godz. 10:00

Transkrypt

godz. 10:00
BRM.0012.8.26.2012.MG
Protokół nr 26/2012
z posiedzenia
Komisji Kultury Sportu i Rekreacji
w dniu 26.04.2012r.
(godz. 10:00– 10:20)
Posiedzenie komisji odbyło się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy
al. Zwycięstwa 20, w sali nr 221. W posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych.
Ad.1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady otworzył przewodniczący komisji Tomasz Mędrzak, który powitał wszystkich
przybyłych oraz stwierdził prawomocność obrad. W posiedzeniu wzięło udział 16
radnych.
Ad.2.
Zatwierdzenie porządku dziennego obrad.
Przewodniczący T. Mędrzak przedstawił porządek obrad posiedzenia.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały:
w sprawie: ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych.
4. Sprawy bieżące.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 12 radnych, w tym:
za: 12,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 0,
porządek został zatwierdzony.
Ad. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały: sprawie: ustanowienia Miejskich Stypendiów
Sportowych.
Naczelnik WKF G. Kardas udzieliła wyjaśnień w sprawie w/w projektu uchwały.
1
Radny T. Bańbuła zwrócił uwagę na podział dyscyplin na olimpijskie i nieolimpijskie.
Stwierdził, że wielu zawodników uważa, iż mimo sukcesów stypendia nie są
przyznawane zawodnikom reprezentującym dyscypliny nieolimijskie.
Naczelnik WKF G. Kardas odpowiedziała, że stypendia są przyznawane zawodnikom
reprezentującym dyscypliny olimpijskie, gdyż cały świat sportu uważa je za istotniejsze.
Radny T. Bańbuła zgodził się co do zapisów dotyczących sportów drużynowych.
Radny Z. Jaskiernia stwierdził, iż dyscypliny olimpijskie są istotniejsze.
Przewodniczący T. Mędrzak poddał pod głosowanie pozytywną opinię do w/w projektu
uchwały.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, w tym:
za: 15,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 1,
pozytywna opinia została przyjęta.
Ad. 3.
Sprawy bieżące.
Przewodniczący T. Mędrzak wobec braku uwag i pytań zakończył posiedzenie o
godzinie 10:20.
Przewodniczący Komisji
Tomasz Mędrzak
Protokół sporządził Michał Galbas
Sosnowiec, dnia 30 kwietnia 2012r.
2
3

Podobne dokumenty