Uchwala Nr 98/228/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

Uchwala Nr 98/228/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
UCHWAŁA NR 98/228/16
ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
oraz
programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy,
zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-5, 22 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. 2016 r. poz. 814 tekst jednolity) w związku z art. 6 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r. poz. 1390 tekst jednolity), Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:
§ 1.
Powołuje się Zespół ds. opracowania powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu
udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie zwany dalej „Zespołem”
w składzie:
1. Przewodniczący Zespołu:
Marek Piorun – Wicestarosta
2. Członkowie Zespołu:
Anna Łata – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
Ilona Bugaj – Dyrektor Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach
Renata Giża – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w Niemczy
Alicja Hromada – Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury
Elżbieta Pasek – Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie.
Elżbieta Jabrzyk – starszy pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i chrony Zdrowia
w Dzierżoniowie
Ilona Krzos – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie
Aleksandra Chmielewska – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
Justyna Tarnowska-Gnieciak – specjalista Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie
Agnieszka Bandyk – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie
§ 2.
Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 29 września 2016 r.
Id: A98D2D07-077F-435E-B51E-59D0D929EB53. Uchwalony
Strona 1
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniei Ochrony Zdrowia
w Dzierżoniowie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Janusz Guzdek
Wicestarosta
Marek Piorun
Członek Zarządu Powiatu
Jarosław Tyniec
Członek Zarządu Powiatu
Krzysztof Nawrot
Id: A98D2D07-077F-435E-B51E-59D0D929EB53. Uchwalony
Strona 2
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. 2015 r. poz. 1390 tekst jednolity) do zadań własnych powiatu należy opracowanie
i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie oraz opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu
udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
Opracowanie powyższych programów stało się konieczne z uwagi na fakt, że obowiązujący
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie ustalony był na lata
2012-2016. W związku z tym konieczne jest opracowanie nowego Programu, który będzie opierał się na
diagnozie potrzeb i możliwości powiatu, w większości wynikających z obowiązków ustawowych, jakie na
powiat narzuca państwo. Ważne jest to, że potrzeby i braki powiatu dzierżoniowskiego w zakresie
przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy zawarte będą w jednym dokumencie, który
nakreśli ramy czasowe ich realizacji.
Id: A98D2D07-077F-435E-B51E-59D0D929EB53. Uchwalony
Strona 1