Malowanie gipsowych figurek O:Malowanie gipsowych figurek

Komentarze

Transkrypt

Malowanie gipsowych figurek O:Malowanie gipsowych figurek
Malowanie gipsowych figurek
Autor: renek - 2008/11/03 06:26
_____________________________________
Malowanie gipsowych figurek to rewelacyjna zabawa nie tylko dla malucha ale i dla starszego dziecka. Wszystko zale¿y
od wzoru....rado¶æ znajduj± w tym bowiem i sami rodzice. Ponadto taka pomalowana figurka (polecam te¿ jej
polakierowanie zwyk³ym bezbarwnym lakierem by nie straci³a koloru i s³u¿y³a nam lata) to ¶wietny prezent dla bliskiej
osoby np. babci, dziadka, ukochanej cioci....Wzory zwierz±tek lub aut to super zabawki. Nie od dzisiaj wiadomo, ¿e
dzieci uwielbiaj± bawiæ siê kreatywnie zw³aszacza tym co same stworz±.....Pomalowane gipsowe obrazki mog± ¶wietnie
ozdabiaæ ¶ciany....a drobniejsze figurki ¶wi±teczn± choinkê.
Malowanie ró¿nych wzorów szczególnie polecam na bale urodzinowe. Przez chwile uspokoj± rozszala³e towarzystwo i
bêd± przyjemnym atrakcyjnym akcentem przyjêcia. Inn± okazj± jest przygotowanie do ¶wi±t...do malowania mo¿e
zasi±¶æ ca³a rodzina by doro¶li mogli siê przekonaæ ze nie zawsze s± obdarzeni takim talentem jak ich pociechy :)
Figurki mo¿na wylaæ samemu albo zakupiæ na aukcjach Moniki wspieraj±c jednocze¶nie jej leczenie....
http://aukcja.onet.pl/show_user_auctions.php?uid=9839249
http://aukcja.onet.pl/show_user_auctions.php?uid=1448368
ZAPRASZAM GOR¡CO
============================================================================
O:Malowanie gipsowych figurek
Autor: renek - 2009/01/25 21:02
_____________________________________
Kiedy dziecku znudzi siê malowanie tradycyjnego jajka ZAWSZE mo¿na zrobiæ ma³± "przerwê" na pomalowania
baranka, zaj±czka, kurczaczka czy gipsowego jajeczka...taka ozdoba to wspania³y prezent równie¿ dla znajomych i
przyjació³.
Pude³eczko gipsowych ¶wi±tecznych figurek i farby plakatowe to TANI i REWELACYJNY prezent na tzw "zaj±czka" dla
dziecka.
zapraszam
http://aukcja.onet.pl/show_user_auctions.php?uid=9839249
============================================================================
Dzieci - Portal Nowoczesnych Rodziców - Dzieci - Portal Nowoczesnych Rodziców Joomlaboard Forum Component version: 1.1.6-svn
Generated: 9 March, 2017, 01:54