Zasady rekrutacji - zsp1kluczbork.pl

Transkrypt

Zasady rekrutacji - zsp1kluczbork.pl
Zasady rekrutacji
do oddziałów klas pierwszych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku
w roku szkolnym 2014/2015
§1
Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
prowadzonych przez Powiat Kluczborski określają:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232), zwane dalej „Rozporządzeniem”,
2) ZARZĄDZENIE NR 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół
dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w tym terminów składania
dokumentów oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i wyników
egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do
szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie opolskim
na rok szkolny 2014 / 2015, zwane dalej „Zarządzeniem”,
3) Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Kluczborku.
§2
1. W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Kluczborku, planowane są następujące oddziały:
Szkoła Zespołu
Technikum Nr 3
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 1
Szkoła Policealna Nr 3 dla
Dorosłych
profil/zawód
technik ekonomista
technik handlowiec
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług
gastronomicznych
technik organizacji reklamy
kucharz
fotograf
cukiernik
technik administracji
technik bezpieczeństwa
i higieny pracy
długość cyklu kształcenia
4 lata
4 lata
4 lata
4 lata
4 lata
3 lata
3 lata
3 lata
2 lata
2 lata
2. Do każdego oddziału planuje się przyjąć 28 uczniów.
§3
1. Kandydat do klasy pierwszej ma prawo wyboru dowolnej ilości oddziałów z maksymalnie
trzech szkół ponadgimnazjalnych.
2. Kandydat składa dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
3. Dane kandydata przetwarza w systemie szkoła pierwszego wyboru.
4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z
sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w tym:
- 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony
w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
- 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w
statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
6. W przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym,
pierwszeństwo przyjęcia mają sieroty, kandydaci przebywający w placówkach opiekuńczowychowawczych oraz umieszczeni w rodzinach zastępczych, kandydaci z problemami
zdrowotnymi, którzy mają opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej w sprawie
możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów, oraz kandydaci o
ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny
program lub tok nauki,
7. W przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, o ile nie
zachodzą przypadki opisane w punkcie 5, do szkoły przyjmowani będą kandydaci według
kryteriów ex-aequo opracowanych w systemie dla danej klasy,
§4
1. Rekrutacja uczniów do szkół odbywa się na podstawie:
a) liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
Szkoła Zespołu
profil/zawód
punktowane zajęcia
edukacyjne
Technikum Nr 3
technik ekonomista
język obcy, geografia,
informatyka,
technik handlowiec
język obcy, geografia,
informatyka,
technik hotelarstwa
język obcy, geografia,
informatyka,
technik żywienia i usług
język obcy, geografia,
gastronomicznych
informatyka,
technik organizacji reklamy
język obcy, geografia,
informatyka,
Zasadnicza Szkoła
kucharz
język obcy, biologia,
Zawodowa Nr 1
plastyka,
fotograf
język obcy, biologia,
plastyka,
cukiernik
język obcy, biologia,
plastyka,
b) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum:
 ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
c) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym
mowa w odrębnych przepisach,
d) ZSP Nr 1 w Kluczborku nie przeprowadza sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
2. W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.
Marii Skłodowskiej – Curie w Kluczborku przyjmuje się następujący sposób przeliczania na
punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć
edukacyjnych:
Język polski:
Celujący – 21 pkt.
Bardzo dobry – 18 pkt.
Dobry – 14 pkt.
Dostateczny – 10 pkt.
Dopuszczający – 4 pkt.
Każdy z trzech wybranych przedmiotów:
Celujący – 18 pkt.
Bardzo dobry – 16 pkt.
Dobry – 12 pkt.
Dostateczny – 8 pkt.
Dopuszczający – 2 pkt.
Za osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać
maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad (opis, zał. nr 1):
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 6 pkt.
b) udział w konkursach wymienionych w zał. nr 2 i nr 3 zarządzenia:
· na szczeblu wojewódzkim - 3 pkt.,
· na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 pkt.
c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne:
· na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) - 1 pkt.,
· na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) - 2 pkt.,
· na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) - 3 pkt.
punktacja dotycząca pkt b) i c) nie może przekroczyć 14 pkt.
5) dodatkowe osiągnięcia takie jak:
· wzorowa ocena zachowania - 1 pkt.,
· udział w zajęciach kulturalno – artystycznych - 1 pkt.,
· uznana praca w samorządzie szkolnym - 1 pkt.,
· stała udokumentowana działalność w formie wolontariatu - 2 pkt.
§5
1. Przyjmuje się maksymalną liczbę punktów, za wyniki egzaminu w ostatniej klasie
gimnazjum, ustaloną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a) języka polskiego
b) historii i wiedzy o społeczeństwie
c) matematyki
d) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według
zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z
zakresów odpowiada 0,2 pkt..
§6
1. Wymagane ilości punktów do przyjęcia do szkoły Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Kluczborku wynoszą:
Szkoła Zespołu
Technikum Nr 3
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 1
profil/zawód
technik ekonomista
technik handlowiec
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług
gastronomicznych
technik organizacji reklamy
kucharz
cukiernik
fotograf
liczba punktów
nie mniej niż 60 punktów
brak progu punktowego
§7
1. Nabór przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
2. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w szkołach prowadzonych przez
Powiat Kluczborski stosowany jest elektroniczny system naboru na stronie
internetowej https://kluczbork.edu.com.pl
3. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej
niż trzech szkół ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną
lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).
4. Szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata,
nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
5. Kandydat rejestruje się w systemie, wybiera szkoły/oddziały, tworząc tym samym listę
preferencji, drukuje podanie oraz kartę na której odnotowywane są potwierdzenia
wpływu dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
6. Podanie jest składane w sekretariacie młodzieżowym ZSP Nr 1 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Kluczborku w terminie od 19 maja – 06 czerwca 2014 r w
dniach pracy szkoły. Na podanie nanoszona jest pieczęć na pierwszej stronie podania a
na karcie dokumentującej jego wpływ pieczęć szkoły i podpis członka komisji
rekrutacyjnej.
7. Kandydat ma prawo zmiany decyzji o wyborze szkoły w terminie od 09 czerwca – 24
czerwca 2014 r. Każda zmiana wymaga ponownego złożenia podania do szkoły
pierwszego wyboru.
8. Kandydat wprowadza do systemu dane o ocenach końcowo rocznych, wynikach
egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.
9. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające
osiągnięcia w terminie od 27 czerwca – 01 lipca 2014 r.
 kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wyniku
egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania) w ilości
zgodnej z liczbą wybranych szkół.
Fakt dostarczenia ww. dokumentów potwierdzany jest na karcie kandydata pieczęcią
szkoły i podpisem członka komisji rekrutacyjnej.
9. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych
dnia 02 lipca 2014 r. o godz. 10:00 na tablicy ogłoszeń.
10. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki przez złożenie oryginałów świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu w terminie od 02 lipca 2014 r. od godz. 10:00
- 04 lipca 2014 r. do godz. 15:00
Fakt dostarczenia ww. dokumentów potwierdzany jest na karcie kandydata pieczęcią
szkoły i podpisem członka komisji rekrutacyjnej.
Kandydat składa również:
 kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych
przepisów,
 umowę potwierdzająca realizację zajęć praktycznych,
 dwa zdjęcia.
11. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół oraz lista wolnych miejsc
dnia 07 lipca 2014 r. do godz.12:00 na tablicy ogłoszeń.
12. Kandydaci nie zakwalifikowani do żadnej szkoły mogą zostać przyjęci na wolne
miejsca w czasie rekrutacji uzupełniającej do 09 lipca 2014 r.
13. Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej dnia 11 lipca
2014 r. do godz.13:00.
14. Uczniowie nie zakwalifikowani do żadnej szkoły oraz uczniowie, którzy nie uzyskali
promocji do klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej mogą zostać przyjęci na wolne
miejsca w czasie rekrutacji dodatkowej do 28 sierpnia 2014 r.
15. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej
wszystkich typów szkół dnia 29 sierpnia 2014 r. do godz.13:00.
16. Składanie podań przez kandydatów do szkoły policealnej w terminie od 04 lipca – 31
sierpnia 2014 r.
17. Rekrutacja dodatkowa dla kandydatów do szkoły policealnej w terminie od 01
września – 15 września 2014 r.
18. Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, o ile wykazane jest odstępstwo lub
niezgodność z kryteriami rekrutacji popełnionymi przez Komisję. Odwołanie składa
się w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje Dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, a jego decyzja o uwzględnieniu lub
odrzuceniu odwołania jest ostateczna w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole.
SZKOLNA KOMISJA
KWALIFIKACYJNO-REKRUTACYJNA