Protokół - Rada Gminy Gościeradów

Komentarze

Transkrypt

Protokół - Rada Gminy Gościeradów
Protokół Nr XXXI/14
z XXXI sesji Rady Gminy Gościeradów
odbytej w dniu 30 stycznia 2014 roku
Ad. 1
Otwarcie.
XXXI sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka
Kultury w Gościeradowie. Obrady o godzinie 9.45 otworzył Przewodniczący Rady Gminy
Pan Robert Niedziałek. Powitał wójta, przybyłych radnych, zaproszonych gości, sołtysów
oraz pracowników Urzędu Gminy (według załączonych list obecności). Na sesji obecnych
było 14 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe jest niezbędne kworum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał zebranych, czy ktoś ma uwagi lub propozycję zmian do
zaproponowanego w zawiadomieniu o sesji, porządku obrad, który przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) przedstawienie opinii RIO w Lublinie o przedłoŜonym projekcie uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej,
c) przedstawienie opinii komisji stałych,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad projektem uchwały.
5. Uchwalenie budŜetu gminy na rok 2014
a) przedstawienie projektu budŜetu na rok 2014.
b) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budŜetowej .
c) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Stałych Rady Gminy,
d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Stałych Rady
Gminy
e) dyskusja nad projektem uchwały budŜetowej i zgłoszonymi wnioskami w
sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budŜetowej,
f) głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budŜetowej
zgłoszonych przez komisje Rady,
g) głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej na rok 2014.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia programu osłonowego w zakresie doŜywiania dzieci i młodzieŜy na
2014 rok
b) podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie doŜywiania w formie posiłku, świadczenia
pienięŜnego na zakup posiłku lub Ŝywności, albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020.
c) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w formie posiłku,
świadczenia pienięŜnego za zakup posiłku lub Ŝywności albo świadczenia
1
rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020.
d) przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gościeradów na rok
2014.
7. Sprawozdania komisji stałych Rady Gminy za rok 2013.
8. Przyjęcie planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie na 2014 r.
9. Przyjęcie planu pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie na 2014 r.
10. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji.
11. Interpelacje radnych. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę w porządku obrad polegającej na wprowadzeniu
jako punktu 3 „Wystąpienie Starosty Kraśnickiego, Dyrektora Szpitala Powiatowego oraz
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku”
Nikt więcej nie zgłosił uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku, w głosowaniu brało udział
14 radnych z czego:
- za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych,
- przeciw – 0,
- wstrzymało się – 0.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 3.
Wystąpienie Starosty Kraśnickiego, Dyrektora Szpitala Powiatowego oraz Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Andrzej Maj Starosta Kraśnicki, który omówił planowane
inwestycje na terenie powiatu: remont drogi od KsięŜomierzy do Wilkołaza, doposaŜenie
i remont szpitala, modernizacja zasobu geodezyjnego oraz próby przywrócenia szkolnictwa
wyŜszego. Wspomniał teŜ o dwóch wydarzeniach kulturalnych, czyli 100-lecie bitwy pod
Kraśnikiem oraz kanonizacja Jana Pawła II. Poruszył teŜ temat dróg powiatowych
i poinformował, Ŝe z 400 km tych dróg aŜ 300 km nadaje się do remontu, dlatego
zaproponował współpracę w tym temacie.
Następnie głos zabrał Pan Marek Kos Dyr. Szpitala Powiatowego w Kraśniku, który omówił
sytuację szpitala. Stwierdził, Ŝe naleŜy skoncentrować działalność szpitala w jednym miejscu,
wówczas łatwiej będzie go finansować i nim zarządzać.
Pan Ireneusz Ofczarski, dyrektor Zarządu Dróg w Kraśniku omówił sprawy związane
z utrzymaniem dróg powiatowych, w tym koszty ich odśnieŜania. Wspomniał teŜ o owocnej
współpracy z firmą Chevron. Poprosił o zgłaszanie do Zarządu Dróg informacji o złym stanie
dróg powiatowych.
Radna Danuta Chajnowska poinformowała, Ŝe po remoncie drogi w Gościeradowie
Plebańskim wystąpiły usterki, które wykonawca usunął bardzo prowizorycznie, wskutek
czego nawierzchnia drogi uległa ponownemu uszkodzeniu.
Pan Ireneusz Ofczarski powiedział, Ŝe jak tylko zejdą śniegi, to sam pojedzie na miejsce
i sprawdzi stan drogi, czy jest podstawa do reklamacji.
Zastępca wójta Pan Tomasz Najs poprosił o udroŜnienie dróg do Szczecyna w związku
z obchodami rocznicy pacyfikacji wsi.
Radny Adam Ufniarz zapytał, czy jest szansa na remont dróg w Wólce Szczeckiej i na
„Kamiennej Górze”.
Pan Ofczarski odpowiedział, Ŝe póki co, o kapitalnym remoncie drogi na Kamiennej Górze
nie ma mowy. Natomiast, jeŜeli chodzi o drogę w Wólce Szczeckiej to jest to mała droga,
2
która nigdy nie powinna stać się droga powiatową. Jak na połoŜenie i znaczenie tej drogi, to
jej stan jest dobry.
Wójt gminy Jan Filipczak poprosił o usuniecie zwisających nad drogami i chodnikami gałęzi
drzew, które stwarzają zagroŜenie dla pieszych i pojazdów – największy problem jest
w KsięŜomierzy i w Gościeradowie od drogi krajowej w stronę kościoła.
Pan Ireneusz Ofczarski wyjaśnił, Ŝe wycinkę drzew regulują odpowiednie procedury,
w związku z czym, nie tak łatwo jest uzyskać pozwolenie na wycinkę. Lasy Państwowe nie
zawsze poczuwają się do obowiązku utrzymania drzew przy drogach w naleŜytym stanie.
Zarząd Dróg prowadzi parce w tym zakresie na bieŜąco, ale obecne anomalia pogodowe
pogłębiły problem.
Radna Maria Gołda poprosiła o zwrócenie uwagi odśnieŜającym drogę na osiedle w Wólce
Gościeradowskiej, poniewaŜ podczas odśnieŜania zasypywany jest chodnik. Zgłosiła teŜ, Ŝe
nieodśnieŜane jest pobocze od przystanku do kładki, co stwarza zagroŜenie bezpieczeństwa
dla pieszych.
Ireneusz Ofczarski obiecał, Ŝe sprawdzi osobiście jak odbywa się odśnieŜanie drogi w Wólce
Gościeradowskiej. Powiedział, Ŝe być moŜe w najbliŜszym czasie zostanie zakupiony mały
traktorek do odśnieŜania chodników.
Pani Agnieszka Nowak sołtys wsi Wólka Szczecka poprosiła o wyrównanie drogi ŜuŜlowej
w Wólce Szczeckiej od sklepu do utwardzonej części drogi.
Pan Ireneusz Ofczarski odpowiedział, Ŝe droga zostanie wyrównana na wiosnę.
Radny Mirosław Mostrąg zwrócił uwagę na małą dokładność i niską jakość łatania dziur
powstałych w nawierzchni dróg.
Dyrektor ZDP odpowiedział, Ŝe związane jest to z ograniczonymi środkami finansowanymi,
a materiał do recyklera jest nieporównywalnie tańszy niŜ materiał do łatania dziur na zimno.
Radny Paweł Tomczyk zapytał, jaki odcinek drogi moŜna wyremontować za 200 tys. zł.
Ireneusz Ofczarski odpowiedział, Ŝe około 1 km / 1 km 100 m. Wykonanie jednego odcinka
jest korzystniejsze finansowo, bo odchodzą koszty przewoŜenia materiałów.
Radna Halina Kowal powiedziała, Ŝe miała okazję zaobserwować, iŜ załatane dziury
w nawierzchni drogi nie są wałowane.
Pan Owczarski odpowiedział, Ŝe jeŜeli dziury łatane są masą na zimno wówczas nie są
wałowane (bo masa ta wiąŜe chemicznie), wałowana jest tylko masa na gorąco.
Na zakończenie głos ponownie zabrał Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Maj, który
podziękował za zaproszenie na sesję i zaproponował, aby Dyrektor Zarządu Dróg
uczestniczył w posiedzeniu wyjazdowym komisji Rady Gminy zajmującej się drogami.
Radny Mirosław Mostrąg jako przewodniczący komisji Rolnictwa i Infrastruktury zaprosił
Dyrektora Ofczarskiego do uczestnictwa w jednym z wiosennych wyjazdowych posiedzeń
komisji.
Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
Nikt nie zgłosił uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji XXX.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, z czego:
- za przyjęciem protokołu głosowało – 11 radnych,
- przeciw – 0 ,
- wstrzymało się – 3.
Protokół z XXX sesji został przyjęty.
3
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Pani skarbnik Janina Chmura wyjaśniła, Ŝe do projektu budŜetu zostaną zgłoszone
autopoprawki, a co za tym idzie zmieni się teŜ automatycznie projekt wieloletniej prognozy
finansowej. Następnie wymieniła te autopoprawki.
Przewodniczący Rady zapytał czy zaproponowane zmiany nie zaburzy wskaźnika.
Pani skarbnik odpowiedziała, Ŝe w wyniku tych zmian wskaźnik się nie zmieni.
b) przedstawienie opinii RIO w Lublinie o przedłoŜonym projekcie uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej.
Pani skarbnik odczytała uchwałę nr RIO-I-0037/38/13 składu orzekającego RIO w Lublinie
w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej – opinia pozytywna (w załączeniu).
c) przedstawienie opinii komisji stałych.
Opinie w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej przedstawiły kolejno komisje:
- Rolnictwa i Infrastruktury – komisja zapoznała się, nie wydała opinii,
- BudŜetu i Finansów – komisja wydała opinie pozytywną,
- rewizyjna - komisja wydała opinie pozytywną,
- Kultury i Oświaty - komisja wydała opinie negatywną,
- Spraw Społecznych - komisja wydała opinie pozytywną.
d) dyskusja.
Radna Maria Gołda poprosiła o wyjaśnienie fragmentu opinii RIO zawierającego
stwierdzenie, Ŝe relacja określona przepisami art. 243 o finansach publicznych, w roku 2015
nie zostanie zachowana.
Pani skarbnik wyjaśniła, Ŝe z przedstawionej w projekcie uchwały prognozie wynika, iŜ
w 2015 roku nie zostanie spełniona relacja określona w art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Tak samo było w roku ubiegłym, gdy robiony był budŜet na 2013 r. z tabeli
wychodziło, Ŝe ten warunek w 2014 r. nie zostanie zachowany, a okazało się inaczej bo jest to
tylko prognoza i zaleŜy od realizacji budŜetu w roku bieŜącym.
Radny Henryk Filipczak stwierdził, Ŝe według jego oceny naleŜałoby się bardzo powaŜnie
zastanowić nad zapisem w opinii RIO, bo dla niego ten zapis jest jednoznaczny, Ŝe „w 2015 r.
to jest praktycznie Gmina Gościeradów bankrut”. Twierdzi tak, dlatego, iŜ zakładając, Ŝe
najprawdopodobniej niektórych z załoŜonych w projekcie budŜetu dochodów nie będzie,
zatem budŜet na przyszły rok uchwalać będzie regionalna izba. Powiedział, Ŝe Marszałek
Województwa Lubelskiego poinformował, Ŝe Lubelszczyzna z nowego budŜetu unijnego ma
otrzymać 2 mld 230 mln euro na drogi gminne i zapytał ile Gmina Gościeradów z tego
dostanie.
Przewodniczący Rady Robert Niedziałek wyjaśnił, Ŝe współczynnik o którym mowa w art.
243 obowiązuje dopiero od 2014 r., jest to wymóg narzucony przez Unię Europejską.
Wójt gminy Jan Filipczak odczytał fragment opinii RIO, w którym skład orzekający zaleca
podjęcie działań zmierzających do spełnienia wymogu z art. 243, polegających m.in. na
zwiększeniu dochodów bieŜących i zapytał radnego Filipczaka skąd wie, Ŝe gmina tych
dochodów nie zmniejszy. Tak samo w przypadku zmniejszenia wydatków bieŜących – skąd
wiadomo, Ŝe gmina ich nie zmniejszy. Wójt podkreślił, Ŝe gmina nie jest Ŝadnym bankrutem,
bo takie zadłuŜenie jak ma gmina Gościeradów ma duŜo ponad połowa gmin w Polsce. Nawet
Urząd Marszałkowski jest zadłuŜony na ponad 50%, a zadłuŜenie gminy Gościeradów mieści
się w granicach około 30%. Dlatego Ŝadnego bankructwa, jak powiedział wójt, się nie
4
spodziewa, a mimo zadłuŜenia wykonuje się sporo inwestycji. Poprosił radnego, by
zastanowił się nad tym, co mówi i poczytał sobie na temat finansów publicznych i budŜetu, bo
jego wiedza w tym zakresie jest mierna.
Radny Paweł Tomczyk powiedział, Ŝe gminę ogranicza wskaźnik 15% zadłuŜenia, który
blokuje drogę do ewentualnych projektów unijnych.
Wójt zwrócił się do radnego Tomczyka, Ŝe nie zna ustawy o finansach publicznych, bo
obowiązuje wskaźnik 60% zadłuŜenia dochodów i 15% zadłuŜenia spłaty.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
a) głosowanie nad projektem uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie w.p.f. wraz ze
zgłoszoną autopoprawką, w głosowaniu brało udział 14 radnych:
- za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych,
- przeciw – 3,
- wstrzymało się – 2.
W wyniku głosowania Rada Gminy Gościeradów podjęła uchwałę Nr XXXI/161/14
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 6
Uchwalenie budŜetu gminy na rok 2014.
a) przedstawienie projektu budŜetu na rok 2014.
Projekt budŜetu na 2014 r. nie był odczytywany, poniewaŜ wszyscy radni otrzymali go
w terminie przewidzianym w Statucie Gminy.
b) przedstawienie opinii o projekcie budŜetu RIO w Lublinie.
Opinia RIO znak ROI-I-0032/38/13 w sprawie projektu budŜetu na 2014 r. nie była
odczytywana, poniewaŜ wszyscy radni otrzymali ją wraz z zawiadomieniem na sesję (opinia
w załączeniu do niniejszego protokołu).
c) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Stałych Rady Gminy Gościeradów:
Komisja Spraw Społecznych – przeznaczyć 30 tys. zł. na utwardzenie asfaltem drogi
dojazdowej do KsięŜomierzy Osada z pozycji przeznaczonej na wkład gminy w zadanie
„Rozbudowa
Infrastruktury Rekreacyjnej
i
Społeczno-Kulturalnej
w
Wólce
Gościeradowskiej”.
Komisja Rolnictwa i Infrastruktury – przeznaczyć 100 tys. zł na udział gminy we
współfinansowaniu z powiatem remontu drogi w Gościeradowie Plebańskim z pozycji
przeznaczonej na wkład gminy w zadanie „Rozbudowa Infrastruktury Rekreacyjnej
i Społeczno-Kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej”.
Komisja Kultury i Oświaty - po analizie i wysłuchaniu wyjaśnień Pani skarbnik komisja
wydała opinie negatywną i nie złoŜyła Ŝadnych wniosków do projektu budŜetu.
Komisja Rewizyjna - przeznaczyć 100 tys. zł na udział gminy we współfinansowaniu
z powiatem remontu drogi Gościeradów - Salomin z pozycji przeznaczonej na wkład gminy
w zadanie „Rozbudowa Infrastruktury Rekreacyjnej i Społeczno-Kulturalnej w Wólce
Gościeradowskiej”.
Komisja BudŜetu i Finansów – wykreślić z budŜetu zadanie inwestycyjne „Rozbudowa
Infrastruktury Rekreacyjnej i Społeczno-Kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej”,
a zaplanowane na ten cel środki w kwocie 100 tys. podzielić na dofinansowanie po 50 tys. zł
5
remontu drogi w Gościeradowie Plebańskim i drogi Gościeradów-Salomin, a pozostałą kwotę
przenieść do rezerwy.
Radny Paweł Tomczyk odczytał stanowisko klubu radnych PSL w sprawie projektu budŜetu
na 2014. W piśmie tym klub radnych wydał negatywną opinię w sprawie projektu budŜetu na
2014 r. i stwierdził, Ŝe „przychody w projekcie budŜetu zostały przeszacowane tworząc tym
samym wirtualny zapis, który będzie wielokrotnie modyfikowany tak jak to miało miejsce w
roku 2013, a głównym motorem zmian budŜetowych będzie zaciąganie kolejnych kredytów
(…)” – treść pisma w załączeniu do protokołu. Następnie w imieniu klubu radnych złoŜył
wniosek o wprowadzenie następujących zmian w projekcie budŜetu:
- przekazać 100 tys. zł z działu opieka społeczna na drogi powiatowe,
- przeznaczyć 50 tys. zł na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury z działu
administracja.
Radny Henryk Filipczak stwierdził, Ŝe nieporozumieniem jest zabieranie pieniędzy
z rozbudowy stawów w Wólce Gościeradowskiej – inwestycji, na którą jest podpisana umowa
i moŜna na ten cel otrzymać dotację na ponad 300 tys. zł.
Radna Maria Gołda poinformowała, Ŝe dowiedziała się, Ŝe na modernizację stawów na Wólce
Gościeradowskiej jest juŜ podpisana umowa na 313 tys. 605 zł i jeŜeli gmina nie skorzysta
z tej dotacji to w tym roku nie skorzysta juŜ z niczego, dlatego zaapelowała by doprowadzić
tę inwestycje do końca, na drogi będzie jeszcze czas.
d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Stałych Rady Gminy.
Na wstępie wójt zwrócił się do radnego Tomczyka, Ŝe szkoda, iŜ ten, który pisał mu to
wystąpienie klubu radnych, przed napisaniem nie zastanowił się jak on wykonywał
inwestycje i jak były realizowane budŜety. Bo po pierwsze zarzut, Ŝe kredyt bierze się po to
by spłacić poprzedni jest nieporozumieniem, dlaczego nie wspomniał o tym, Ŝe kredyt bierze
się po to by dołoŜyć np. do szkół. Stwierdzenie, Ŝe gmina jest zadłuŜona jest bardzo
„medialne” w roku wyborczym. Jakby radny przeczytał dokładnie uchwałę budŜetową to
dowiedziałby się czy zadłuŜenie rośnie czy nie. Po drugie, odnośnie zarzutu niepozyskiwania
pieniędzy unijnych, wójt przypomniał, Ŝe najłatwiej o takie środki było
w okresie przed akcesyjnym (przed 2002 r.). Powiedział, Ŝe poprzednicy nie brali kredytów,
bo nie były im potrzebne poniewaŜ nie robili Ŝadnych inwestycji.
Analizując propozycje komisji w sprawie tegorocznego budŜetu, wójt zaproponował dwie
autopoprawki:
1) zabrać 20 tys. zł z inwestycji budowa wodociągu w Gościeradowie Folwarku (bo
prawdopodobnie będzie on krótszy niŜ wstępnie zakładano) i przeznaczyć je na
wykonanie oświetlenia przy drodze na Osady, bo dokumentacja jest juŜ gotowa.
2) z inwestycji „Rozbudowa Infrastruktury Rekreacyjnej i Społeczno-Kulturalnej
Wólce Gościeradowskiej” zabrać 100 tys. zł i przeznaczyć je na współfinansowanie
z powiatem remontu dróg powiatowych, ale w przeciwieństwie do propozycji komisji
BudŜetu i Finansów wójt zaproponował, aby pozostawić w budŜecie 69 tys. zł jako wkład
własny gminy w to zadanie. Jak będzie znany jego koszt po przetargu to będziemy
zastanawiać się skąd przenieś środki na ten cel. Co do określenia drogi do remontu, wójt
zaproponował, aby w dniu dzisiejszym nie wskazywać konkretnych dróg. NaleŜy
zorganizować spotkanie, na które moŜna zaprosić leśniczego i wspólnie zastanowić się,
która droga, lub drogi, powinny być remontowane w pierwszej kolejności. Ostateczna
decyzja zostanie podjęta na następnej sesji.
Radny Henryk Filipczak powiedział, Ŝe w 2001 r. zadłuŜenie gminy wynosiło 2,05 %. JeŜeli
zaś chodzi o duŜe inwestycje, to na rozbudowę szkoły w Gościeradowie gmina zaciągnęła 2
mln. zł kredytu, a na budowę szkoły w Szczecynie gmina otrzymała 1,5 mln. z Ministerstwa
Edukacji.
6
Wójt odpowiedział radnemu, Ŝe kiedy był zastępcą wójta na Folwarku i osiedlu nic nie było
zrobione. Mimo iŜ jak twierdzi gmina otrzymała 1,5 mln zł na budowę szkoły w Szczecynie,
to zostawili mu szkołę w stanie surowym.
e) dyskusja nad projektem uchwały budŜetowej i zgłoszonymi wnioskami w sprawie
wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budŜetowej.
Radna Maria Gołda zapytała radną Ewę Branie na oświetlenie, jakiej drogi złoŜyła wniosek
do budŜetu.
Radna Ewa Brania odpowiedziała, Ŝe ona, jako przedstawiciel mieszkańców miała prawo
złoŜyć taki wniosek, bo ta droga jest i ludzie z niej korzystają. Na zebraniu sołeckim
mieszkańcy zadecydowali, Ŝe środki stanowiące fundusz sołecki zostaną przekazane na
uregulowanie stanu prawnego tej drogi.
Radna Maria Gołda przypomniała, Ŝe na ostatniej sesji władze gminy stwierdziły, Ŝe droga,
o której mowa nie ma statusu drogi gminnej. Zatem inaczej by ten wniosek wyglądał gdyby
dotyczył uregulowania stanu prawnego drogi.
Radny Paweł Tomczyk odniósł się do wypowiedzi wójta, iŜ pismo klubu radnych, które
wcześniej przedstawił, było pisane przez osoby trzecie. Radny oświadczył, Ŝe pismo to
zostało napisane wspólnie przez podpisanych pod nim radnych i zawiera ich przemyślenia na
temat budŜetu gminy na przyszły rok. Odnośnie zarzutu wójta, Ŝe nie składał wniosków do
budŜetu powiedział, Ŝe na komisjach nie było sensu składania wniosków inwestycyjnych, bo
„w tym budŜecie nie było nawet złotówki Ŝeby o jakichś inwestycjach myśleć”. UwaŜa, Ŝe
termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury jest potrzebna i te 50 tys. zł moŜna
znaleźć.
Wójt odpowiedział radnemu, Ŝe wnioski do budŜetu nie składa się na komisjach tylko do 15
października do projektu budŜetu.
Radny Tomczyk odpowiedział, Ŝe takie wnioski składa, co roku na ręce Pani skarbnik.
Pan Jan Adamczyk sołtys wsi Aleksandrów zwrócił się do radnej Gołdy, Ŝe doskonale wie,
o jakiej drodze mówi radna Ewa Brania. Gdyby Rada przeznaczyła 30 tys. zł na tą drogę
wówczas byłoby to na „dobry początek”, bo od czegoś trzeba zacząć. Poprosił o zalanie
asfaltem „górki”.
Radna Maria Gołda zapytała władze gminy czy sprawy administracyjne związane
z uregulowaniem stanu prawnego drogi wymagają wysokich kosztów.
Odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Najs i wyjaśnił, Ŝe zwykła procedura administracyjna nie
jest droga, ale postępowania geodezyjne są kosztowne. Podkreślił teŜ, Ŝe droga ta nie
kwalifikuje się jako wąwóz.
Radna Maria Gołda zapytała, czy jeŜeli w głosowaniu rada odrzuci wykonanie inwestycji na
stawach na Wólce Gościeradowskiej, to czy wykonany juŜ kosztorys straci waŜność.
Zastępca wójta odpowiedział, Ŝe kosztorys moŜna zawsze bezpłatnie zaktualizować.
Przewodniczący Rady zapytał komisje stałe i Klub Radnych, czy podtrzymują swoje
stanowisko odnośnie wniosków budŜetu w świetle zgłoszonych przez wójta autopoprawek.
Przewodniczący klubu Radnych PSL radny Tomczyk odpowiedział, Ŝe podtrzymuje.
Pani skarbnik powiedziała, Ŝe wniosek klubu radnych odnośnie zdjęcia 100 tys. zł z działu
pomoc społeczna jest zbyt ogólny i poprosiła o doprecyzowanie, z którego dokładnie
rozdziału naleŜy te środki pozyskać.
Radny Paweł Tomczyk odpowiedział, Ŝe z takiego rozdziału, w którym da się znaleźć
oszczędności.
Radny Henryk Filipczak powiedział, Ŝe Pani skarbnik jest w błędzie, bo klub podał ogólną
kwotę i nie musi ona być z jednego rozdziału czy paragrafu (moŜna z kilku zdjąć po trochu).
Głos zabrała Pani Anna Łuba Kierownik OPS, która stwierdziła, Ŝe propozycje Klubu
Radnych PSL uderzyły w najczulszy punkt gminy. Wymieniła, na jakie zadania własne są
7
przeznaczane środki z budŜetu OPSu, a są to: rodziny zastępcze, zasiłki celowe (na Ŝywność,
opał, ubrania itp.), utrzymanie OPS (struktura OPS jest niezmienna od ponad 10 lat),
opiekunki środowiskowe, dopłata do pobytu mieszkańców naszej gminy w domach opieki
społecznej, doŜywianie (jeŜeli gmina nie zabezpieczy środków na doŜywianie to nie otrzyma
dotacji na ten cel). Pani Kierownik powiedziała, Ŝe prosiła o dyskusję i pytania na komisjach
w których uczestniczyła, kiedy miała dostęp do wszystkich dokładnych informacji i danych,
ale jak widzi temat został odłoŜony na sesję Ŝeby „zrobić publikę”. W imieniu Ośrodka
Pomocy Społecznej i mieszkańców gminy zaapelowała o rozsądek i wyjaśniła, Ŝe jeŜeli na
koncie OPS zostają na koniec roku jakieś oszczędności to zawsze trafiają z powrotem do
budŜetu gminy.
Radny Henryk Filipczak zapytał, czy informatyk zatrudniony w ośrodku jest na etacie czy
z projektu.
Pani Anna Łuba odpowiedziała, Ŝe stanowisko informatyka funkcjonuje juŜ od 2002 r., na
jego utworzenie pozyskała pieniądze z PEFRONu, jest to kontynuacja stanowiska pracy, na
którym wcześniej pracowała Pan Rogoźnicki Rafał.
Radny Paweł Tomczyk zapytał, ile gmina dokłada ze swojego budŜetu do budŜetu OPS.
Pani Kierownik OPS odpowiedziała, Ŝe na zadania własne w 2014 r. zaplanowano 735 700 zł,
na zadania zlecone 2 747 900 zł, a dotacje własne wynoszą 962 800 zł. – zatem cały budŜet
OPS na 2014 r. wynosi 4 446 400 zł. Z budŜetu państwa pochodzi 83,45 %, a 16,55%
pochodzi z zadań własnych gminy. Do tych kwot nie są wliczane środki pochodzące
z realizowanych projektów unijnych.
Radny Paweł Tomczyk podał przykłady ile wynoszą budŜety OPS w innych gminach
i stwierdził, Ŝe coś jest nie w porządku, Ŝe w gminie Gościeradów opieka społeczna pochłania
blisko 5 mln zł.
Pani Kierownik odpowiedziała, Ŝe nie moŜe porównywać wydatków na pomoc społeczną
w naszej gminie z wydatkami na ten cel w innych gminach.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w punkcie „e” i ogłosił 10 min przerwy.
f) głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budŜetowej
zgłoszonych przez komisje Rady.
Po wprowadzeniu przez wójta autopoprawek, wnioski zgłoszone przez komisje stałe Rady
Gminy nie były poddawane pod głosowanie.
Przewodniczący Rady poddał natomiast pod głosowanie wnioski zgłoszone przez klub
radnych. Jako pierwszy poddał pod głosowanie wniosek o zabranie 100 tys. zł z pomocy
społecznej i przeznaczyć je na dofinansowanie remontu drogi powiatowej, w głosowaniu
brało udział 14 radnych:
- za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych
- przeciw – 9 radnych
- wstrzymał się – 1 radny.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie drugi zgłoszony przez klub radnych
wniosek, czyli zabranie 50 tys. zł z administracji i przekazanie ich na termomodernizację
budynku GOK, w głosowaniu brało udział 14 radnych:
- za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych,
- przeciw – 8 radnych,
- wstrzymało się - 2 radnych.
Wnioski klubu radnych zostały odrzucone.
g) głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej na rok 2014.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie budŜetu gminy na 2014 r. wraz ze
zgłoszona przez wójta autopoprawką. W głosowaniu brało udział 14 radnych, z czego:
8
- za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,
- przeciw – 2,
- wstrzymało się – 2.
W wyniku głosowania Rada Gminy Gościeradów podjęła Uchwałę Nr XXXI/162/14
w sprawie uchwały budŜetowej na 2014 r., która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia programu osłonowego w zakresie doŜywiania dzieci i młodzieŜy na 2014
rok
Opinię w prawie projektu uchwały przedstawiły komisje Spraw Społecznych, BudŜetu
i Finansów oraz komisja rewizyjna – wszystkie trzy komisje wydały opinie pozytywne
(w załączeniu do niniejszego protokołu).
Radny Henryk Filipczak zapytał przewodniczącą komisji rewizyjnej, czy na pewno komisja
rewizyjna wydała pozytywną opinię jednogłośnie, bo amnezji nie ma i pamięta, Ŝe głosował
przeciw. Następnie zgłosił poprawkę do budŜetu gminy, aby w § 11 wykreślić pkt 2.
Przewodniczący Rady wyjaśnił radnemu, Ŝe procedura uchwalania budŜetu jest juŜ
zakończona, a obecnie proceduje się juŜ nad pkt. 7a.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały, w głosowaniu brało udział 13
radnych (o godz. 14.00 obrady opuścił radny Paweł Tomczyk), z czego:
- za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
- przeciw – 0,
- wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania Rada Gminy Gościeradów podjęła Uchwałę Nr XXXI/163/14
w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie doŜywiania dzieci i młodzieŜy na
2014 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie doŜywiania w formie posiłku, świadczenia pienięŜnego na zakup
posiłku lub Ŝywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 20142020.
Opinię w prawie projektu uchwały przedstawiły komisje Spraw Społecznych, BudŜetu
i Finansów oraz komisja rewizyjna – wszystkie trzy komisje wydały opinie pozytywne
(w załączeniu do niniejszego protokołu).
Nikt nie zabrał głosu w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały, w głosowaniu brało udział 13
radnych:
- za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
- przeciw – 0,
- wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania Rada Gminy Gościeradów podjęła Uchwałę Nr XXXI/164/14
w sprawie
podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie doŜywiania w formie posiłku, świadczenia pienięŜnego
na zakup posiłku lub Ŝywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
9
w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020.,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w formie posiłku,
świadczenia pienięŜnego za zakup posiłku lub Ŝywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa
w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020.
Opinię w prawie projektu uchwały przedstawiły komisje Spraw Społecznych, BudŜetu
i Finansów oraz komisja rewizyjna – wszystkie trzy komisje wydały opinie pozytywne
(w załączeniu do niniejszego protokołu).
Nikt nie zabrał głosu w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały, w głosowaniu brało udział 13
radnych:
- za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
- przeciw – 0,
- wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania Rada Gminy Gościeradów podjęła Uchwałę Nr XXXI/165/14
w sprawie
podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie doŜywiania w formie posiłku, świadczenia pienięŜnego
na zakup posiłku lub Ŝywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020.,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gościeradów na rok 2014.
Opinię w prawie projektu uchwały przedstawiły komisje Spraw Społecznych, BudŜetu
i Finansów oraz komisja rewizyjna – wszystkie trzy komisje wydały opinie pozytywne
(w załączeniu do niniejszego protokołu).
Pani Kierownik Anna Łuba zwróciła uwagę, Ŝe w załączniku do uchwały na stronie 8 jest
błąd literowy (błędnie zapisano rok) i poprosiła o jego poprawienie.
Nikt więcej nie zabrał głosu w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały, w głosowaniu brało udział 13
radnych:
- za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
- przeciw – 0,
- wstrzymało się – 1.
W wyniku głosowania Rada Gminy Gościeradów podjęła Uchwałę Nr XXXI/166/14
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gościeradów na rok
2014, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Po zakończeniu procedury podejmowania uchwał Przewodniczący Rady Gminy Robert
Niedziałek, na podstawie art. § 32 pkt 2 Statutu Gminy, ze względu na stan zdrowia do
dalszego prowadzenia obrad upowaŜnił Wiceprzewodniczącą Rady Ewę Branię i opuścił
obrady.
Przerwa (5 min.)
10
Ad. 8.
Sprawozdania komisji stałych Rady Gminy za rok 2013.
Sprawozdania z pracy za rok 2013 kolejno przedstawiły Komisja Rolnictwa i Infrastruktury,
BudŜetu i Finansów, Rewizyjna, Spraw Społecznych oraz Kultury i Oświaty - wszystkie
sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokołu.
Po odczytaniu sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej radna Maria Gołda zapytała
czy prawidłowe jest stwierdzenie, Ŝe komisja rewizyjna przeprowadza „kontrole”
w jednostkach organizacyjnych, a nie na przykład „zapoznanie się z pracą”.
Radny Adam Ufniarz odczytał § 78 Statutu, z którego wynikało, Ŝe Komisja Rewizyjna
kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych
Gminy oraz innych organizacji finansowych z budŜetu gminy.
Ad. 9.
Przyjęcie planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie na 2014 r.
Plan pracy GOK w Gościeradowie na rok 2014 wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem
na sesję – plan w załączeniu do niniejszego protokołu.
Radna Maria Gołda ponowiła swój wniosek o ustalenie jednodniowych obchodów Dni
Gościeradowa.
Dyrektor GOK Pan Roman Biss odpowiedział, Ŝe zwyczajowo przyjęło się, Ŝe święto to trwa
dwa dni.
Z-ca Wójta Tomasz Najs odpowiedział, Ŝe logistycznie nie ma znaczenia czy impreza trwa
jeden czy dwa dni.
Radna Maria Gołda stwierdziła, Ŝe jeŜeli chodzi o opłacenie artystów, to na pewno byłyby
oszczędności.
Pan Roman Biss powiedział, Ŝe fundusze na imprezę w większości pochodzą od sponsorów,
poza tym mamy wiele własnych zespołów.
Więcej pytań i uwag nie było.
Ad. 10.
Przyjęcie planu pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie na 2014 r.
Plan pracy GBP w Gościeradowie na rok 2014 wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem
na sesję – plan w załączeniu do niniejszego protokołu.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Ad. 11.
Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji.
Wójt poinformował, Ŝe w okresie od ostatniej sesji czyli od dnia 30 grudnia 2013 r. wydał
następujące zarządzenia:
• z 31 grudnia 2013 r. – w sprawie zmian w budŜecie,
• z 31 grudnia 2013 r. – w sprawie zmian w w.p.f.
• z 2 stycznia 2014 r. – w sprawie powołania Zespołu Synergii Lokalnej Modelu
Lokalnej Współpracy.
JeŜeli chodzi o sprawy inwestycyjne, to ze względu no to, Ŝe był to koniec roku oraz okres
zimowy było to głównie odśnieŜanie.
Ad. 12.
Interpelacje radnych. Zapytania i wolne wnioski.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, iŜ Ŝadne wnioski ani interpelacje do Rady Gminy nie
wpłynęły.
Pan Tomasz Najs poinformował o szkolenie na zintegrowaną ochronę roślin.
11
Radny Mirosław Mostrąg poinformował o kursie chemizacyjnym dla rolników.
Radna Ewa Brania poinformowała o moŜliwości składania wniosków na zwrot podatku
akcyzowego.
Zastępca wójta Tomasz Najs zachęcił do zarejestrowania się na stronie Internetowej Gminy
Gościeradów, aby móc uzyskiwać urzędową pocztę z aktualnościami.
Radna Ewa Brania zapytała czy jest moŜliwy zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni
w Aleksandrowie.
Zastępca wójta odpowiedział, Ŝe jest to kwestia kosztów, podjęte zostaną próby uruchomienia
agregatu, tego który jest na bazie urzędu.
Radny Janusz Przywara zaproponował zakupić taki agregat z funduszy sołeckich.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Ad. 13
Zakończenie obrad
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
o godz. 14:40 zamknęła obrady XXXI sesji Rady Gminy Gościeradów, dziękując wszystkim
za uczestnictwo.
Przewodniczący Rady Gminy
Robert Niedziałek
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Ewa Brania
Protokołowała
Ewa Maziarczyk
12