ZARZĄDZENIE Nr 236/06 BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ z dnia 23

Komentarze

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 236/06 BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ z dnia 23
ZARZĄDZENIE Nr 236/06
BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ
z dnia 23 października 2006 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o
uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych
Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz §
2 - § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa powinien
spełniać następujące wymagania:
1) złożyć do Burmistrza Kolbuszowej wniosek opracowany zgodnie z art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622, z późn. zm.),
2) określić rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
3) udokumentować gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorców, o których mowa w §
2 ust. 2,
4) posiadać zaplecze techniczno - biurowe,
5) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania
odpadów komunalnych, prasowania oraz transportu odpadów komunalnych z urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady
Miejskiej w Kolbuszowej Nr XLIX/471/06 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolbuszowa,
6) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w
tym ulegających biodegradacji,
7) posiadać
środki
techniczne
umożliwiające
zorganizowanie
selektywnego,
zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie
jednorodzinnej i wielorodzinnej.
8) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach
ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych
zniżek w opłatach,
9) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą
elektroniczną, danych wymaganych przepisami.
2. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku, powinna być prowadzona
zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kolbuszowa zatwierdzonym uchwałą Rady
Miejskiej w Kolbuszowej; Nr XXIX/246/04 z dnia 17 grudnia 2004 r.
3. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami,
którymi są w szczególności:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze
techniczno-biurowe przedsiębiorcy,
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt. 5, wraz z ich opisem technicznym.
§ 2. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa § 1 ma obowiązek:
1) zapewnienia odpowiedniego standardu sanitarnego i prawidłowego wykonywania usług oraz
dysponowania sprawnymi technicznie urządzeniami i wyposażeniem następującego rodzaju:
a) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,
b) pojemniki do selektywnej zbiórka odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,
c) worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,
d) kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych,
2) zorganizowania i wprowadzenia w życie dla swoich klientów systemu zbiórki:
a) odpadów segregowanych (szkło, makulatura, PET),
b) odpadów biodegradowalnych,
c) odpadów elektrycznych i elektronicznych,
d) odpadów niebezpiecznych,
e) odpadów wielkogabarytowych,
3) w przypadku niemożliwości spełnienia obowiązków ustalonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 c), d), e)
przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu
przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.
2. Przedsiębiorca, przed przekazaniem odebranych odpadów komunalnych może, zgodnie z
art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach, do których posiada tytuł
prawny na podstawie odrębnych decyzji.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji.
2. Maksymalny dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji odebranych z terenu Gminy Kolbuszowa przez przedsiębiorcę określa się zgodnie z
Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kolbuszowa, przyjmując za podstawę docelowe ilości
odpadów dopuszczonych do składowania w latach 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oraz udział
przedsiębiorcy w rynku usług w roku poprzednim.
3. Udział przedsiębiorcy w rynku usług stanowi iloraz masy nie segregowanych odpadów
komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę i łącznej masy tych odpadów odebranych z terenu
Gminy Kolbuszowa, w danym roku.
4. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia sposobu realizacji obowiązku, o którym
mowa w ust. 1.
§ 4. 1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników
bezodpływowych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie
umowy i na warunkach w niej określonych.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów korzystania z usług z
podaniem daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych odpadów oraz ceny.
§ 5. 1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany
jest do przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kolbuszowa zgodnie z uchwałą Nr XLIX/471/06 z dnia 22 czerwca 2006 r.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2
ust. 2, z częstotliwością określoną w/w regulaminie.
§ 6. 1. Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym
posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania określone w
§ 7 ust. 1 i 2 regulaminu.
2. Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i odkażania pojemników na
indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości nie rzadziej niż 1/kwartał.
§ 7. 1. Pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników
bezodpływowych od właścicieli nieruchomości powinny:
1) spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.),
2) być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów,
3) posiadać:
a) deklarację zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, zgodność pojazdu z zasadniczymi
wymaganiami lub
b) certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą
potwierdzający, że pojazd i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi
wymaganiami,
4) być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy użytkującego pojazd.
2. Pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem
wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów siatką lub
plandeką.
3. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości korzystania z bazy
transportowej, własnej lub obcej, gwarantującej realizację wymagań dotyczących
przechowywania oraz prowadzenia obsług eksploatacyjnych użytkowanych pojazdów w sposób
określony w ich instrukcjach eksploatacji stanowiących integralną część deklaracji zgodności
WE lub certyfikatów zgodności CE.
§ 8. Miejscem unieszkodliwiania odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy jest składowisko odpadów komunalnych w Kozodrzy lub inne składowisko, z
którego właścicielem przedsiębiorca ma zawartą umowę na unieszkodliwianie odpadów.
§ 9. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące
wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno - biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami,
miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej,
2) posiadać sprzęt samochodowy - pojazdy asenizacyjne posiadające możliwość opróżnienia
zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, zgodnie z technicznymi
oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12
listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193,
poz. 1617).
§ 10. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez
rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Kolbuszowa, oraz poprzez
umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
§ 11. Nadzór merytoryczny realizacji postanowień zarządzenia powierzam Kierownikowi
Referatu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w
Kolbuszowej.
§ 12. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez, rozplakatowanie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Kolbuszowej.