Data wydruku: 02.02.2017 05:01 Strona 1 z 2 Nazwa przedmiotu

Komentarze

Transkrypt

Data wydruku: 02.02.2017 05:01 Strona 1 z 2 Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
FIZYKA
Kod przedmiotu
K:07802W0
Jednostka
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Kierunek
Automatyka i Robotyka
Obszary
kształcenia
Nauki techniczne
Profil kształcenia
ogólnoakademicki
Rok studiów
1
Typ przedmiotu
Obowiąkowy
Semestr studiów
1
Poziom studiów
I stopnia - inżynierskie
ECTS
7.0
Liczba punktów
ECTS
Aktywność studenta
gk
Udział w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów
60
Udział w konsultacjach
28
pw
Praca własna studenta
87
Suma
Wykładowcy
88
87
Łączna liczba godzin pracy studenta
175
Liczba punktów ECTS
7.0
dr inż. Paweł Fiertek (Osoba opowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Paweł Fiertek
Cel przedmiotu
Poszerzenie i utrwalenie wiedzy studentów z podstaw fizyki
Efekty kształcenia
Sposób realizacji
Wymagania
wstępne i
dodatkowe
Zalecane
komponenty
przedmiotu
Data wydruku:
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia z przedmiotu
Sposób weryfikacji efektu
[K_U08] potrafi wykorzystać
metody analityczne, symulacyjne i
eksperymentalne do formułowania
i rozwiązywania zadań z zakresu
automatyki i robotyki
Student potrafi wykorzystać
modele matematyczne (wzory)
poznanych zjawisk fizycznych do
rozwiązywania powierzonych mu
zagadnień.
[SU2] Ocena umiejętności
analizy informacji
[K_W02] ma podstawową wiedzę
z zakresu fizyki obejmującą
elektrostatykę,
elektromagnetyzm,
elektrodynamikę, ruch falowy,
akustykę, mechanikę,
termodynamikę, optykę, fizykę
ciała stałego; w tym wiedzę
niezbędną do zrozumienia
podstawowych zjawisk fizycznych
występujących w urządzeniach
układach oraz systemach
automatyki i robotyki
Student: używa powszechnie
[SW1] Ocena wiedzy
stosowanej notacji matematycznej faktograficznej
w obliczeniach fizycznych,
rozwiązuje problemy używając
techniki rozkładu i sumowania
wektorów, wykonuje obliczenia z
użyciem jednostek układu SI,
używa algebry, trygonometrii,
podstaw rachunku różniczkowego
i całkowego i analizy wektorowej
do rozwiązywania zadań,
rozwiązuje podstawowe zadania z
kinematyki i dynamiki, z drgań
swobodnych, ruchu falowego,
akustyki, elektrostatyki oraz
elektromagnetyzmu, rysuje
diagramy niezbędne do
rozwiązywania problemów,
przedstawia dane na wykresach,
analizuje sytuację i opracowuje
racjonalne kierunki działania,
określa jakie prawa fizyczne
należy zastosować; w konkretnej
sytuacji, rozwija oparte o prawa
fizyki podejście do otaczającego
świata
na uczelni
Kurs jest dedykowany studentom, którzy ukończyli rozszerzony kurs fizyki i matematyki w szkole
ponadgimanazjalnej. (Studenci, którzy takiego kursu nie ukończyli powinni ukończyć zajęcia wyrównawcze
zanim rozpoczną kurs)
Brak zaleceń
09.03.2017 02:45
Strona
1 z 2
Treść przedmiotu
Fizyka na pierwszym roku wprowadza studentów w zagadnienia klasycznej mechaniki. Tematyka obejmuje:
przestrzeń i czas; kinematykę ruchu prostoliniowego, ruch płaski; siły i warunki równowagi; prawa
dynamiki Newtona, dynamikę punktu materialnego; zderzenia i zasady zachowania; pracę i energię
potencjalną; ruch drgający; siły zachowawcze; siły bezwładności i układy nieinercjalne; bryłę sztywną i
dynamikę ruchu obrotowego; fale mechaniczne. W drugiej części kursu studenci wprowadzani są w
zagadnienia elektromagnetyzmu i elektrostatyki. tematyka obejmuje: ładunek elektryczny; prawo
Coulomba; elektryczne własności materii; przewodniki i dielektryki, pojęcie pola elektrycznego i potencjału;
energię elektrostatyczną; prądy elektryczne; pole magnetyczne; prawo Ampera, materiały magnetyczne;
pola zmienne w czasie; prawo indukcji Faradaya; podstawowe obwody elektryczne; fale
elektromagnetyczne i równania Maxwella
Zalecana lista
lektur
Literatura podstawowa
1.
2.
3.
Resnick, Halliday , Walker – Podstawy Fizyki
Herman Kalestyński, Widomski – Fizyka dla studentów pierwszego roku studiów i dla kandydatów na
wyższe uczelnie
Jędrzejewski, Kruczek – Zbiór zadań z fizyki
Literatura uzupełniająca
Brak
Formy zajęć i
metody nauczania
Forma zajęć
Liczba godzin zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
30.0
30.0
0.0
0.0
0.0
Suma godzin dydaktycznych w semestrze,
objętych planem studiów
60
W tym kształcenie na odległość: 0.0
Metody i kryteria
oceniania
Kryteria oceniania: składowe
Próg zaliczeniowy
Procent oceny
końcowej
kolokwium I
50.0
20.0
egzamin
50.0
60.0
kolokwium II
50.0
20.0
Przykładowe zagadnienia / Przykładowe zadania / Realizowane zadania
Obliczyć przyśpieszenie ciała zsuwającego się z równi pochyłej
Obliczyć indukcję pola magnetycznego dla kwadratowej ramki
Obliczyć przyrost energii kinetycznej dla cząstki przelatującej przez naładowany kondensator
Obliczyć zasięg ciała wyrzuconego poziomo z wysokości h.
Język wykładowy
polski
Praktyki zawodowe Nie dotyczy
Data wydruku:
09.03.2017 02:45
Strona
2 z 2