"Z finansami za pan brat". Rada Polityki Pieniężnej (RPP)

Komentarze

Transkrypt

"Z finansami za pan brat". Rada Polityki Pieniężnej (RPP)
"Z finansami za pan brat". Rada Polityki Pieniężnej (RPP)
Wpisany przez DK
Pt, 23 lis 2012
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) jest organem NBP ukształtowanym w 1998 roku, który decyduje
przede wszystkim o polityce monetarnej państwa. To jednak bardzo ogólna charakterystyka jak
na tak ważny organ, toteż warto dowiedzieć się więcej na temat RPP.
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – jest organem decyzyjny Narodowego Banku Polskiego.
Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada
ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku
oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan
finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.
Skład rady:
W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi prezes Narodowego Banku Polskiego jako
przewodniczący i dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez prezydenta, Sejm i
Senat na okres 6 lat.
Zadania RPP:
Zgodnie z art. 12 Ustawy o NBP, Rada Polityki Pieniężnej:
1. Ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi
równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej.
2. Składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5
miesięcy od zakończenia roku budżetowego.
3. Ustala wysokość stóp procentowych NBP.
1/2
"Z finansami za pan brat". Rada Polityki Pieniężnej (RPP)
Wpisany przez DK
Pt, 23 lis 2012
4. Ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków.
5. Określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i
kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych.
6. Zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP.
7. Przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP.
8. Ustala zasady operacji otwartego rynku.
Obecnym prezesem NBP i tym samym przewodniczący Rady jest pan Marek Belka.
Źródło: sejm.gov.pl oraz nbp.pl
2/2