Puls walutowy 25.07.07

Transkrypt

Puls walutowy 25.07.07
2007-07-25
11:10
PULS WALUTOWY
Na rynkach zrobiło się nerwowo
Problemy związane z rynkiem kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych w końcu zaczęły zataczać
coraz większe kręgi. Kolejne informacje z duŜych firm spodziewających się pogorszenia koniunktury w
sektorze budowlanym nasiliły obawy, iŜ z czasem ucierpi na tym cała gospodarka. To doprowadziło do silnej
wyprzedaŜy akcji na nowojorskiej giełdzie, a tamtejsze indeksy wyrysowały średnioterminowe sygnały
sprzedaŜy. W efekcie wzrosła globalna awersja do ryzyka, co przełoŜyło się na spadki na pozostałych
światowych giełdach i wyprzedaŜ na rynkach wschodzących. Jeszcze wczoraj późnym wieczorem notowania
EUR/PLN wzrosły w okolice 3,7950, a USD/PLN 2,7450. Z kolei warszawska giełda rozpoczęła środowy
handel od silnych spadków. Czy zatem zawisło nad nami widmo powaŜniejszego kryzysu?
W zasadzie i tak, i nie. Średnioterminowa korekta na rynku złotego i warszawskiej giełdzie trwająca kilka
tygodni nadal mieściłaby się w ramach tego co oglądaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy. Polska
gospodarka nadal ma się wciąŜ dosyć dobrze, a wysoka dynamika sprzedaŜy detalicznej w czerwcu (16,2
proc. r/r) i spadające bezrobocie, sugerują dalszy, systematyczny wzrost konsumpcji. To będzie się
przekładać na działania Rady Polityki PienięŜnej, która najpewniej do końca tego roku podwyŜszy główną
stopę procentową do poziomu 5,00 proc. z obecnych 4,50 proc. Do zacieśnienia polityki nie dojdzie jednak
podczas kończącego się dzisiaj posiedzenia, chociaŜ wzrostu o 25 p.b. moŜna spodziewać się w sierpniu. W
krótkim terminie moŜe być to jednak impuls do dalszego osłabienia złotego. Kolejnym czynnikiem będzie
informacja o wcześniejszych wyborach parlamentarnych na jesieni, którą być moŜe poznamy w końcu
tygodnia. Wiele wskazuje, zatem na to, Ŝe realnym poziomem dla EUR/PLN w perspektywie najbliŜszych dni
będą okolice 3,8100, a USD/PLN 2,78-2,7850. W dłuŜszym okresie koniunktura na złotym będzie jednak w
większym stopniu zaleŜeć od informacji napływających ze Stanów Zjednoczonych.
Z kolei te patrząc po zachowaniu się notowań dolara na rynkach światowych raczej nie będą gorsze od tego,
czego się powszechnie oczekuje. Spadki kursów EUR/USD i GBP/USD odpowiednio w okolice 1,3765 i
2,0540 dzisiaj rano pokazują, Ŝe po raz kolejny sprawdził się rynkowy mechanizm wcześniejszego
dyskontowania złych informacji. Po części mogły się do tego przyczynić takŜe wczorajsze wypowiedzi dwóch
członków FED (Charlesa Plossera i Williama Poole’a), których zdaniem nie ma obecnie sygnałów, aby kryzys
na rynku nieruchomości miał rozlać się na pozostałe sektory gospodarki. Oczywiście moŜna w tym momencie
postawić pytanie, czy próbowali oni tylko uspokoić rynki, czy rzeczywiście obawy części inwestorów są zbyt
przesadzone. Dzisiaj o godz. 16:00 nadejdą pierwsze z serii istotnych danych zaplanowanych na najbliŜsze
dni – sprzedaŜ domów na rynku wtórnym w czerwcu. Oczekuje się odczytu na poziomie 5,87 mln wobec 5,99
mln w maju. Z kolei jutro poznamy dane o zamówieniach na dobra trwałego uŜytku, sprzedaŜy nowych
domów, a w piątek dane o wzroście gospodarczym w II kwartale i nastrojach konsumenckich. Notowania
EUR/USD mają szanse spaść w najbliŜszych dniach do 1,3685-1,3700, a GBP/USD w okolice 2,0450.
Marek Rogalski ● Główny Analityk
First International Traders Dom Maklerski S.A.
Al. Jana Pawła II 15 ● 00-828 Warszawa
E-mail: [email protected] ● www.fitdm.pl
Tel.: (+48) 22 697-66-66 ● Fax. (+48) 22 697-66-60
2007-07-25
11:10
PULS WALUTOWY
Kalendarz najwaŜniejszych publikacji i wydarzeń
Polska
Dzień
Godzina
Publikacja
Prognoza
Poprzednio
Aktualnie
24.07.07
10:00
SprzedaŜ detaliczna w VI (r/r)
15,00%
14,80%
16,2%
24.07.07
10:00
Stopa bezrobocia w VI
12,50%
13,0%
12,4%
24.07.07
Pierwszy dzień posiedzenia RPP
25.07.07
Decyzja RPP ws. stóp procentowych
4,50%
4,50%
Rewizja
Strefa euro
Dzień
Godzina
Publikacja
Prognoza
Poprzednio
Aktualnie
24.07.07
08:00
Niemcy - ceny importu w VI (m/m)
0,3%
0,3%
0,6%
1,3%
Rewizja
24.07.07
08:00
Niemcy - ceny importu w VI (r/r)
1,1%
0,6%
24.07.07
08:45
Wydatki konsumenckie w VI (m/m)
0,8%
-0,8%
1,6%
-1,0%
24.07.07
10:00
Bilans C/A w V
-5,3 mld
-6,5 mld
-8,6 mld
-1,6 mld
24.07.07
10:00
Wstępne dane PMI sektora wytwórczego w VII
55,5 pkt.
55,6 pkt.
54,8 pkt.
24.07.07
10:00
Wstępne dane PMI sektora usług w VII
58,0 pkt.
58,3 pkt.
58,1 pkt.
24.07.07
11:00
Nowe zamówienia w przemyśle w V (m/m)
1,1%
-0,4%
1,7%
25.07.07
08:45
Francja - Wskaźnik klimatu w biznesie w VII
110 pkt.
110 pkt.
110 pkt.
-0,6%
Wielka Brytania
Rewizja
Dzień
Godzina
Publikacja
Prognoza
Poprzednio
Aktualnie
24.07.07
12:00
Zamówienia CBI w przemyśle w VII
6,0
8,0
-6,0
Aktualnie
Rewizja
Aktualnie
Rewizja
USA
Dzień
Godzina
Publikacja
Prognoza
Poprzednio
25.07.07
16:00
SprzedaŜ domów na rynku wtórnym w VI
5,87 mln
5,99 mln
Dzień
Godzina
Publikacja
Prognoza
Poprzednio
25.07.07
23:00
Nowa Zelandia - decyzja banku centralnego
8,25%
8,00%
Inne
Prezentowany raport został przygotowany przez First International Traders Dom Maklerski S.A. tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Jego treść jest wyrazem
osobistych poglądów autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r., Nr 2006, poz. 1715). Tym samym First
International Traders Dom Maklerski S.A. oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie informacji zawartych w prezentowanym
raporcie.
Marek Rogalski ● Główny Analityk
First International Traders Dom Maklerski S.A.
Al. Jana Pawła II 15 ● 00-828 Warszawa
E-mail: [email protected] ● www.fitdm.pl
Tel.: (+48) 22 697-66-66 ● Fax.: (+48) 22 697-66-60
First International Traders Dom Maklerski S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)