UCHWAŁA NR LXIII/514/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23

Transkrypt

UCHWAŁA NR LXIII/514/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23
UCHWAŁA NR LXIII/514/06
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 23 października 2006 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka –
obszar C.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 20 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ - Rada Miejska
w Wieliczce uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XLV/335/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar C wprowadza się zmiany w zakresie przedmiotowym
dotyczącym części tekstowej planu /bez zmiany rysunku planu/, ustalonym w uchwale Nr LIII/411/2006
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka –obszar C: /obejmujący
południową część wsi: Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe i Mietniów, wsie: Janowice,
Chorągwica, Raciborsko, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Gorzków, Byszyce/:
1/ w § 15 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5/ istniejące budynki pozostawia się do utrzymania z możliwością polepszenia ich standardów, przy
zachowaniu rygorów, jakie obowiązują dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej określonych w § 21
i § 22. Dopuszcza się jednorazowe zwiększenie powierzchni użytkowej do 50 % oraz możliwość adaptacji
poddaszy na cele mieszkalne oraz realizację zabudowy gospodarczej niezbędnej do prawidłowego
funkcjonowania gospodarstwa rolnego (np. budynki gospodarcze, stodoły, silosy na produkty rolne, wiaty na
sprzęt rolniczy, szklarnie, pieczarkarnie itp.), w ramach wymiany substancji dopuszcza się realizację
budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego a ponadto usługowego i produkcyjnego przy zachowaniu
wymogu, aby związana działalnością usługowa i produkcyjną uciążliwość zamykała się w granicach działki
użytkownika a emisje nie przekraczały obowiązujących standardów jakości środowiska”
2/ w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dla obiektów produkcyjnych, składowych, obiektów gospodarczych, obiektów obsługi komunikacji
samochodowej /np. stacje paliw/ oraz dla obiektów sportowych /np. hale sportowe, sale gimnastyczne/
dopuszcza się dachy o spadkach poniżej 35°. Forma i kształt dachu winny być dostosowane do specyfiki
i funkcji obiektu”.
3/ w § 22 ust. 7 pkt 1 lit. a/ otrzymuje brzmienie:
„a/ w terenach zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku
planu symbolem MRJ:
-
powierzchnia działki budowlanej wynosi nie mniej niż 1000 m2,
-
minimalna szerokość działki budowlanej nie mniej niż 18 m.
Dopuszcza się wydzielenie z działek istniejących działek o powierzchni mniejszej niż wyżej ustalona, jeżeli
taki podział ma na celu powiększenie sąsiednich działek.
W obrębie działki budowlanej należy uwzględnić 1 stałe miejsce postojowe lub 1 garaż. Ponadto ustala się,
że działki istniejące w terenach MRJ, wydzielone przed wejściem w życie niniejszej uchwały, których
parametry /powierzchnia i szerokość/ są inne niż ustalone dla działek nowowydzielanych, mogą być
zabudowane, jeżeli ich zabudowa nie naruszy Prawa budowlanego oraz pod warunkiem spełnienia
wymogów określonych w planie, za wyjątkiem wymogów dotyczących wskaźnika intensywności zabudowy,
wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej i współczynnika trwałego zainwestowania”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Podobne dokumenty