Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP
Biuro Administracyjno - Finansowe
Warszawa, dnia 08 grudnia 2016 r.
BAF-WLZP.251.29.2016.8.MG
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i aktualizacja
licencji oprogramowania do wirtualizacji serwerów wraz z usługą producenta w zakresie
wsparcia”, nr postępowania BAF-251-738/2016
Działając na podstawie art. 92 ustawy ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje,
że w postępowaniu na „Zakup i aktualizację licencji oprogramowania do wirtualizacji serwerów wraz z usługą
producenta w zakresie wsparcia” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
ul. Borkowska 25b/U2
30-438 Kraków
ALTERKOM Sp. z o.o.
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którymi była cena - 100%.
Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt.
Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
Zestawienie złożonych ofert oraz punktacja im przyznana:
Oferta nr
1
2
Nazwa firmy
A.P.N. Promise S.A.
SANSEC Poland S.A.
ALTERKOM Sp. z o.o.
3
4
ASCOMP S.A.
Adres firmy
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa
ul. Prusa 2
00-493 Warszawa
ul. Borkowska 25b/U2
30-438 Kraków
ul. Grabska 11
32-005 Niepołomice
Punktacja przyznana
ofertom
Wykonawca
wykluczony na podst.
art. 24 ust. 1 pkt. 12
97,05 pkt.
100 pkt.
91,85 pkt.
Strona 1 z 2
Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433
Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl
email: [email protected]
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
ROBERT NOWAK
Z-CA DYREKTORA BIURA
ADMINISTRACYJNOFINANSOWEGO
Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.:
22 749 15 00
Strona 2 z 2
Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP : 526-26-95-081, REGON: 015481433
Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl
email: [email protected]