Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Transkrypt

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2015 r. Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Poz. 2551
Data: 2015-12-16 12:16:27
UCHWAŁA NR X/47/2015
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz .U.
z 2015 r., poz. 1515), art. 18a, art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j.
Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Brzeźnica opłatę od posiadania psów.
2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 30 złotych od jednego psa.
3. Zobowiązany do wniesienia opłaty ma obowiązek poinformować organ podatkowy o powstaniu lub
wygaśnięciu obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających
powstanie albo wygaśnięcia obowiązku wniesienia opłaty na stosownym wzorze informacji.
4. Wzór informacji, o którym mowa w §1 ust.3 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Opłata jest płatna:
a) bez wezwania w dwóch ratach w terminie do dnia:
- 15 marca
- 15 września
b) w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa.
6. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego,
stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
7. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
8. Wpłatę opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Brzeźnica nr 04 9657 0007 0000 0017 3661
0001 lub w kasie Urzędu Gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/108/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie opłaty od posiadanych psów, określenia wysokości stawki,zasad ustalenia i poboru oraz terminów
płatności tej opłaty, poboru oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia oraz wprowadzenia
przedmiotowych zwolnień.
–2–
Poz. 2551
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
_______________________________________________________________________________________________________________
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kosiński
–3–
Poz. 2551
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
_______________________________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica
Nr X/47/2015
z dnia 4 grudnia 2015 r.
….......................................................
(imię i nazwisko)
…..................................................
(adres zamieszkania)
Wójt Gminy Brzeźnica
….........................................
INFORMACJA
W SPRAWIE OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW
I
Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014
poz.849 ze zm.)
II
Nazwisko, imię …...................................................................................................
Adres zamieszkania …............................................................................................
PESEL …................................................................................................................
III
Liczba posiadanych psów …................../ nie posiadam*
IV
Wyszczególnienie:
X**
1. Ukończyłem/am 65 lat i prowadzę samodzielnie gospodarstwo domowe
2. Posiadam gospodarstwo rolne, a psy są utrzymywane w celu pilnowania gospodarstwa rolnego
3. Jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności
4. Jestem osobą niepełnosprawną posiadającą psa asystującego
V
Data nabycia psa
Data utraty psa
Nr identyfikacyjny***
Pierwszy pies
Drugi pies
Trzeci pies
Czwarty pies
****
Uwagi:
* niepotrzebne skreślić lub wpisać liczbę psów
** we właściwej kratce wpisać znak X
*** wpisać, jeżeli psy posiadają numer identyfikacyjny
**** wypełniają posiadacze więcej niż czterech psów
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty zobowiązuję się zawiadomić Wójta Gminy Brzeźnica
w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
Oświadczam, że podane przez mnie dane są zgodne z prawdą.
…..................................................
(miejscowość, data)
….................................................
(czytelny podpis)
Pouczenie:
W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zapłacie opłaty od posiadania psów
należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności – zgodnie z § 1.3 uchwały
Rady Gminy Brzeźnica nr X/47/2015z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów .