wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Komentarze

Transkrypt

wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Adam Tomasz Tański
Dokumentacja związana z wnioskiem o wszczęcie postępowania
habilitacyjnego
Szczecin 2015
dr inż. Adam Tański
Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Wniosek
z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplina: rybactwo
1. Imię i Nazwisko: Adam Tomasz Tański
2. Stopień: doktor w dziedzinie rolnictwa dyscyplina rybactwo
3. Tytuł osiągnięcia naukowego: Rola pól magnetycznych w wędrówkach węgorza
europejskiego (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758)
4. Jednostka organizacyjna wskazana do przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
5. Wnoszę głosowanie Komisji Postępowania Habilitacyjnego w trybie jawnym
6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na
stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Z poważaniem
……………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu doktora nauk
2. Autoreferat w języku polskim
3. Autoreferat w języku angielskim
4. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o działalności
dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzującej naukę w języku polskim
5. Monografia „Rola pól magnetycznych w wędrówkach węgorza europejskiego
(Anguilla anguilla Linnaeus, 1758)”; 2014, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-176-9
6. Kopie wybranych artykułów z dorobku naukowego wnioskodawcy
7. Dane kontaktowe wnioskodawcy
8. Wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (płyta CD)