ANALIZA WAGOWA

Komentarze

Transkrypt

ANALIZA WAGOWA
ALKACYMETRIA
Kolokwium teoretyczne
Prawo działania mas.
Stałe równowagi reakcji: dysocjacji, kwasowa, zasadowa, protonowania, zobojętniania.
Teorie kwasów i zasad: Arheniusa, Brönsteda, Lewisa, rozpuszczalnikowa.
Dysocjacja elektrolityczna.
Prawo rozcieńczeń Ostwalda.
Efekt wyrównujący wody, najsilniejszy i najsłabszy kwas (zasada) w wodzie.
Efekt różnicujący rozpuszczalników.
Protoliza, jony jako kwasy i zasady.
Teoria rozpuszcalników wg. Brönsteda.
Aktywność jonów wodorowych, pojęcie pH.
Obliczanie pH kwasów, zasad i soli.
Krzywe miareczkowania układów kwas-zasada.
Roztwory buforowe.
Wskaźniki alkacymetryczne.
Miano roztworów, nastawianie miana, substancje podstawowe.
Oznaczanie kwasu octowego.
Współoznaczanie wodorotlenku i węglanu sodowego.
Sprawdzian
1. Przeliczanie stężeń roztworów. Obliczenia stechiometryczne.
2. Obliczanie pH kwasów, zasad, buforów, zmian pH w trakcie miareczkowania, stopnia i stałej
dysocjacji.
Program ćwiczeń
1. Przygotowanie mianowanych roztworów 0,1 M kwasu solnego i 0,1 M wodorotlenku sodowego.
Nastawienie miana kwasu na bezwodny węglan sodowy i miana wodorotlenku sodowego na
uprzednio zmianowany kwas.
2. Oznaczanie kwasu octowego.
3. Współoznaczanie wodorotlenku i węglanu sodowego metodą Wardera.
Zalecane podręczniki
1. J.Minczewski, Z.Marczenko „Chemia analityczna” tom 1 i 2.
2. A.Cygański „Chemiczne metody analizy ilościowej”.
3. D.A. Skoog i in. „Podstawy chemii analitycznej” tom 1, WNT, Warszawa, 2007
4. A.Hulanicki „Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej” PWN