finanse dla niefinansistów – jak zrozumieć i skutecznie zarządzać

Komentarze

Transkrypt

finanse dla niefinansistów – jak zrozumieć i skutecznie zarządzać
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – JAK ZROZUMIEĆ I SKUTECZNIE
ZARZĄDZAĆ FINANSAMI
Termin
Miejsce
Cena
19-18. 10. 2011
Katowice
1290 zł/os + 23% VAT
29-30. 11. 2011
Kraków
1290 zł/os + 23% VAT
Rabat
Przy zgłoszeniu 3 osób cena za szkolenie wynosi 1220 zł/os + 23% VAT
Przy zgłoszeniu 5 osób cena za szkolenie wynosi 1180 zł/os + 23% VAT
CEL SZKOLENIA
Dostarczenie podstawowej i praktycznej informacji o zarządzaniu finansami oraz stworzenie zasad bezproblemowej
komunikacji z pionem finansowym, a także optymalizacja kosztów w zarządzanych przez siebie działach.
ADRESACI SZKOLENIA
 kadra zarządzająca pionów nie-finansowych, każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
 osoby nie zajmujące się w codziennej pracy finansami, lecz korzystającymi z informacji finansowej
 kadra kierująca strategicznymi jednostkami biznesowymi
 pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych
szczeblach zarządzania
 osoby nie będące księgowymi
 osoby zarządzających projektami
 osoby zainteresowane tematyką
METODY SZKOLENIA

ćwiczenia z użyciem komputerów

case study

mini wykład

dyskusja

prezentacja
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
 nabycie wiedzy z zakresu finansów
 nabycie umiejętności gromadzenia i analizowania uzyskanych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji
 nabycie umiejętności wykorzystania najważniejszych funkcji finansowych, do podejmowania decyzji
zarządczych
 poznania języka używanego w dziedzinie finansów
 nabycie umiejętności wskazania zastosowania narzędzi krótkoterminowych decyzji finansowych
 możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
TRENER SZKOLENIA
DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu
procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence,
wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni
trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz
ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie
warsztatu,
stawiając
na
praktyczny
aspekt
przekazywanej
wiedzy.
Jest
aktywnym
uczestnikiem
życia
gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej firmy:
 Finansowe dokumenty sprawozdawcze spółek: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów
gotówkowych
 Analiza finansowej efektywności działań firmy:
- wskaźniki płynności
- wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności), model DuPonta
- wskaźniki sprawności (aktywności) działania
- wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu
 Analiza strategiczna otoczenia firmy
 Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy
2. Analiza inwestycyjna
 Charakterystyka najważniejszych elementów biznes planu
 Wartość pieniądza w czasie
 Proste metody oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych
 Dyskontowe kryteria oceny projektów inwestycyjnych:
- metoda wartości zaktualizowanej netto ( NPV )
- wskaźnik bieżącej wartości kapitałowej netto ( NPVR )
- metoda wewnętrznej stopy zwrotu ( IRR i MIRR)
 Praktyczne problemy stosowania kryterium NPV
 Źródła finansowania inwestycji
3. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 Zysk a gotówka w firmie
 Wpływ jakości zarządzania kapitałem obrotowym na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
 Wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i analiza możliwości zmniejszenia niedoboru środków
finansowych.
2
 Zarządzanie poszczególnymi składnikami majątku obrotowego (zapasy, należności, zobowiązania
krótkoterminowe)
4. Zarządzanie kosztami w nowoczesnej firmie
 System informacji zarządczej
 Zastosowanie rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
- analiza progu rentowności
- analiza wrażliwości
 Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą
© Copyright 2011 Dr Janusz Nesterak
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA
Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
INFORMACJE DODATKOWE
Cena za udział w szkoleniu wynosi 1290 zł/os + 23% VAT
Przy zgłoszeniu 3 osób cena za szkolenie wynosi 1220 zł/os + 23% VAT
Przy zgłoszeniu 5 osób cena za szkolenie wynosi 1180 zł/os + 23% VAT
W ramach szkolenia oferujemy:





materiały szkoleniowe
lunch oraz przerwy kawowe
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia
profesjonalizm organizatora
Istnieje możliwość zakwaterowania w trakcie szkolenia:


pokój 1 - osobowy/doba - dopłata - 280 zł netto
pokój 2 - osobowy/doba - dopłata - 190 zł netto
Uwaga: Szczegółowe informacje dotycząca dokładnego miejsca zajęć
z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia.
zostaną
wysłane
do Państwa
wraz
3
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem
zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed
rozpoczęciem szkolenia na konto Millennium Bank 74 1160 2202 0000 0001 7472 3729. Istnieje możliwość płatności w innym
terminie po uzgodnieniu z organizatorem.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni
kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu,
spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.
Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator
zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną
poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia
najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach
4