane w 100% z ekologicznego kartonu o grubości 205
gsm.Posiada plastikowe wymienne identyfikatory z etykietami do opisu ich zawartości
Identyfikatory moŜna umieścić w 5 róŜnych miejscach tak, aby w kartotece nie zasłaniały się
wzajemnie.Wymienne identyfikatory i etykiety w komplecie. Esselte lub równowaŜne
- patrz zmodyfikowany formularz cenowy – zał. nr 1a
6.Załącznika nr 1 a do SIWZ – formularzu cenowym- część 1 zmienia się w poz. Nr 138
opis na: Zeszyt w kratkę A5 16 kartek miękka oprawa
- patrz zmodyfikowany formularz cenowy – zał. nr 1a
Załącznik nr 1 a do SIWZ – zastępuje się zał. nr 1 a - zmodyfikowanym
Prezes Zarządu i Prokurent
................................................
Kierownik Zamawiajacego