formularz zgłoszeniowy

Komentarze

Transkrypt

formularz zgłoszeniowy
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Temat: STRATEGIE CO2: ALTERNATYWNE SPOSOBY POKRYCIA NIEDOBORU
UPRAWNIEŃ
Data konferencji: 17.09.2007
Miejsce: Hotel Jan III Sobieski
Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa
Formularz zgłoszeniowy proszę odesłać na
nr faksu 077 44 11 596 do 15.09.2007 do godziny 16:00
Dane podmiotu zgłaszającego
Podmiot zgłaszający
Dane do faktury
NIP
Firma/instytucja:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zgłaszamy następujących uczestników
telefon
stacjonarny
Imię i nazwisko
telefon
komórkowy
e-mail
Fax
cena
1.
2.
3.
Suma:
Przekazujemy na Wasze konto:
Bank Zachodni WBK SA Oddział w Opolu nr: 94 1090 2242 0000 0001 0207 6685
Business Acceleration Center ul. Topiel 21/9, 00-342 Warszawa NIP 525-22-41-438, REGON 017491826
Warunki uczestnictwa:
1. Podstawą udziału w konferencji jest przekazanie faksem lub pocztą wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie zapłaty na podany nr konta w
terminie do 15 września 2006.
2. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Rezygnacje przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej nie później niŜ 7 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji (firma BAC Sp. z o.o. zwraca
80% wpłaconej kwoty). Po tym terminie zgłaszający poniesie pełne koszty konferencji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konferencji lub wyznaczenia równowaŜnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie
będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.
5. Potwierdzenie udziału w konferencji przesyłamy na pisemną prośbę Klienta.
Uprzejmie informujemy, Ŝe Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BAC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 21/9, 00-342
Warszawa w celu prawidłowego wykonania zamówienia oraz dla celów podwyŜszenia jakości oferowanych Państwu produktów, usług, organizacji konferencji i
szkoleń oraz działań marketingowych związanych z ofertami firmy BAC Sp. z o.o. zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. Firma BAC Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
WyraŜam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez BAC Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Topiel 21/9, w celu realizacji mojego zamówienia, jak równieŜ w celach marketingowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
...............................................
podpis
UpowaŜniam BAC Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Zapoznałem/łam się i akceptuję warunki
uczestnictwa w konferencji.
...............................
Podpis uczestnika
......................................
Pieczęć zakładu pracy
BUSINESS ACCELERATION CENTER UL. TOPIEL 21/9, 00-342 WARSZAWA,
e-mail: [email protected]; 077 44 11 568, 077 4411596