MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z oo Kalwaria

Komentarze

Transkrypt

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z oo Kalwaria
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
Ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel./fax: (33) 876-61-35, (33) 488-33-54
NIP: 551-25-24-364 REGON: 120718173
Nr konta: Bank PEKAO S.A. 88 1240 4214 1111 0000 4661 7332
Kalwaria Zebrzydowska, dn. 24.05.2010r.
MZWiK/ZP/3/2010
Numer ogłoszenia: 116650 – 2010 z dnia 26.04.2010
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Przebudowa (wymiana)
odcinka przesyłowej sieci wodociągowej Barwałd - Kalwaria”.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w odpowiedzi na przekazane
zapytania wyjaśniamy:
Pytanie:
Zapytanie o potwierdzenie możliwości zastosowania rury warstwowej produkcji RURGAZ sp.
z o.o. Lublin pod nazwą RC MULTIsafe wyprodukowanej z materiału PE100 RC,
o parametrach technicznych porównywalnych z rurą TS?
Rury RC MULTIsafe są w 100% wykonywane z materiału PE100 RC, cechują się
podwyższoną odpornością na naciski punktowe i wolną propagację pęknięć oraz
podwyższoną odpornością na skutki zarysowań i nadają się do układania bez podsypki
i obsypki piaskowej. Rury RC MULTIsafe są dwuwarstwowe, z wyróżnioną kolorem
granatowym (rury do wody) zewnętrzną warstwą na całej powierzchni, obie warstwy
z materiału PE100 RC połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dające się
oddzielić mechanicznie.
Badania rur RC MULTIsafe wykonywane w niezależnych instytutach (Instytut
Hessela w Niemczech, INiG w Krakowie) potwierdzają, iż rury RC MULTISafe (produkcji
RURGAZ) w niczym nie ustępują rurom TS firmy WAVIN i są zgodne ze specyfikacją PAS
1075:2009.04
Wymagania PAS 1075:2009.04
1) Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Próbka wytrzymuje bez uszkodzenia
okres ≥ 8760 h.
2) Test FNCT (Full Notch Creep Test)-wg ISO 16770. Próbka wytrzymuje bez uszkodzenia
okres ≥ 8760 h.
3)Test na obciążenia punktowe wg dr Hessela. Próbka wytrzymuje bez uszkodzenia okres
≥ 8760 h.
Rury RC MULTIsafe z PE 100RC spełniają wymagania specyfikacji PAS 1075:2009.04.
- w zakresie średnic 25-75 typ 1,
- w zakresie średnic 90-630 typ 2.
Rury RC MULTIsafe do wody, dwuwarstwowe (typ 2) wykonywane są w 100% z materiału
klasy PE100RC z granatową warstwą znacznikową (również z materiału klasy PE100
RC), są badane zgodnie z PN-EN ISO 1133/2006, PN-EN ISO 6259-1/2003, ISO 62593/1997, PN-EN ISO 2505/2004, EN ISO 16770/2004, EN ISO 13477/2007, PN-EN 12256,
ISO 13953/2001, posiadają Aprobatę ITB potwierdzającą przydatność w technikach
bezwykopowych oraz możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej oraz Aprobatę
IBDiM z zapisem o możliwości układania rur w przewiercie sterowanym bez rury osłonowej.
Do każdej partii surowca dostarczany jest certyfikat analizy 3.1
granulatu zawierający między innymi wynik testu FNCT(wg metody Hessela).
producenta
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisany pod numerem
KRS 0000307399 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego 7.074.000 zł.
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
Ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel./fax: (33) 876-61-35, (33) 488-33-54
NIP: 551-25-24-364 REGON: 120718173
Nr konta: Bank PEKAO S.A. 88 1240 4214 1111 0000 4661 7332
Dodatkowo dla każdej partii rur wykonywane są wymagane badania, których wyniki
umieszczane są w świadectwie odbioru 3.1 dla wyrobu. Świadectwa odbioru mogą być
dostarczane na życzenie klienta.
RURGAZ jest wieloletnim dostawcą bezpiecznych systemów dla gazownictwa i wodociągów
w Polsce oraz poza granicami kraju (w technologiach bezwykopowych lub bezobsypkowych
wbudowano już ponad 200.000 m rur warstwowych RC MULTIsafe gazowych,
wodociągowych i kanalizacji ciśnieniowej w zakresie średnic 25-560mm).
RURGAZ od kilku lat, jako jedyny producent w Polsce prowadzi badania swoich wyrobów
nowej generacji, tj. rur warstwowych PE100 RC MULTIsafe w Instytucie HESSEL
Ingenieurtechnik GmbH (jednego z sygnatariuszy wytycznych PAS 1075:2009-04), lidera w
opracowaniu wymagań oraz sposobu prowadzenia badań takich wyrobów.
Informujemy, że klasyfikacja PAS 1075 została opracowana w Niemczech, a ich
sygnatariuszami są wśród firm produkcyjnych wyłącznie podmioty niemieckie (m. in.
Egeplast, Wavin Twist, Gerodur). Oznacza to, że wytyczne te zostały opracowane na
podstawie właściwości wyrobów tychże firm, a badania wykonane przez te firmy w trakcie
opracowywania wytycznych (przed zatwierdzeniem PAS 1075), posłużyły do potwierdzenia
zgodności z tymi zapisami. Uczestniczenie w przygotowaniu PAS w sposób oczywisty dało
im możliwość przystąpienia do procesu certyfikacji natychmiast po wprowadzeniu tych
wytycznych w życie. Mimo to firmy te uzyskały certyfikat zgodności z PAS 1075 dopiero po
wielu miesiącach od jego zatwierdzenia, co świadczy o czasochłonności procesu.
Informujemy, że PAS 1075 nie są wytycznymi ogólnoeuropejskimi, w związku z czym ich
wymagania są obligatoryjne wyłącznie na rynku niemieckim, a nie europejskim (w tym
polskim). Na pozostałych rynkach (w tym polskim) wymaganie certyfikatu zgodności z PAS
1075 powinno się wiązać z pozostawieniem czasu od momentu postawienia takiego
wymagania na wykonanie badań, czyli ponad 1 rok (test kuli PLT dr. Hessela oraz FNCT –
dla trzech grup wymiarowych) oraz dodatkowo czas na uzyskanie samego certyfikatu (na
ten moment wyłącznie w Niemczech: DIN Certco, TUV Sud, gdyż w Polsce nie ma
instytucji uprawnionej). Niepozostawienie okresu przejściowego powoduje w praktyce
wykluczenie możliwości zastosowania rur polskiego producenta dla Państwa zadania.
Chcąc potwierdzić najwyższą jakość rur RC MULTisafe RURGAZ od dawna prowadzi szereg
badań wymaganych przez PAS 1075 oraz dodatkowo szereg badań skróconych ACT
w Instytucie Hessela z pozytywnymi wynikami, co może zostać potwierdzone poprzez
dostarczenie Państwu raportów z badań. Brak możliwości przedstawienia na dzień dzisiejszy
certyfikatu zgodności rur MULTIsafe z PAS 1075 DIN Certco lub TUV spowodowany jest
przez fakt iż:
1.
jest to certyfikat wprowadzony niedawno w Niemczech i nie był i nie jest
obligatoryjny dla rynku polskiego, czy europejskiego
2.
nikt oficjalnie nie informował polskich producentów o chęci wprowadzenia
wytycznych na ryku polskim, co powinno się wiązać z vacatio legis dla polskich
producentów.
Według informacji uzyskanych z RURGAZ, spółka ta na podstawie posiadanych już
pozytywnych badań rur RC MULTIsafe rozpoczęła procedury związane z uzyskaniem
certyfikatu zgodności z PAS 1075, ale w związku z czasochłonnością tego procesu prosimy
o zastosowania w tym przypadku okresu przejściowego na czas dla jego uzyskania
i możliwość zastosowania do wykonania przedmiotowej inwestycji rur RC MULTIsafe, co
oznacza wykorzystanie najwyższej jakości, polskiej produkcji materiałów (jedynych
spełniających podwyższone wymagania wynikające z PAS 1075, potwierdzone raportami
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisany pod numerem
KRS 0000307399 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego 7.074.000 zł.
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
Ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel./fax: (33) 876-61-35, (33) 488-33-54
NIP: 551-25-24-364 REGON: 120718173
Nr konta: Bank PEKAO S.A. 88 1240 4214 1111 0000 4661 7332
z badań przez Instytut Hessela), w atrakcyjnej cenie, rzutującej w oczywisty sposób na
końcowe koszty całej inwestycji.
Odpowiedź:
Zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami na zapytania, dla potwierdzenia zgodności
rur z typem 2 według specyfikacji technicznej PAS 1075 Zamawiający przed wykonaniem
inwestycji będzie wymagał certyfikatu DIN CERTCO (lub równoważnego TUV SUD).
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisany pod numerem
KRS 0000307399 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego 7.074.000 zł.

Podobne dokumenty