lat temu lat temu lat temu marzec 1974 marzec 1959 marzec 1989

Transkrypt

lat temu lat temu lat temu marzec 1974 marzec 1959 marzec 1989
marzec 1959
Jeszcze jeden dom ogrzewany słońcem
W październikowym numerze z ub. roku pisali−
śmy o pierwszym zrealizowanym projekcie domku czę−
ściowo ogrzewanego energią słoneczną. Obecnie w Sta−
nach Zjednoczonych przystąpiono do budowy innego
budynku ogrzewanego w ten sposób. Dom jest wzno−
szony w silnie nasłonecznionej Rajskiej Dolinie leżącej
w pobliżu miasta Phoenix w stanie Arizona, według
projektu wyróżnionego w ogłoszonym konkursie. Auto−
rem projektu, co zaciekawi naszych młodych czytelni−
ków, jest student architektury.
Na dachu tego parterowego budynku ma być
zmontowany cały system rur na płytach o układzie ża−
luzjowym. Płyty będą automatycznie nastawiane pio−
nowo do kierunku promieni słonecznych. Woda pom−
powana do rur i silnie nagrzana słońcem podczas lata
ma na okresy zimy przechowywać ciepło w zbiorniku,
lat temu
marzec 1974
Ultradźwięki w porcie
Manewrowanie dużym statkiem np. zbiornikowcem
podczas przybijania do nabrzeża wymaga nadzwyczajnej
ostrożności i współudziału wielu ludzi. Mimo tych wszyst−
kich środków zdarza się od czasu do czasu, że stalowy ol−
brzym o coś zawadzi, w coś stuknie i wyrządzi szkody.
Dużą pomocą dla kapitana byłoby bieżące mierzenie
chwilowej prędkości statku, ale przy zbliżaniu się do na−
brzeża prędkości są już tak małe (wynoszą kilka metrów
na godzinę), że nie rejestrują ich przyrządy pokładowe.
Do pomiaru takich małych prędkości opracowano w Ho−
landii urządzenie ultradźwiękowe będące rodzajem echo−
sondy. Umieszczone na nabrzeżu nadajniki wysyłają ul−
tradźwięki odbijające się od masy statku, a urządzenia
elektronowe ustalają jego prędkość na podstawie analizy
czasu potrzebnego na powrót sygnałów. Prędkość statku
pokazywana jest na dużej tablicy na nabrzeżu.
lat temu
znajdującym się pod budynkiem i starannie odizolowa−
nym cieplnie od otoczenia.
Oprócz systemu ogrzewania zostanie założone
wodne urządzenie chłodzące budynek podczas lata
oraz urządzenia klimatyzacyjne. Strop budynku będzie
się składał z dwóch poziomych płyt betonowych,
a przez odstęp między nimi ma być przetłaczane po−
wietrze, w lecie − zimne, a w zimie − gorące.
Dom buduje się w celach czysto doświadczalnych
i wyposaża we wszystkie możliwe przyrządy samozapi−
sujące do pomiarów natężenia promieniowania słonecz−
nego, uzyskanej energii zużywanej przez urządzenia po−
mocnicze, jak pompy, przewietrzniki, silniki i automaty.
Od doświadczeń oczekuje się potwierdzenia przypusz−
czeń, że w takich domach w tamtejszym klimacie będzie
można przez cały rok utrzymać jednakową temperaturę,
i to bardzo małym nakładem energii innej niż słoneczna.
Domy
z siarki
Na wydziale architektury uniwersytetu w Mon−
trealu dwaj uczeni, Alvaro Ortega i Witold Rybczyń−
ski, prowadzą badania nad obniżaniem kosztów bu−
downictwa i w związku z tym zainteresowali się wy−
korzystaniem w budownictwie materiału, który sta−
nowi 0,1% skorupy ziemskiej, czyli siarki. Roczne
wydobycie siarki wynosi na świecie 60 milionów ton,
a może być znacznie wyższe. Z mieszaniny złożonej
w 70% z piasku i 30% siarki przy zastosowaniu
opracowanego przez kanadyjskich uczonych proce−
su technologicznego można wykonywać pokazane
na fotografii bloki, które są doskonałymi izolatora−
mi ciepła i wytrzymują naprężenia ściskające do 200
kG/cm2.
marzec 1989
Lotnicze igloo
W lotnictwie do przewozu towarów wymagają−
cych niskiej temperatury używa się specjalnych kon−
tenerów termoizolacyjnych. Z zewnątrz wyglądają
one jak normalne kontenery lotnicze, wewnątrz jed−
nak wyłożone są grubym materiałem izolacyjnym.
Ważą kilkaset kilogramów i wymagają czasochłon−
nej konserwacji. Nic więc dziwnego, że dział cargo
KLM − jednego z największych światowych lotniczych
przewoźników ładunków − zdecydował się zastoso−
wać pojemniki własnego pomysłu i konstrukcji do−
skonale zastępujące dotychczasowe kontenery. Na−
leżało jednak znaleźć materiał, który byłby lekki,
higieniczny, mocny, trwały, elastyczny, a przede
wszystkim byłby dobrym izolatorem cieplnym. Ta−
kim materiałem okazała się wielowarstwowa folia
Alkreflex, której obie zewnętrzne warstwy izolowa−
ne powietrzną poduszką są aluminizowane. Pojem−
niki z niej wykonane są wieszane wewnątrz zwykłe−
go kontenera lotniczego, przekształcając go w ciągu
kilku minut w kontener termoizolacyjny. Po wyko−
naniu zadania folie odczepia się i zwija w rolkę wa−
żącą zaledwie 10 kg.
Chipy 4−megabitowe...
...już w produkcji seryjnej! Układ ma wielkość
paznokcia i pojemność pamięci równą 250 s. ma−
szynopisu. Zastosowane w mikrokomputerach, po−
zwolą na zmniejszenia ich wymiarów, jak również
rozszerzenia możliwości za−
stosowanie. Wspólne osią−
gnięcie Siemensa i Philipsa
„dogania” elektronicznych
potentatów z Japonii i USA.
Młody Technik 3/2004
lat temu
49

Podobne dokumenty