Zarzqdzenie nr ,\/2O07 W6jta Gminy Kgtrzyn z dnia

Transkrypt

Zarzqdzenie nr ,\/2O07 W6jta Gminy Kgtrzyn z dnia
Zarzqdzenienr ,\/2O07
W6jta Gminy Kgtrzyn
z dnia -lfistopa da 2007r.
w sprawiesprzeda2ySrodkatrrvalego- autobusumarki AUTOSAN o numerze
inwentarzowym6-\all-32(nr rejestracyjnyn NKE A574)
Dzialaj4c na podstawieart. 30 ust. I ustawy o samorz4dziegmimym ,Dz. U. z
2001r.Nr 142, poz. l59I z p62n. zm.l w sprawiegospodarowania
mieiriemkomunalnyn
jednostkisamorz4du
tel4orialnego
z rz4llz frrl
markiAUTOSANtyp. H9 o nr rejestracyjnym
$ l. 1. Spzedazautobusu
NKE 4574, rok
produkcji1982.
2. Sprzedaz
mieniawymienionego
w $ I pkt I nast4pjw drodzenieograniczonego
przetarguustnego.
3. UstalamcenQw)aa/olawcz4
pojazduw wysokoSci15.000,0021
brutto.
wymienionew g I ust.1 znajdujesiQw ewidencjiSrodk6wtrwalychw
_S.?:Mi?rb!9iyt]4ne
KST podru 6-VII-32, zaewidencjonowane
z waltojci4pocz4tkowq44.iA5.60.zt.
przetargu
powolujQ
S 3. Do pzeprowadzenia
KomisjQw skladzie:
l/ MarekLemieszek
- przewodnicz4cy
komisji
2/ MalgorzataSpicewicz
- czlonekkomisii
J \4algor',,aia
- czlonek
Barna
tomiji
zasadyprzeprou,a
S 4. UstalasiQnastQpuj4ce
dzerriaprzetarg\):
1. Wla5ciuryorgal podaiedo publicznejwiadomodci
ogloszenie
o pzetarguco najmniejna
l4 dni pl.Zedwyzlaczolrymteminemprzetargu.
2. W pzetargunie mog4uczestniczyi
osobywchodz4ce
w skladkomisjipzeta€owej oraz
osobybliskietyu osobom,a takzeosoby.kt6repozostajqzczlonkarniiotrisji
przetargowej
w taldmstos nkuprawnymiub faktycznym,zemozebudzicto
uzasadnione
w4tpliwoScico do bezstrolxlosci
komisjiprzetargowej.
J. W przetargu
mog4brai udzialosoby,ktdrewnios4wadiumripieniadzu.w temrinie
\ ryznaczolrym
w oglosTeniU
o przetargu.
4. WysokosiwadiumustalasiQw wysokosci10% cerrywywolawczej,
5. Dow6dwniesieniawadjumpqez uczestnika
pzetargupodlegaprzedlozeDiu
komisji
przetargowejprzedotwarciemplzetargu.
6. WadiumzrvracasiEliezwloczniepo odwoladuaibozanknieciuprzetar.qu.
7. Wadiurrt
u,nicsione
I'r,iezuczestnila
plze,rrgl.l.,jr1 prze.agr^lglal.rniicza.iqna
poczetcenynabycia,
8. Przewodnicz4cy
komisjiprzetalgo\.vcj
sporz4dza
ptotok6lprzepr-ou,adzouego
pzetargu.
ProrokrlpowrriLrr
zawielac
i, lorrnacje
o:
1) termrniei miejscuoaz rodzajupl.Zctargu;
2) oznaczeniu
przedniotubQd4cego
przedmiotem
przetar-glr,
3) w]'jasnieniach
i oswiadczeniach
zlozonychprzezoferellt6w,
4) osobacltdopLtszczolych
i niedopuszczot.rych
do uczestuiczenia
w plzetalgu,wrazz
uzasadnieniem,
5)^celiie
wywolawczejoraznajwyzszej
cenieosiqgrliQtej
w pzetalgualbo
infonnacjqo zlo2onychofertachwr.azz uzasadniciricilivybortnaj'korzystniejszej
z nich
alboo Die$ybfaniuZadDei
z ofert:
6) uzasadnieniurozstrzygniqi podjgtychprzezkomisjqprzetargow4
7) imieniu, nazwiskui adresiealbo nazwielub firmie orazsiedzibieosobywvlonionei w
przetaryujako nab).wcapojazdu,
8) imionachi nazwiskachprzewodnicz4cego
i czlonkdwkomisji przetargoweJ,
9) daciesporz4dzeniaplotokolu.
9. Prctok6l pzeprowadzonegoprzetargusporz4dzasiq w trzechjednobrani{cych
egzempl.alzach,
zkt6rych dwaprzeznaczntesedla wlasciwegoorganu,ajeden dla
jako
osobyustalonej
nabylvcapojazdu.
10. Prctok6l przeprowadzonego
przetaryupodpisuj4przewodnicz4cyi czlonkowiekomisji
pEetargowejorazosobawylonionaw przetarguj akonablwca pojazdu.
11. Protok6lprzeprowadzonego
przetargustanowipodstawQwystawieniafaktury.
pzetargu Komisja sporz4dziprotokdl,
$ 5. Z przeprowadzonego
S 6, Po zakoiczeniu oke3lonych zadanKomisja ulegarozwi4zaniu.
$ 1. Zuz4Azeue wchodziw 2yciez dniempodpisania.