krajobraz społeczno-kulturowy województwa kujawsko

Transkrypt

krajobraz społeczno-kulturowy województwa kujawsko
Instytut Kulturoznawstwa
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Pracownia Regionalistyczna
KRAJOBRAZ SPOŁECZNO-KULTUROWY
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI
POD REDAKCJĄ
Zofii Sawaniewskiej-Mochowej
Włodzimierza Mocha
Bydgoszcz 2012
Przedmowa – Włodzimierz Moch ................................................................................ 5
Wiesław Maik
Geograficzne studia nad krajobrazem kulturowym: od szkoły Berkeley do nowej
geografii kultury .............................................................................................................11
Agnieszka Ługowska
Wieloznaczność krajobrazów ....................................................................................... 17
Zofia Sawaniewska-Mochowa
Koncepcja słownika językowo-kulturowego Kujaw ................................................... 27
"#
Andrzej Bogucki
Dziedzictwo kultury szlachecko-ziemiańskiej w regionie Pomorza i Kujaw ........... 45
Marek Chamot
Dziedzictwo kulturowe pogranicza pałucko-kujawskiego ........................................ 55
Włodzimierz Moch
Stereotypy narodowościowe i etniczne na Kujawach w świetle powieści Franciszka
Becińskiego Wieś na zakręcie drogi .............................................................................. 59
Agnieszka Jeran
Jakość życia w Bydgoszczy – refleksje nad dwoma raportami .................................. 71
Daria Bręczewska-Kulesza
Bydgoszcz. Centrum Kultury Belle Époque ................................................................. 89
Marcin Kowalczyk
Miasto z pogranicza jawy i stęsknionej wyobraźni – kilka słów
o Urzeczeniu Tadeusza Nowakowskiego ..................................................................... 95
Lucyna Przybylska
Przyrost religijnych nazw ulic w Toruniu oraz wybranych miastach
wojewódzkich ............................................................................................................. 103
Marek Grabiszewski
Ranga zabytkowych zakładów zakwaterowania i opieki zdrowotnej wobec
dziedzictwa kulturowego uzdrowiska (wstępne rozważania na przykładzie
Ciechocinka) ................................................................................................................ 113
Jacek Lindner
Prasa województwa kujawsko-pomorskiego po 1989 r. na tle kraju ...................... 129
Jan Owsiak, Janusz Sewerniak
Ocena promocji walorów i produktów turystycznych województwa
kujawsko-pomorskiego .............................................................................................. 139
Włodzimierz Moch
Foreword ..................................................................................................................... 171