Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Dolnośląska Chorągiew

Transkrypt

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Dolnośląska Chorągiew
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Dolnośląska Chorągiew Harcerek
im. Św. Jadwigi Śląskiej
ul. Pomorska 27/2
50-216 Wrocław
KARTA WIZYTACYJNA OBOZU HARCEREK
DATA WIZYTACJI………………………………….
PEŁNA NAZWA DRUŻYNY:
KATEGORIA O JAKĄ UBIEGA SIĘ DRUŻYNA:
OBÓZ W RAMACH ZGRUPOWANIA:
HUFIEC
…………………………………………………………………………………….
DRUŻYNOWA (imię, nazwisko, stopnie, data przejęcia drużyny):
……………………………………………………………………………………………………………………..
KOMENDANTKA PODOBOZU (imię, nazwisko, stopnie):
................................................................................................................................................. .................................
KOMENDANT/KA OBOZU (imię, nazwisko, stopnie):
……………………………………………………………………………………………………………………..
MIEJSCE I TYP OBOZU (stały/wędrowny):
……………………………………………………………………………………………………………………..
CZAS TRWANIA:
od ...../.... do ..../...../ 20......r.
Ilość uczestników obozu:
Ilość kadry:
Ilość osób w drużynie (pełny skład):
SPRAWNOŚCI:
(tabelkę należy uzupełnić po obozie, w przypadku gdy wizytacja odbywa się na początku lub w
środku wyjazdu).
ILOŚĆ ZDOBYTYCH SPRAWNOŚCI NA BIWAKU
*
**
***
M
RAZEM
1
OCENA OBOZU
PUN
UWAGI I WNIOSKI
KTY
DOKUMENTACJA I PLAN PRACY
Plan pracy podobozu
0-5 p
(wykorzystanie terenu i okolic, unikanie
fabuły z kultury masowej i infantylnych
wzorców, czerpanie z historii i tradycji,
terminowość zatwierdzania, czy zrealizowano
poprawki).
Książka pracy podobozu
0-5 p
(czy posiada wszystkie elementy – opis zajęć,
wyciągi z rozkazów, ewidencja sprawności,
podpisane regulaminy; czy jest uzupełniana
na bierząco).
Frekwencja harcerek na obozie
0-5 p
(w sotosuku do składu całej drużyny, ilość
osób wcielonych do drużyny tuż przed
obozem; przyczyny frekwencji; podjęte
działania – np.odwiedziny rodziców,
dofinansowania)
ORGANIZACJA PODOBOZU I PRZYGOTOWANIE PRZED
WYJAZDEM
Przygotowanie sprzętu obozowego
*drużyna brała udział w pracach
przygotowujących sprzęt obozowy w ramach
swojego środowiska
**drużyna zakupiła część sprzętu potrzebnego
do organizacji obozu
***drużyna posiada podstawowy sprzęt
potrzebny do organizacji obozu i stara się
pozyskiwać nowy
Pionierka namiotowa
(Jakość i trwałość wykonania,
funkcjonalność, pomysłowość, odpowiednia
wielkość)
Zagospodarowanie terenu i pionierka
podobozu
(namioty, brama, kosze, p.poż, drugie
wyjście, ogrodzenie, tablica ogłoszeń,
suszarnia; jakość i trwałość pionierki)
Zdobnictwo
(zdobnictwo na podobozie i w namiotach, na
ile dopasowane do stylizacji obozu).
Wygląd komendy
(zdobnictwo, pionierka, funkcjonalność,
porządek, wielkość i trwałość stolika)
Porządek
(czystość i porządek w namiotach i na obozie)
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
SYSTEM ZASTĘPOWY
Samodzielność zastępów podczas pionierki
(zatwierdzenie planów pionierki przed
wyjazdem, sprawność i smodzielność
zastępów podczas stawiania pionierki)
0-5 p
2
Udział zastępów w obozie
0-5 p
(działalność zastępami; funkcjonowanie służb
w zastępach; realizacja zadań
przedobozowych; ilość zastępów i ich
liczebność;
**/***kontynuacja pracy śródrocznej,
działalność zastępów w śródrocznych
składach)
Działanie Zastępu Zastepowych
0-5 p
Osobne działania dla ZZ lub na trudniejszym
poziomie w ramach zajęć;
**/*** współprowadzenie podobozu przez
zastępowe
Współzawodnictwo zastępów
0-5 p
(system punktacji zastępów, wyniki
podawane w rozkazie, forma mobilizująca i
zwizualizowana).
ZAJĘCIA, REALIZACJA PLANU
Wartościowość tematyki zajęć
(zgodność z Prawem i Przyrzeczeniem,
adekwatność fabuły do metody harcerskiej)
Wartościowość form pracy
(celowość stosowanych form pracy,
adekwatność do tematu i stopni harcerek)
Różnorodność form pracy
(gry terenowe,harce,ogniska,zwiady,sport,
wędrówki, itp; pomysłowość i atrakcyjność
zajęć, wykorzystanie terenu – duch
puszczaństwa)
Jakość przeprowadzonych zajęć
(czy osoby prowadzące zajęcia są do nich
przygotowane wcześniej, czy sprawnie są
przeprowadzane gry).
Realizacja planu
(na ile cele i założenia planu są realizowane,
elastyczność drużynowej, umiejętność zmiany
plany w razie potrzeby, przestrzeganie planu
dnia)
Obrzędowość
(stroje, proporce, totemy, okrzyki, itp.; na ile
widoczna i wpleciona w codzienne zajęcia)
Zdobywanie stopni
(realizacja wymagań na stopnie poprzez
udział w zajęciach, czy wszystkie harcerki
mają ułozone próby, adekwatność stopni do
wieku i stażu)
Zdobywanie sprawności
(ilość zdobytych sprawności, adekwatność do
wieku i stopnia, adekwatność do miejsca-czy
harcerki nie zdobywają np. akwarystki na
obozie, rzetelność sprawdzania wiedzy na
daną sprawność)
**/***Rozwój kadry
(cele indywidualne, zdobywanie stopni,
pogłębianie warsztatu tematycznego przed
obozem, wykorzystanie nieznanej wcześniej
wiedzy do przygotowania zajęć, czytanie
książek metodycznych).
Rozwój duchowy
(codzienna modlitwa rano i wieczorem,
niedzielna msza św.,adekwatne formy pracy)
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
3
Służba dla środowiska
(wyrażenie wdzięczności społeczności
lokalnej, propagowanie wartości harcerskich
w środowisku lokalnym).
0-5 p
WZAJEMNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA I WSPÓŁPRACA
Drużynowa
*realizacja stopnia instr./kurs/staż na funkcji
**stopień instr./kurs/staż na funkcji
***realizacja próby phm/kurs/staż na funkcji
Kontakt drużynowej z harcerkami
(relacja z harcerkami, umiejętność
rozwiązywania konfliktów, autorytet
drużynowej)
Kontakt oboźnej z harcerkami
(umiejętność zarządzania grupą i utrzymania
dyscypliny bez zbędnego wywyższania się i
“rządzenia”)
Ogólna relacja kadry z harcerkami
(czy nie ma zbyt dużej sparacji, dawania sobie
przywilejów)
Współpraca drużynowej z przybocznymi
(zakresy obowiązków funkcyjnych, czy
dobrze rozplanowane,
**współorganizacja obozu przez przyboczną
***przyboczna uczestniczy w formułowaniu
celów wychowawczych dla drużyny)
Współpraca z innymi drużynami na obozie
(czy są organizowane wspólne wydarzenia,
czy nie ma niezdrowej rwalizacji, niechęci do
innych drużyn, czy jest poczucie braterstwa)
Funkcjonowanie rady obozu i podobozu
(podsumowania i wnioski
**ocena działań programowych
***zastępowe współtworzą plan pracy
drużyny)
Musztra i apele
(zgodność z regulaminem OHek, szybkość
stawiania się na zbiórki)
Umundurowanie kadry i harcerek
(zgodność z regulaminem, ciemne okrycia,
nakrycia głowy, dbałość o schludny wygląd
munduru przez cały czas, stan w jakim są
pozostawione mundury po rozmundurowaniu)
RAZEM
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
0-5 p
Max 165p
Wymagania dla drużyny ubiegającej się o miano
* - zielonej koniczynki
** - serebrnej koniczynki
*** - złotej koniczynki
4
OPINIA HUFCOWEJ:
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ..............
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .....................................................
Drużyna musi popracować nad:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
Uwagi drużynowej:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
PODPIS I PIECZĘĆ HUFCOWEJ:
PODPIS DRUŻYNOWEJ
PIECZĘĆ DRUŻYNY
5