1 ARKUSZ KONTROLI w zakresie zgodności szkolnego

Komentarze

Transkrypt

1 ARKUSZ KONTROLI w zakresie zgodności szkolnego
ARKUSZ KONTROLI
w zakresie zgodności szkolnego planu nauczania dla technikum
z ramowym planem nauczania dla technikum
Informacje o kontroli:
Kontrola dotyczy zgodności szkolnego planu nauczania, ustalonego przez dyrektora
szkoły dla poszczególnych klas w czteroletnim okresie nauczania w publicznym
technikum, z ramowym planem nauczania.
Kontrolę należy przeprowadzić w okresie październik – listopad 2013 r. w 10%
losowo wybranych czteroletnich techników publicznych.
Kontrolą należy objąć szkolne plany nauczania dla dwóch oddziałów klasy
pierwszej i dwóch oddziałów klasy drugiej prowadzących kształcenie zawodowe
w różnych zawodach w roku szkolnym 2013/2014. W przypadku wylosowania
technikum, w którym kształcenie odbywa się wyłącznie w jednym zawodzie liczba
oddziałów objętych kontrolą nie ulega zmianie. W przypadku wylosowania
technikum, w którym w roku szkolnym funkcjonuje jeden oddział danej klasy,
kontrolą należy objąć ten oddział danej klasy.
W trakcie kontroli informacje należy pozyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem
szkoły oraz analizy następującej dokumentacji: szkolnych planów nauczania
ustalonych dla oddziałów objętych kontrolą, programów nauczania dopuszczonych
do użytku w szkole przez jej dyrektora, arkusza organizacji szkoły, protokołów
posiedzeń rady pedagogicznej oraz innej dokumentacji prowadzonej przez szkołę
(np. opinie: rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego,
uzgodnienia z organem prowadzącym, zasady rekrutacji uczniów, oferta
edukacyjna szkoły).
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r.
poz. 560),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz.
204) oznaczone w arkuszu kontroli symbolem „R1”,
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184)
oznaczone w arkuszu kontroli symbolem „R2”,
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 7) oznaczone w arkuszu kontroli symbolem „R3”.
1
Informacje o próbie badawczej
2013/2014
Nazwa oddziału
Symbol cyfrowy i nazwa
zawodu, w którym kształci
szkoła (R3)
Klasa I
Oddział …
Oddział …
…………….
Klasa II
Oddział …
Oddział …
…………….. …………….
……………
1. Uwaga.
Ustalenia zgodności nazw przedmiotów realizowanych w zakresie kształcenia
ogólnego należy dokonać przez porównanie nazw wymienionych w szkolnym
planie nauczania z nazwami przedmiotów określonymi w ramowym planie
nauczania dla technikum – załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
Odpowiedź „Nie” należy zaznaczyć, jeżeli co najmniej jedna nazwa przedmiotu
ustalona w szkolnym planie nauczania nie jest zgodna z nazwą przedmiotu
określoną w ramowym planie nauczania dla technikum – załącznik nr 8 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” skutkuje wydaniem zalecenia.
Nazwy przedmiotów realizowanych w zakresie kształcenia ogólnego i zajęć
z wychowawcą są zgodne z ramowym planem nauczania (R1: załącznik nr 8 ust. 1
pkt 1 lit. a, b, c i f).
Tak
Nie
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
Zalecenie:
Zaleca się dostosować nazwy przedmiotów realizowanych w zakresie kształcenia
ogólnego i zajęć z wychowawcą do nazw określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c i f
załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.
poz. 204).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
2. Uwaga.
Przed zaznaczeniem odpowiedzi w lit. a – c należy porównać minimalny wymiar
godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą, określony dla
poszczególnych przedmiotów w ramowym planie nauczania, z wymiarem godzin
2
ustalonym dla tych przedmiotów i zajęć z wychowawcą w szkolnym planie
nauczania w czteroletnim okresie nauczania dla technikum.
Wymiar godzin określony w ramowym planie nauczania dla technikum dla dwóch
języków obcych nowożytnych może być dowolnie rozdzielony pomiędzy zajęcia
z tych języków.
Przed zaznaczeniem odpowiedzi w lit. b kontrolujący rozpoznaje przedmioty
ustalone w szkolnym planie nauczania w zakresie rozszerzonym dla każdego
kontrolowanego oddziału. Odpowiedź „Nie” należy zaznaczyć, jeżeli wymiar godzin
ustalony w szkolnym planie nauczania danego przedmiotu w zakresie
rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem określonym dla przedmiotów w
zakresie podstawowym) jest niższy niż wymiar określony w ramowym planie
nauczania dla technikum – załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Odpowiedź „Nie dotyczy” należy
zaznaczyć, jeżeli dany przedmiot w zakresie rozszerzonym nie został ustalony w
zakresie rozszerzonym dla danego oddziału.
Przed zaznaczeniem odpowiedzi w lit. c kontrolujący rozpoznaje przedmioty
uzupełniające ustalone w szkolnym planie nauczania dla każdego kontrolowanego
oddziału. Odpowiedź „Nie” należy zaznaczyć, jeżeli wymiar godzin ustalony
w szkolnym planie nauczania danego przedmiotu uzupełniającego jest niższy niż
wymiar określony w ramowym planie nauczania dla technikum – załącznik nr 8 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
Odpowiedź „Nie dotyczy” należy zaznaczyć, jeżeli dany przedmiot uzupełniający
nie został ustalony dla danego oddziału.
Zaznaczenie w lit. a – c odpowiedzi „Nie” w co najmniej jednym przypadku skutkuje
wydaniem zalecenia.
W technikum (IV etap edukacyjny) w czteroletnim okresie nauczania minimalny
wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi
(R1: załącznik nr 8 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c i f):
a) przedmioty w zakresie podstawowym
Tabela 1.
Język polski
Język obcy nowożytny I
Język obcy nowożytny II
2013/2014
360
450
Wiedza o kulturze
30
Historia
60
Wiedza o społeczeństwie
30
3
Oddział ...
Tak
Nie
Oddział ...
Nie
Nie
Oddział ...
Tak
Nie
Oddział ...
Klasa II
Tak
Klasa I
Tak
Przedmioty w zakresie
podstawowym oraz
zajęcia z wychowawcą
ustalone w szkolnym
planie nauczania
Minimalny
wymiar
godzin w
ramowym
planie
nauczania
w
czteroletnim
okresie
nauczania
Podstawy
przedsiębiorczości
Geografia
60
30
Biologia
30
Chemia
30
Fizyka
30
Matematyka
300
Informatyka
30
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Zajęcia z wychowawcą
360
30
120
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
Zalecenie:
Zaleca się dostosować minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych przedmiotów realizowanych w zakresie podstawowym oraz zajęć
z wychowawcą do wymiaru określonego w ust. 1 pkt 1 lit. a i f załącznika nr 8 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza
określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym)
wymiarem
Tabela 2.
2013/2014
Język polski
240
Język obcy nowożytny I
180
Język obcy nowożytny II
180
Historia
Wiedza o
społeczeństwie
Geografia
240
Biologia
240
Chemia
240
Fizyka
240
180
240
4
Nie dotyczy
Oddział ...
Nie
Nie dotyczy
Nie
Oddział ...
Tak
Nie dotyczy
Nie
Oddział ...
Tak
Nie dotyczy
Nie
Oddział ...
Klasa II
Tak
Klasa I
Tak
Przedmioty w zakresie
rozszerzonym ustalone
w szkolnym planie
nauczania
Minimalny
wymiar
godzin
w ramowym
planie
nauczania w
czteroletnim
okresie
nauczania
Matematyka
180
Informatyka
180
Historia muzyki
240
Historia sztuki
Język łaciński i kultura
antyczna
Filozofia
240
240
240
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
Zalecenie:
Zaleca się dostosować minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym do wymiaru
określonego w ust. 1 pkt 1 lit. b załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
c) przedmioty uzupełniające
Tabela 3.
Historia i
społeczeństwo
Przyroda
Ekonomia w
praktyce
Zajęcia
artystyczne
2013/2014
Nie dotyczy
Oddział ...
Nie
Nie dotyczy
Nie
Oddział ...
Tak
Nie dotyczy
Nie
Oddział ...
Tak
Nie
Nie dotyczy
Oddział ...
Klasa II
Tak
Klasa I
Tak
Przedmioty
uzupełniające
ustalone w
szkolnym
planie
nauczania
Minimalny
wymiar
godzin w
ramowym
planie
nauczania
w
czteroletnim
okresie
nauczania
120
120
30
30
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
Zalecenie :
Zaleca się dostosować minimalny wymiar godzin przedmiotów uzupełniających do
wymiaru określonego w ust. 1 pkt 1 lit. c załącznika nr 8 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
5
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
3. Uwaga.
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w co najmniej jednym przypadku skutkuje wydaniem
zalecenia.
W czteroletnim okresie nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym
i przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin (R1:
załącznik nr 8 ust. 2).
Tabela 4.
2013/2014
Klasa I
Oddział ...
Tak
Nie
Klasa II
Oddział ...
Tak
Nie
Oddział ...
Tak
Oddział ...
Nie
Tak
Nie
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
Zalecenie :
Zaleca się przeznaczyć na przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty
uzupełniające łącznie co najmniej 540 godzin, zgodnie z ust. 2 załącznika nr 8 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
4. Uwaga.
Odpowiedź „Nie” należy zaznaczyć, jeżeli dany przedmiot w zakresie
podstawowym realizowany jest w klasie III i/lub w klasie IV.
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w co najmniej jednym przypadku skutkuje wydaniem
zalecenia.
Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język
obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny
i matematyka są realizowane w klasach I i II (R1: załącznik nr 8
ust. 7).
Tabela 5.
Przedmioty w zakresie
podstawowym, z wyjątkiem
przedmiotów: język polski, język
obcy nowożytny, język
2013/2014
Klasa I
6
Klasa II
mniejszości narodowej, etnicznej
lub język regionalny i matematyka
ustalone w szkolnym planie
nauczania
Wiedza o kulturze
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy przedsiębiorczości
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Oddział ...
Oddział ...
Oddział ...
Oddział ...
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
Zalecenie:
Zaleca się realizować przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem
przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej,
etnicznej lub język regionalny i matematyka, zgodnie z ust. 7 załącznika nr 8 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
5. Uwaga.
Przed zaznaczeniem odpowiedzi kontrolujący, na podstawie udostępnionej
dokumentacji szkoły (opinie: rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu
uczniowskiego, uzgodnienia z organem prowadzącym, zasady rekrutacji uczniów,
oferta edukacyjna szkoły itp.), rozpoznaje w jaki sposób dyrektor szkoły ustala
przedmioty w zakresie rozszerzonym.
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w co najmniej jednym przypadku skutkuje wydaniem
zalecenia.
Dyrektor technikum ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym,
spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty (R1: załącznik nr 8 ust. 4):
Tabela 6.
2013/2014
Klasa I
Oddział ...
Tak
a) po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli
rada technikum nie została powołana – po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
b) po zasięgnięciu opinii rady rodziców
c) po zasięgnięciu opinii samorządu
uczniowskiego
7
Nie
Klasa II
Oddział ...
Tak
Nie
Oddział ...
Oddział ...
Tak
Tak
Nie
Nie
d) uwzględniając zawód, w którym kształci
technikum
e) uwzględniając zainteresowania uczniów oraz
możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe
technikum
f) jednym z tych przedmiotów jest: geografia,
biologia, chemia, fizyka lub matematyka
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
Zalecenie:
Zaleca się ustalić przedmioty w zakresie rozszerzonym zgodnie z ust. 4 załącznika
nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
6. Uwaga.
Kontrolujący sprawdza, jakie przedmioty zostały ustalone w szkolnym planie
nauczania w zakresie rozszerzonym i czy zostały one „powiązane” z przedmiotami
uzupełniającymi zgodnie z ust. 5 i 6 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
Uczniowie jednego oddziału mogą realizować dwa różne przedmioty w zakresie
rozszerzonym, np. część uczniów danego oddziału będzie realizować historię
i fizykę, a część – matematykę i chemię.
W przypadku przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo kontrolujący
w kolumnie 1 Tabeli 7. wpisuje dwa przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym ustalone w szkolnym planie nauczania dla każdego kontrolowanego
oddziału np. matematyka i informatyka, fizyka i biologia, chemia i język angielski.
Jeżeli w szkolnym planie nauczania dla oddziałów objętych kontrolą nie zostały w
ogóle ustalone dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym lub
przedmioty te zostały ustalone w sposób wadliwy,
kontrolujący zaznacza
odpowiedź „Nie dotyczy”.
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w co najmniej jednym przypadku skutkuje wydaniem
zalecenia.
Uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiot historia i jeden
z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować
przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce; uczeń, który realizuje w zakresie
rozszerzonym przedmioty historia i matematyka jest obowiązany realizować
przedmiot uzupełniający przyroda (R1: załącznik nr 8 ust. 6); w pozostałych
przypadkach uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia
i społeczeństwo (R1: załącznik nr 8 ust. 5).
8
Tabela 7.
Nie
dotyczy
Nie
Oddział ...
Tak
Nie
dotyczy
Nie
Oddział ...
Tak
Oddział ...
Nie
dotyczy
historia i
społeczeństwo
Klasa II
Nie
………………
i
………………
………………
i
………………
………………
i
………………
………………
i
………………
Oddział ...
Tak
ekonomia
w praktyce
Klasa I
Nie
dotyczy
historia i jeden
z przedmiotów:
geografia,
biologia,
chemia lub
fizyka
historia
i matematyka
2013/2014
Nie
Przedmioty
uzupełniające
ustalone
w szkolnym
planie
nauczania
Tak
Przedmioty
w zakresie
rozszerzonym
ustalone
w szkolnym
planie
nauczania
przyroda
historia i
społeczeństwo
historia i
społeczeństwo
historia i
społeczeństwo
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
Zalecenie:
Zaleca się, aby uczeń realizował przedmioty uzupełniające zgodnie
z ust. 5 i 6 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7
lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.
U. poz. 204).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
7. Uwaga.
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w co najmniej jednym przypadku skutkuje wydaniem
zalecenia.
Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia
zawodowego teoretycznego wynosi 735 godzin (R1: załącznik nr 8 ust. 1 pkt 1
lit. d).
9
Tabela 8.
2013/2014
Klasa I
Oddział ...
Tak
Nie
Klasa II
Oddział ...
Tak
Nie
Oddział ...
Tak
Nie
Oddział ...
Tak
Nie
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
Zalecenie:
Zaleca się, aby minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
kształcenia zawodowego teoretycznego był zgodny z ust. 1 pkt 1 lit. d załącznika
nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
8. Uwaga.
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w co najmniej jednym przypadku skutkuje wydaniem
zalecenia.
Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia
zawodowego praktycznego wynosi 735 godzin (R1: załącznik nr 8 ust. 1 pkt 1
lit. e).
Tabela 9.
2013/2014
Klasa I
Oddział ...
Tak
Nie
Klasa II
Oddział ...
Tak
Nie
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
10
Oddział ...
Tak
Nie
Oddział ...
Tak
Nie
Zalecenie:
Zaleca się, aby minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
kształcenia zawodowego praktycznego był zgodny z ust. 1 pkt 1 lit. e załącznika
nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
9. Uwaga.
Kontrolujący porównuje wymiar godzin praktyk zawodowych określony w
podstawie programowej kształcenia w zawodach z wymiarem praktyk zawodowych
ustalonym w szkolnym planie nauczania dla każdego kontrolowanego oddziału.
W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie,
dalsze tygodnie ich trwania dyrektor technikum powinien przeliczyć na godziny
i organizować w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe.
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w co najmniej jednym przypadku skutkuje wydaniem
zalecenia.
Praktyki zawodowe są realizowane w klasie ustalonej przez dyrektora technikum
(R1: załącznik nr 8 ust. 3 oraz R2):
Tabela 10.
2013/2014
Klasa I
Klasa II
Oddział ...
Oddział ...
Oddział ...
Oddział ...
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
a) w wymiarze określonym w podstawie
programowej kształcenia
w zawodach
b) w przypadku praktyk zawodowych
realizowanych dłużej niż przez 4
tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania
przelicza się na godziny i organizuje
w ramach godzin przeznaczonych
na kształcenie zawodowe (jedna
godzina zegarowa praktyki
zawodowej odpowiada jednej
godzinie lekcyjnej)
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
Zalecenie (do lit. a):
Zaleca się realizować praktyki zawodowe w wymiarze określonym
dla danego zawodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(Dz. U. poz. 184).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
11
Zalecenie (do lit. b):
Zaleca się realizować praktyki zawodowe dłuższe niż 4 tygodnie zgodnie z ust. 3
załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.
poz. 204).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
10. Uwaga.
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w co najmniej jednym przypadku skutkuje wydaniem
zalecenia.
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć
z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi (R1: załącznik nr 8
ust. 11 pkt 1).
Tabela 11.
2013/2014
Tygodniowy wymiar
godzin obowiązkowych
zajęć edukacyjnych i
zajęć z wychowawcą dla
poszczególnych klas
Klasa I
33 godz.
Klasa II
35 godz.
Klasa III
34 godz.
Klasa IV
31 godz.
Klasa I
Klasa II
Oddział ...
Oddział ...
Oddział ...
Oddział ...
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Wyjaśnienia dyrektora szkoły:
Zalecenie:
Zaleca się ustalić tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas zgodnie z ust. 11 pkt 1
załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.
poz. 204).
zaznaczyć, jeśli zalecenie zostało wydane
11. Uwaga.
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” nie skutkuje wydaniem zalecenia.
12
Kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne zakończy
się do końca lutego ostatniego roku nauki (R1: załącznik nr 8 ust. 12).
Tabela 12.
2013/2014
Klasa I
Oddział ...
Tak
Nie
Klasa II
Oddział ...
Oddział ...
Oddział ...
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Spostrzeżenia kontrolującego:
Uwaga.
Kontrolujący wpisuje w tym miejscu ważne informacje o działalności statutowej szkoły
zaobserwowane podczas przeprowadzania czynności w szkole (np. świadczące
o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu), a niebędące przedmiotem kontroli.
……………….…………………….
Data i podpis dyrektora szkoły
……………………………………
Data i podpis kontrolującego
13