PROTOKÓŁ NR XXXIX/39/2014 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej

Transkrypt

PROTOKÓŁ NR XXXIX/39/2014 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej
PROTOKÓŁ NR XXXIX/39/2014
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 marca 2014 roku
Obrady rozpoczęto o godz. 17-tej w sali sesyjnej budynku przy ul. K. Miarki 15.
Obecni według listy obecności.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji XXXVIII/2014.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat wiodący: informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 1 – 1e);
- uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/947/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 lutego 2014
roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Paniowach, uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/949/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mikołowie i uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/950/2014 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem (druk nr 2);
- zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 3);
- zmiany załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 3a);
- zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 4 – 4j);
- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 (druk nr 5);
- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach (druk 6);
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 7);
- stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję (druk nr 8);
- cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie(druk nr 9);
- zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2014 – 2017 (druk nr 10);
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2014 roku (druk nr 11);
- uchylenia uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mikołowie (druk 12);
- zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa (druki
od nr 13 – 13a);
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 14 – 14d).
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Tadeusz Socha – przywitał Radnych oraz
wszystkich przybyłych na posiedzenie – nastąpiło otwarcie Sesji.
Do pkt 2
1
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – stwierdził prawomocność obrad.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił powyższy porządek obrad.
Burmistrz Mikołowa Marek Balcer - zaproponował zmiany w porządku obrad, które
przedstawiła Skarbnik Barbara Gajda:
wnieść do porządku obrad projekty uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok na kwotę 300.000,- zł, jako zabezpieczenie
środków na zadanie: poprawa jakości powietrza atmosferycznego wraz z rewitalizacją
centrum miasta – projekt omówił Zastępca Burmistrza na Komisji ds. Budżetu – druk
oznaczyć nr 4k;
- w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok na kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na koszty
sporządzania ekspertyz, w szczególności dotyczących dróg – druk oznaczyć nr 4l;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, Powiatowi
Mikołowskiemu jako współfinansowanie z Powiatem i gminami Powiatu Mikołowskiego
wspólnego projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego...” – druki
oznaczyć: na kwotę 24 tys. nr 7a, na kwotę 4 tys. nr 7b, na kwotę 65.258,- nr 7c;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy
ul. Buczka - druk oznaczyć nr 14e;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy
ul. Mokierska – Zagrodowa - druk oznaczyć nr 14f;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy
ul. Zamkowej - druk oznaczyć nr 14g;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy
ul. Rusinów - druk oznaczyć nr 14h;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy
ul. Ks. Górka/Starych Młynów - druk oznaczyć nr 14i;
- w sprawie wniosku o utworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego - druk oznaczyć nr 15;
- w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr X/176/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
30 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów - druk oznaczyć nr 16;
- w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych
w Mikołowie – Borowej Wsi - druk oznaczyć nr 17;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/526/2012 w sprawie podziału Miasta Mikołowa na
stałe obwody głosowania - druk oznaczyć nr 18.
Powyższe propozycje zostały przyjęte przez aklamację.
Wyznaczono sekretarzy:
Radną Katarzynę Syryjczyk – Słomską, która wyraziła zgodę,
Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę.
Powyżsi sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Do pkt 4
2
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia.
Do przedstawionego protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww protokołu.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących - 2.
Protokół Nr XXXVIII/38/2014 został przyjęty większością głosów.
Do pkt 5
Radny Stanisław Michalski złożył interpelację dotyczącą wycinki suchych, zagrażających
bezpieczeństwu drzew przy drodze Wojewódzkiej Nr 925.
Radny Łukasz Osmalak złożył interpelację dotyczącą przeprowadzenia remontu szatni
szkolnej oraz szatni przy sali gimnastycznej w SP Nr 5.
Interpelacje stanowią załączniki do protokołu.
Do pkt 6
Burmistrz Marek Balcer – zadał pytanie, czy ktoś życzy sobie odczytania odpowiedzi na
interpelacje z poprzedniej Sesji? Zgodnie z życzeniami, oczytał odpowiedzi na interpelacje
Radnej Urszuli Wieczorek – Pajonk oraz Radnej Katarzyny Syryjczyk Słomskiej.
Kserokopie stanowią załączniki do protokołu.
Radna Katarzyna Syryjczyk–Słomska – poinformowała, że odpowiedź nie
usatysfakcjonowała mieszkańców ul. Wodnej i Wroniej i zadała pytanie, czy nie dałoby się
dokończyć w całości tego zadania siłami Zakładu Usług Komunalnych?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że ZUK nie może wykonać
takiego zadania w całości, jedynie w ramach tzw. remontów cząstkowych, w ramach
utrzymania bezpieczeństwa przejazdu tą drogą. Poinformował, że zadanie to było w budżecie
w 2013 roku, ale ze względu na okoliczności związane z brakiem porozumienia
z niektórymi właścicielami, zadanie wstrzymano a środki te zostały przesunięte na inne
zadanie, które można było w tym czasie już zrealizować.
Burmistrz Marek Balcer – stwierdził, że na dzień dzisiejszy budżet nie napawa
optymizmem i zadania muszą być dzielone, a do tego dochodzą koszty utrzymania
dotychczasowych inwestycji, gdyż rzadko się zdarza, aby przynosiły one dochody, chociaż
tak jest w przypadku obiektu MOSiR-u, za co należą się podziękowania Dyrektorowi
Tkaczowi. Poinformował, iż prawdopodobnie w październiku lub listopadzie trzeba będzie
przełożyć niektóre zaplanowane zadania, ze względu na to, że wydatki na szkolnictwo
przekroczyły już 60 % zaplanowanego budżetu.
Radna Katarzyna Syryjczyk–Słomska – poinformowała, że zapewne ważne były zadania,
które znalazły się w budżecie w 2013 roku, a mimo to że nie zostały wykonane nie ma ich
w tegorocznym budżecie, czy to znaczy, że teraz już nie są ważne? Stwierdziła, że na
realizację tych zadań przy Wodnej i Wroniej mieszkańcy oczekiwali latami, a teraz został
mały odcinek do wykonania i nagle nie jest to zadanie priorytetowe.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że to zadanie jest nadal ważne, ale
przesunięte w czasie ze względu na brak zgody mieszkańców, wobec tego zadanie to musi
3
ponownie czekać w kolejce na wykonanie, podobnie jak kilka innych np. chodnik przy
ul. Plebiscytowej.
Burmistrz Marek Balcer – poinformował, że ze względu na to, że budżet ma pewne ramy
i tylko w nich można się obracać, wobec tego niech Rada wskaże z jakich zadań zdjąć środki
i na które zadania je przeznaczyć. Stwierdził, że nadchodzą czasy, kiedy zadania będą znowu
robione jak w latach 90-tych małymi kawałkami, gdyż kończą się środki unijne i obecnie
trzeba skupić się na tym co jest najpilniejsze. Obecnie wiele zadań oczekuje na swoją kolejkę,
czego przykładem może być dzielnica Reta, gdzie drogi nie były modernizowane od 40 lat.
Poinformował, że w tak pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, przypuszczalnie za 3 – 4
lata będzie problem z właściwym finansowaniem szkół.
Do pkt 7
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przywitał zaproszonych gości: Komendanta
Powiatowego Policji w Mikołowie Tomasza Olesińskiego, Zastępcę Komendanta
Powiatowego Policji w Mikołowie Mariusza Bodnara, Naczelnika Wydziału Prewencji
Dariusza Waligórę oraz Komendanta Straży Miejskiej Janusza Grzymałę. Poinformował, że
temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Mikołów został omówiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu oraz Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej, a sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Straży Miejskiej
oraz Państwowej Straży Pożarnej za 2013 rok stanowią załączniki do protokołu.
Zaproponował, aby w pierwszej kolejności temat stanu bezpieczeństwa w mieście omówił
Komendant Powiatowej Policji.
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Tomasz Olesiński – omówił temat
na podstawie dwóch prezentacji multimedialnych, których wydruki stanowią załączniki do
protokołu. Podziękował Straży Miejskiej za współpracę, którą ocenił jako bardzo dobrą oraz
zapewnił, że stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Mikołów nie ulegnie pogorszeniu.
Radna Urszula Wieczorek-Pajonk – poinformowała, że na posiedzeniu Komisji RM Nr 3
ds. Gospodarki Miejskiej apelowała do przedstawicieli Policji o zwrócenie szczególnej uwagi
na okolice marketu Biedronka, przy ul. Młyńskiej, ze względu na podejrzane osoby, które piją
alkohol najczęściej od strony wejścia Spółdzielni Mieszkaniowej i zaczepiają na parkingu
klientów sklepu, przy tym są bardzo nachalni i nieprzyjemni – w dniu wczorajszym była
świadkiem kolejnego incydentu. W związku z powyższym po raz kolejny zwróciła się
z prośbą o interwencję. Ponadto pochwaliła działania mikołowskiej Policji za zawsze szybki
czas reakcji, gdy zgłaszała problem, nawet w godzinach nocnych.
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Tomasz Olesiński –
poinformował o codziennych interwencjach, które mają miejsce w okolicy Tesco i Biedronki.
Wyjaśnił, że problem jest znany, ale Policja nie jest w stanie ciągle patrolować tych miejsc,
dlatego też poprosił o zgłaszanie tego typu incydentów, o których wspominała Radna Urszula
Wieczorek-Pajonk, na bieżąco.
Radny Łukasz Osmalak – zadał pytanie, jak Komendant ocenia stan bezpieczeństwa
na przejściach dla pieszych przy mikołowskich szkołach?
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Tomasz Olesiński – udzielił
odpowiedzi, że stan bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w okolicy szkół ocenia jako
dobry, gdyż nie odnotowano żadnych złych zdarzeń w tych miejscach.
Radny Krzysztof Jakubiec – przypomniał, iż w ubiegłym roku na posiedzeniu Sesji Rady
Miejskiej poświęconej tematowi stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Mikołów,
powiedział parę gorzkich słów odnośnie działań Policji. Poinformował, że w dniu dzisiejszym
4
chciał podziękować za znaczną poprawę w tym temacie. Pochwalił pracę policjantów
z Wydziału Ruchu Drogowego oraz działania mieszanych patroli Policji i Straży Miejskiej.
Nawiązał do danych statystycznych zawartych w sprawozdaniu z działalności Policji za 2013
rok i poprosił o zwrócenie szczególnej uwagi na samochody zatrzymujące się i parkujące na
mikołowskich rondach oraz o poparcie działań Burmistrza Mikołowa w utrzymaniu
fotoradaru na Kamionce. Przypomniał o wnioskach Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej w sprawie rozważenia konieczności funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na
prawoskręcie z DK81 na DK44 oraz w sprawie zwrócenia uwagi, że często łamany jest
przepis o drodze jednokierunkowej w okolicy Hali Sportowej MOSiR przy ul. Bandurskiego.
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Tomasz Olesiński – odniósł się do
tematu fotoradaru na Kamionce i poinformował o planowanym spotkaniu z Dyrektorem
Inspekcji Transportu Drogowego, na którym poruszy ten temat. Wyraził opinię, iż dobrym
rozwiązaniem byłoby postawienie fotoradaru w okolicy skrzyżowania przy Auchan,
ponieważ dochodzi tam do dużej liczby zdarzeń. Wspomniał o zmianie koncepcji pracy
Wydziału Ruchu Drogowego, która przyniosła dobre efekty m.in. w postaci dużej liczby
patroli
w terenie. Podziękował za słowa uznania.
Radny Krzysztof Żur – poinformował, że mieszkańcy, zwłaszcza sołectw nie czują się
bezpiecznie ze względu na bardzo dużą liczbę włamań i kradzieży, do których w ostatnim
czasie dochodzi na terenie Mikołowa. Stwierdził, iż należałoby wystąpić do Komendy
Wojewódzkiej Policji o zwiększenie sił i środków mikołowskiej Policji ze względu na wyżej
wymienioną sytuację. Wyraził opinię, że fotoradary i mandaty są potrzebne i tam kieruje się
środki, bo złapanie sprawców włamań nie przynosi korzyści finansowych do budżetu
państwa, więc nie jest to sprawa priorytetowa dla Policji, ale nie jest to w porządku. Ponadto
poinformował, że na terenie miasta jest też dużo drobnych rozbojów i bójek, które nie są
zgłaszane.
Radny Piotr Stencel – poinformował, że okolica Zespołu Szkół Technicznych jest
najruchliwszym i najbardziej niebezpiecznym punktem ulicy Rybnickiej oraz, że mieszkańcy
skarżą się na słabą widoczność przy wyjeździe z ul. Pokoju na ul. Rybnicką. Zwrócił się
z prośbą do Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie o przyjrzenie się tej sprawie,
zwłaszcza w związku z planowaną rozbudową obiektów salwatoriańskich, a co za tym idzie
z prawdopodobnym zwiększeniem ruchu w tym miejscu. Poruszył też temat „dzikiego”
przejścia dla pieszych z ul. Pokoju do hipermarketu Auchan. Zadał pytanie, czy istnieje
możliwość wybudowania w tym miejscu legalnego przejścia dla pieszych?
Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie Tomasz Olesiński – odniósł się do
wypowiedzi Radnego Krzysztofa Żura w kwestii włamań i poinformował, że istotnie
w ostatnim czasie nastąpił wzrost liczby włamań, przestępstwa te godzą w dobro naszych
mieszkańców oraz, że Policja bardzo nad tym faktem ubolewa i obiecuje poprawę statystyk.
Jednakże nie zgodził się z wypowiedzią Radnego Żura, iż w związku z tym, że wykrywanie
sprawców włamań nie przynosi dochodów do budżetu państwa, to Policja nie stara się tego
problemu rozwiązać. Poinformował, że oprócz włamań do domów mieszkalnych, przede
wszystkim w tych miejscach gdzie nie ma alarmów, dużo jest włamań i kradzieży z obiektów
na placach budów. Wyraził nadzieję, iż w najbliższym czasie uda się rozwiązać ten problem i
wyjaśnił, że w związku z tą sytuacją, od początku tego roku, mikołowska Policja została
wzmocniona siłą prewencji. Zapewnił, iż Policja będzie robić wszystko co w jej mocy, aby
powstrzymać te działania przestępcze. Udzielił odpowiedzi na pytanie Radnego Piotra
Stencla, iż wątpi, aby GDDKiA wyraziła zgodę na budowę przejścia dla pieszych na DK81,
tym bardziej, że 500 m dalej znajduje się legalne przejście. Zobowiązał się do rozeznania
problemu widoczności na wyjeździe z ul. Pokoju na ul. Rybnicką.
5
Radny Jerzy Sztajgli – poinformował o zmianie organizacji ruchu na os. Mickiewicza.
Wyjaśnił, że w związku z tą zmianą ul. Hubera stała się jedną z ulic wyjazdowych,
a problemem są tam parkujące na chodnikach i poboczach samochody. Zwrócił się z prośbą
do Policji i Straży Miejskiej o interwencję w tym temacie, zwłaszcza, ze względu na to,
że zbliża się czas rozliczeń podatkowych i będzie tam wzmożony ruch, przyjeżdżających
do Urzędu Skarbowego.
Radna Danuta Ratka – zwróciła się z prośbą o częstsze patrole policji w dzielnicy Reta,
zwłaszcza w okolicy ul. Storczyków. Poinformowała, że ostatnio było tam dużo włamań,
ponadto często dochodzi tam do incydentów drogowych podczas prób wyminięcia progów
zwalniających przez kierowców.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji,
podziękował przedstawicielom Policji za przybycie, obszerne omówienie tematu oraz
wysłuchanie uwag radnych. Zadał pytanie, czy Komendant Straży Miejskiej Janusz
Grzymała, chciałby coś wnieść do swojego sprawozdania?
Komendant Straży Miejskiej Janusz Grzymała – poinformował, że w związku z tym, iż
jest stałym gościem obrad Sesji Rady Miejskiej na bieżąco udziela radnym wyjaśnień
i informacji. Poinformował, że również jego zdaniem mieszane patrole Policji i Straży
Miejskiej przynoszą obustronne korzyści i współpraca jest bardzo dobra. Wyjaśnił, iż temat
nieprawidłowego parkowania jest największym zadaniem realizowanym przez Straż Miejską.
Wspomniał, że w ciągu ostatnich lat poprawiły się także działania dotyczące utrzymania
czystości i porządku, ponieważ Straż Miejska ma w tej dziedzinie większe uprawnienia niż
Policja. Poruszył kwestię problemu bezpańskich zwierząt, którym Straż też się zajmuje oraz
temat obowiązku przyłączania się do kanalizacji na terenie Gminy Mikołów i poinformował,
że w związku z tym strażnicy miejscy często udzielają asysty pracownikom Referatu Ochrony
Środowiska podczas przeprowadzanych kontroli. Wyraził nadzieję, iż w najbliższych latach
liczba etatów w Straży Miejskiej ulegnie zwiększeniu, i powróci do stanu 14-tu, który był
w latach ubiegłych.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – podziękował Komendantowi Straży Miejskiej
za to, że zgodnie z ustaleniami i decyzjami Burmistrza Mikołowa, realizuje polecone zadania,
należące do zadań własnych Gminy Mikołów.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji
poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło także sprawozdanie z działalności Państwowej
Straży Pożarnej w 2013 roku. Podziękował zaproszonym gościom za przybycie, opracowanie
sprawozdań, omówienie tematu oraz udzielenie odpowiedzi na pytania. Ogłosił
dziesięciominutową przerwę po której wznowił obrady.
Do pkt 8
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – kolejno przedstawił projekty uchwał na drukach –
1) zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
6
Uchwała Nr XXXIX/981/2014 została podjęta jednogłośnie.
1a) zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/982/2014 została podjęta jednogłośnie.
1b) zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/983/2014 została podjęta jednogłośnie.
1c) zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/984/2014 została podjęta jednogłośnie.
1d) zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/985/2014 została podjęta jednogłośnie.
1e) zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/986/2014 została podjęta większością głosów.
2) - uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/947/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 lutego
2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Paniowach, uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/949/2014 Rady Miejskiej
7
Mikołowa z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie i uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/950/2014
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji
z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 1 ds. Samorządu, Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 Gospodarki Miejskiej
i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 3.
Uchwała Nr XXXIX/987/2014 została podjęta większością głosów.
3) - zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013
roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – zaproponowała, aby w treści punktu 1. - rok „2013”
poprawić na „2014”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/988/2014 została podjęta jednogłośnie.
3a) - zmiany załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013
roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/989/2014 została podjęta jednogłośnie.
4) - zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXXIX/990/2014 została podjęta większością głosów.
4a) - zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
8
Uchwała Nr XXXIX/991/2014 została podjęta większością głosów.
4b) - zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/992/2014 została podjęta większością głosów.
4c) zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie oraz Komisję Nr 6
ds. Społecznych, która nie zajęła stanowiska w sprawie.
Radna Grażna Pstraś – Gryt – zadała pytanie, jaki zakres prac będzie obejmowała
rozbudowa Szkoły?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że będzie dobudowana nowa
sala gimnastyczna, nad którą będą znajdowały się dodatkowe sale lekcyjne, a obecna sala
gimnastyczna będzie zaadaptowana też na sale lekcyjne.
Radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska – wyraziła nadzieję, że wszystkie mikołowskie
szkoły zostaną dostosowane do natłoku dzieci, związanego z rozpoczęciem edukacji 6latków.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXXIX/993/2014 została podjęta większością głosów.
4d) zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/994/2014 została podjęta większością głosów.
4e) - zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/995/2014 została podjęta jednogłośnie.
4f) - zmian w budżecie na 2014 rok
9
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, przeciw 3, wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/996/2014 została podjęta większością głosów.
4g) zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/997/2014 została podjęta większością głosów.
4h) zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/998/2014 została podjęta jednogłośnie.
4i) zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Komisję Nr 6 ds. Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/999/2014 została podjęta jednogłośnie.
4j) - zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1000/2014 została podjęta jednogłośnie.
4k) - zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
10
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/1001/2014 została podjęta większością głosów.
4l) - zmian w budżecie na 2014 rok
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1002/2014 została podjęta jednogłośnie.
5) - przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - przypomniał, że projekt został dostarczony na Sesji.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały jest
wynikową podjęcia poprzednich uchwał dot. zmian w budżecie, w tym dokonano zwiększenia
dochodów, zmniejszenia wydatków oraz zmniejszenia planowanych wolnych środków.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXXIX/1003/2014 została podjęta większością głosów.
6) - przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Komisję Nr 1 ds. Samorządu i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, przeciw 2, wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1004/2014 została podjęta większością głosów.
7) - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/1005/2014 została podjęta większością głosów.
7a) - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Grażyna Pstraś – Gryt – zadała pytanie, na jakim etapie jest realizacja projektu
„SilesiaNet”?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że zadanie jest na etapie
montowania urządzeń do przesyłu – światłowodów.
11
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/1006/2014 została podjęta większością głosów.
7b) - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/1007/2014 została podjęta większością głosów.
7c) - udzielenia dotacji celowej Powiatowi Mikołowskiemu
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był
przedstawiony na Komisji Rady Nr 6 ds. Społecznych. Komisja nie zajęła stanowiska
i wystąpiła z wnioskiem, aby na Sesji omówić temat.
Przewodnicząca Komisji Nr 6 ds. Społecznych Katarzyna Syryjczyk Słomska –
poinformowała, że Komisja nie zajęła stanowiska, gdyż nie miała wiedzy jakie zadania będą
finansowane z przyznanej dotacji. Zaproponowała, aby sprecyzować co się kryje pod tym
zadaniem.
Burmistrz Marek Balcer – udzielona dotacja będzie wkładem własnym do całości zadania
realizowanego przez Powiat Mikołowski i Gminy Powiatu. Środki na zadanie są
wykorzystywane zgodnie z postępem robót, ale żeby to uszczegółowić trzeba by przygotować
specyfikację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/1008/2014 została podjęta większością głosów.
8) - stypendiów dla uczniów i studentów
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Stypendialnej, Radna Barbara Wilkoszyńska – omówiła projekt
uchwały i poinformowała m.in., że łącznie przyznano 101 stypendiów, w tym: 43 dla uczniów
szkół podstawowych; 18 dla uczniów gimnazjów, szkół średnich i policealnych; 11 dla
studentów; 25 stypendiów za osiągnięcia sportowe i 4 za osiągnięcia artystyczne.
Poinformowała, że stypendia:
1) sportowe przyznano następującym osobom w dziedzinach:
- Sordyl Barbara, Rożek Magdalena, Widera Paulina, Krzykalska Weronika, Dudek
Dominika, Musioł Zuzanna – akrobatyka;
- Goldzik Paulina, Bańczyk Łukasz, Waligóra Stanisław, Geratowska Ewa,
Spernol Grzegorz – karate;
- Grabiec Wiktoria – akrobatyka;
- Sosna Wiktoria – kong-sao;
- Kulpa Karolina, Kulpa Zuzanna – szachy;
- Wierzbicki Krzysztof – trójbój siłowy;
- Klenart Magdalena – karate;
12
- Dębska Katarzyna – gimnastyka artystyczna;
- Tabacka Karolina – tenis stołowy;
- Rusek Jakub – karate;
- Wieczorek Karol – szachy;
- Patrzyk Adam – karate;
- Sadło Marcel – pływanie;
- Krzeszewska Karolina siatkówka;
- Klein Daria – karate.,
2) za osiągnięcia artystyczne:
- Dromert Andrzej – rzeźba;
- Jadamus Dawid – altówka;
- Bies Tymoteusz – fortepian;
- Jonczyk Monika – taniec współczesny.
Radny Sylwester Czarnota – zadał pytanie, czy można by dopisywać w uchwale dziedziny
sportowe w jakich przyznano stypendia?
Przewodnicząca Komisji Stypendialnej, Radna Barbara Wilkoszyńska – poinformowała,
że jej zdaniem jest to możliwe.
Burmistrz Marek Balcer – poinformował, że temat zasad przyznawania stypendiów
poruszany był również na zebraniach sołeckich i rodzice mieli do tego wiele uwag,
jednak przyjęte zasady, czyli w pierwszej kolejności za osiągnięcia a następne kryterium
to zasobność portfela rodziców, wydają się najbardziej słuszne. Pozostali mogą być jedynie
uhonorowani gratulacjami.
Przewodnicząca Komisji Stypendialnej, Radna Barbara Wilkoszyńska – stwierdziła, iż
można się zgodzić z uwagami niektórych rodziców, że nie powinno się brać pod uwagę
dochody rodziców, gdyż powinna to być nagroda prestiżowa, jednakże trzeba pamiętać, iż
te stypendia mają na celu wyrównywanie szans zdolnej młodzieży.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że zdarzają się też takie sytuacje,
że z rodzeństwa stypendium otrzymuje tylko jedno dziecko i zaproponował, aby jednak
rozważyć możliwość uhonorowania np. dyplomem tych, którzy nie otrzymali stypendiów
a mają wysoką średnią ocen.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1009/2014 została podjęta jednogłośnie.
9) - cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje Rady: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1010/2014 została podjęta jednogłośnie.
10) - zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014 – 2017
13
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/1011/2014 została podjęta większością głosów.
11) - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2014 roku
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1012/2014 została podjęta jednogłośnie.
12) - uchylenia uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mikołowie
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 1 ds. Samorządu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXXIX/1013/2014 została podjęta większością głosów.
13) - zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1014/2014 została podjęta jednogłośnie.
13a) - zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1015/2014 została podjęta jednogłośnie.
14) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
14
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1016/2014 została podjęta jednogłośnie.
14a) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXXIX/1017/2014 została podjęta większością głosów.
14b) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1018/2014 została podjęta jednogłośnie.
14c) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1019/2014 została podjęta jednogłośnie.
14d) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/1020/2014 została podjęta większością głosów.
14e) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1021/2014 została podjęta jednogłośnie.
14f) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
15
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1022/2014 została podjęta jednogłośnie.
14g) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1023/2014 została podjęta jednogłośnie.
14h) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXIX/1024/2014 została podjęta większością głosów.
14i) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1025/2014 została podjęta jednogłośnie.
15) - w sprawie wniosku o utworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXXIX/1026/2014 została podjęta większością głosów.
16) - w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr X/176/2011 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 2 ds. Budżetu został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1027/2014 została podjęta jednogłośnie.
17) - w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla
Niepełnosprawnych w Mikołowie – Borowej Wsi
16
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Rady Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1028/2014 została podjęta jednogłośnie.
18) - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/526/2012 w sprawie podziału Miasta
Mikołowa na stałe obwody głosowania
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był
przedstawiony na Komisji Rady Nr 6 ds. Społecznych. Komisja nie zajęła stanowiska wystąpiła z wnioskiem o wyjaśnienie powodów dokonywanych zmian.
Burmistrz Mikołowa Marek Balcer – poinformował, że zmiana uchwały ma charakter
porządkowy i wynika z konieczności np. dopisania numerów nowo wybudowanych
budynków, wykreślenia nieistniejących budynków, czy np. dopisania ulicy, która dotychczas
nie była przyporządkowana do żadnego obwodu, gdyż nie było tam budynków mieszkalnych.
Ponadto przywraca się siedzibę obwodowej komisji wyborczej nr 4 do Przedszkola Nr 2 przy
ul. Janasa, która na czas remontu przedszkola mieściła się w Domu Katechetycznym przy
ul. Okrzei.
Radny Łukasz Osmalak – zadał pytanie, czy każdorazowo, gdy dojdzie nowy budynek
trzeba podejmować uchwałę, czy też można zrobić to wyprzedzająco?
Burmistrz Mikołowa Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że zgodnie z wytycznymi
Państwowej Komisji Wyborczej uchwała musi obejmować istniejący stan, a w razie zmian,
trzeba podjąć następną uchwałę.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXIX/1029/2014 została podjęta jednogłośnie.
Do pkt 9
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, że Starosta Mikołowski wystosował
do Radnych zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu
15-lecia istnienia Powiatu Mikołowskiego oraz 20-lecia partnerstwa Powiatu Mikołowskiego
z Reńskim Powiatem Neuss z Niemiec. Konferencja odbędzie się 28 kwietnia br. w Miejskim
Domu Kultury o godzinie 1000. Zachęcił wszystkich do wzięcia udziału w tej konferencji oraz
zwrócił się z prośbą o zgłoszenie uczestnictwa w Biurze Rady Miejskiej.
Do pkt 10
Burmistrz Mikołowa Marek Balcer – przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał oraz
poinformował:
- iż w dniu dzisiejszym nastąpiła aneksja Krymu przez Rosję;
- ze względu na krótki okres międzysesyjny, może ulec zmianie zaplanowany na dzień
8 kwietnia termin Sesji Rady Miejskiej;
17
- na kwiecień zaplanowane są następujące imprezy: 26-go odbędzie się Rajd Mikołowski, 27go będzie dniem kanonizacji dwóch papieży oraz obchodzony w mikołowskiej Bazylice
odpust św. Wojciecha, natomiast 28-go obchody jubileuszu 15-lecia Powiatu Mikołowskiego;
- o Archidiecezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się 1 czerwca - z tej okazji
zorganizowane zostaną imprezy towarzyszące, które będą miały miejsce na terenie MOSiR-u
oraz na terenie Domku Harcerskiego;
- o jubileuszu 150-lecia Bractwa Kurkowego, które odbędzie się 15 czerwca 2014 roku – z tej
okazji wystosowano zaproszenie do Prezydenta RP i prośbę o objęcie tej imprezy patronatem;
- o rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Macierzy;
- Dni Mikołowa odbędą się w ostatni weekend czerwca;
- w Mikołowie na stadionie AKS-u, odbędzie się Archidiecezjalny Turniej Piłki Nożnej Grup
Ministranckich, który zaplanowano na najbliższą sobotę na godzinę 9 00;
- 18 maja rozpoczynają się Mikołowskie Dni Muzyki;
- tegoroczne Dożynki Miejskie odbędą się 6 września w Śmiłowicach.
Do pkt 11
Radny Łukasz Osmalak – zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie budowy ekranu,
który odgrodziłby ul. Krótką od mikołowskiej obwodnicy.
Burmistrz Mikołowa Marek Balcer – poinformował, że mieszkańcy mają zróżnicowane
zdanie na ten temat. Wspomniał o pismach GDDKiA dotyczących planów postawienia
ekranów dźwiękochłonnych od „ślimaka” w stronę Tychów. Wyjaśnił, że część osób
prowadzących działalność gospodarczą jest przeciwna stawianiu ekranów. Podkreślił,
że ważne jest, aby nie powtórzyła się taka sama sytuacja, jaka miała miejsce na Kamionce,
gdzie ekrany zostały tam postawione w miejscach, gdzie kompletnie nie były potrzebne,
a nie postawiono ich np. przy szkole podstawowej. Stwierdził, iż jest to trudny temat do
uzgodnienia z GDDKiA.
Radny Łukasz Osmalak – poinformował, że jadąc od strony „Wiślanki”, po prawej stronie
znajdują się posesje mieszkalne i nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza.
Radny Piotr Stencel – poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji RM Nr 7
ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, Komisja wystąpiła z wnioskiem o dokończenie
remontu zabytkowej kapliczki na Kamionce.
Radny Krzysztof Żur – poinformował, że mieszkańcy Borowej Wsi domagają się budowy
ekranów dźwiękochłonnych przy placówkach oświatowych – Zespole Szkół oraz
Przedszkolu. Wspomniał o spotkaniu z Marszałkiem oraz Wojewodą w tym temacie. Wyraził
opinię,
iż ekrany budowane są w miejscach, w których niekoniecznie są potrzebne,
natomiast tam gdzie jest na nie zapotrzebowanie, tam się ich nie stawia. Zwrócił się z prośbą
o interwencję w tym temacie.
18
Radny Krzysztof Rogalski – poruszył temat problemu, jaki maja mieszkańcy Panów
z usuwaniem rośliny „barszcz sosnowskiego”. Zwrócił się z prośbą o opracowanie jakiegoś
programu, który pomógłby rolnikom w walce z tą rośliną.
Radny Krzysztof Jakubiec – powrócił do kwestii budowy ekranów dźwiękochłonnych,
i poinformował, iż może być z tym problem, ponieważ podniesione zostały normy hałasu.
Radny Stanisław Michalski – zwrócił się z prośbą, aby w Bujakowie powstało takie same
boisko trawiaste, jakie właśnie zaplanowano na Recie Śmiłowickiej, do którego każdy
mieszkaniec będzie mieć dostęp.
Radny Sylwester Czarnota – zadał pytanie skierowane do Zastępcy Burmistrza Adama
Putkowskiego, czy jest możliwość wyremontowania schodów, które znajdują się na
os. 30-lecia i prowadzą do Parku Planty?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – kolejno udzielił następujących odpowiedzi:
- problem z ekranami dźwiękochłonnymi polega na tym, że Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad buduje ekrany tam gdzie chce i według swojego uznania. Przypomniał
sytuacje, które miały miejsce podczas budowy ekranów w Borowej Wsi, Śmiłowicach i na
Kamionce, kiedy to Gmina Mikołów apelowała o zabezpieczenie obiektów oświatowych;
- po raz kolejny postara się rozwiązać problem „barszczu sosnowskiego’;
- władze miasta mają na uwadze dokończenie remontu zabytkowej kapliczki na Kamionce;
- odnośnie budowy boiska trawiastego w Bujakowie, trzeba rozważyć co uda się zrobić
i w jakim zakresie;
- temat schodów do parku jest znany, niestety nie wie jaki będzie koszt tego zadania,
w związku powyższym udzieli odpowiedzi na to pytanie po dokładnym rozeznaniu tematu.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przypomniał o ustawowym obowiązku złożenia
do końca kwietnia oświadczeń majątkowych.
Sołtys Śmiłowic Józef Świerczyna – odniósł się do wypowiedzi Radnego Stanisława
Michalskiego i wyjaśnił, że sprawa budowy boiska nie dotyczy Rety Śmiłowickiej ale Rety
Mikołowskiej.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – zaprosił do zabrania głosu Pana Mirosława Chmiela,
który zgłosił taką wolę przed otwarciem Sesji Rady.
Mieszkaniec Mikołowa Mirosław Chmiel – poinformował, że w imieniu Stowarzyszenia
Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat głos zabierze Pani Barbara Podeszwa.
Pani Barbara Podeszwa – poruszyła temat budowy chodnika przy ul. Nowy Świat.
Wyjaśniła, że temat ten ciągnie się już od około 30 lat, jednak w ostatnich latach, w związku
z inwestycją budowy kanalizacji na terenie Gminy Mikołów, nabrał realnych kształtów.
Zostały poczynione prace przygotowawcze oraz projektowe. Podziękowała Burmistrzom oraz
Radzie Miejskiej Mikołowa za finansowe wsparcie tego projektu oraz za deklarację dalszej
współpracy w tym temacie ze Starostwem Powiatowym. Poinformowała, że Stowarzyszenie
Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat liczy na dalsze wsparcie i aktywny udział w mobilizacji
Starostwa Powiatowego do działań, aby w realnym czasie doszło do finalizacji budowy
przedmiotowego chodnika.
19
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – podziękował za podziękowania i poinformował,
że Gmina Mikołów też liczy na dalsze wsparcie i poparcie mieszkańców w dążeniu do
realizacji budowy tego chodnika.
Pani Barbara Podeszwa – zapewniła, że Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Nowy
Świat stara się ”trzymać rękę na pulsie” i interweniować w tym temacie w Starostwie. .
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad,
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha, podziękował za udział w obradach i ogłosił
zamknięcie Sesji o godz. 19 40.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca)
(Tadeusz Socha)
20