Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Transkrypt

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej
PROGRAM
V Międzynarodowej Konferencji Naukowej
nt. „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
zorganizowanej pod honorowym patronatem
JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza
oraz
Sekretarza Stanu
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Senatora Jarosława Dudy
w dniach 3-4 grudnia 2010 roku
we Wrocławiu
(Stadion Olimpijski – obiekty dydaktyczno-sportowe AWF we Wrocławiu)
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wrocław 3-4.12.2010 r.
KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący:
• prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
• dr hab. Eugeniusz Bolach prof. AWF Wrocław - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Członkowie:
• prof. dr hab. Jan Bieniek - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
• prof. dr hab. Michajło Lynec - Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie
• prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
• prof. dr hab. Jitka Koprivova - Uniwersytet w Brnie
• dr hab. Andrzej Kosmol prof. AWF Warszawa - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
• prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
• prof. dr hab. Stanisław Kowalik - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
• prof. dr hab. Milada Krejci - Uniwersytet South Bohemia w Czeskich Budziejowicach
• prof. dr hab. Jela Labudowa - Uniwersytet w Bratysławie (Słowacja)
• prof. dr hab. Zbigniew Naglak - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
• prof. dr hab. Eugeniusz Prystupa - Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie
• prof. dr hab. Jerzy Przybylski - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
• prof. dr hab. Ludwika Sadowska - Akademia Medyczna we Wrocławiu
• prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
• dr hab. Tadeusz Stefaniak prof. AWF Wrocław - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
• prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska - Uniwersytet Wrocławski
• dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF Wrocław - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
• dr hab. n. med. Jan Szczegielniak prof. Politechniki Opolskiej – Politechnika Opolska
• prof. dr hab. Jan ŚlęŜyński - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
• dr hab. Tomasz Tasiemski prof. AWF Poznań - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
• prof. dr hab. Marek Woźniewski - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
• dr Andrzej Bugajski - WyŜsza Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
• dr Andrzej Czamara - WyŜsza Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
•
•
•
•
doc. dr Kazimierz Witkowski
dr Maciej Kochański
mgr Józef Patkiewicz
mgr Jerzy Bocheński
Członkowie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dr Bartosz Bolach
dr Mirosław Fiłon
mgr Jerzy Mysłakowski
mgr Wojciech Seidel
mgr Dorota Szarafińska-Juszczak
dr Edyta Szczuka
dr Anna śurowska
Alina Rozmus
Bogumiła Piwowar
2
„Aktywność Ruchowa Osób Niepełnosprawnych”
PROGRAM IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH
Pokazy sportowe – sala gier sportowych (WZSN „Start”), pływalnia AWF:
- goalball,
- tenis stołowy,
- pływanie sportowe zawodników niepełnosprawnych.
Wystawy - hol pawilonu P4:
- kroniki, albumy turystyczne, fotografie,
- trofea sportowe osób niepełnosprawnych,
- wydawnictwa rehabilitacyjne, turystyczne, sportowe i informacyjne dotyczące środowiska
niepełnosprawnych
Konkursy:
- V konkurs prac plastycznych, fotograficznych i literackich oraz kronik turystycznych
sportowych pt: „Partnerstwo osób niepełnosprawnych w turystyce i sporcie. My –
Europejczycy” (I – XII 2010 – www.twkwroclaw.pl)
Film
- nurkowanie osób niepełnosprawnych w morzu czerwonym (październik/listopad 2010)
ORGANIZATORZY WYSTAW
Wystawa wydawnictw rehabilitacyjnych i informacyjnych
Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu
Wystawa trofeów sportowych
Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START” we Wrocławiu
3
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wrocław 3-4.12.2010 r.
HARMONOGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ
/Piątek/ 03.12.2010
09.00 – 09.30
09.30 – 09.45
09.45 – 10.45
Rejestracja uczestników - hol pawilonu P4
Uroczyste otwarcie - sala 2/8
Sesja (plenarna) - sala 2/8
Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Woźniewski, dr hab. Eugeniusz Bolach prof. nadzw.,
mgr Józef Patkiewicz
1.
09.45 – 10.05
2.
10.05 – 10.25
3.
10.25 – 10.45
Działalność sportowa osób niepełnosprawnych
w świetle współczesnych koncepcji rozwoju
człowieka
Wykład specjalny
Zaburzenia seksualno – prokreacyjne u
męŜczyzn po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
Perspektywy rozwoju adaptowanej aktywności
fizycznej (APA)
Stanisław Kowalik
Tomasz Tasiemski
Andrzej Kosmol
10.45 – 11.00 – przerwa kawowa (hol)
---------------------------------------------------------------------11.00 – 12.30 – sesja I (budynek P4 sala 2/8)
SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (część I)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Kowalik, dr hab. Andrzej Kosmol prof. nadzw.,
dr hab. Tomasz Tasiemski prof. nadzw.
Sport osób niepełnosprawnych a integracja
Ryszard Plinta, Joanna
11.00 – 11.10
społeczna w Polsce
Sobiecka
Rafał Szafraniec, Andrzej
Wpływ treningu i wybranych zabiegów z
Samołyk, Anna Łuczak,
zakresu odnowy biologicznej na zdolność
11.10 – 11.20
Mariusz Oliwa, Jerzy
wysiłkową niepełnosprawnych cięŜarowców w
Mysłakowski, Ryszard
podokresie przygotowania specjalnego
Tomaszewski
Porównanie wybranych parametrów
Wojciech Seidel, Rafał
11.20 – 11.30
antropometrycznych u pełnosprawnych i
Szafraniec, Piotr Pukalskiniepełnosprawnych pływaków
Pukała
Bezręcy i beznodzy sportowcy:
11.30 – 11.40
Tomasz Sahaj
Profile społeczne – studium przypadków
Wykorzystanie bodźców klimatycznych
Maciej Kochański, Ryszard
i balneologicznych w procesie restytucji
11.40 – 11.50
zawodników pełnosprawnych i
Pawelec
niepełnosprawnych
Bartosz Molik, Natalia
Morgulec – Adamowicz,
Wydolność beztlenowa mięśni kończyn
Laurie A. Malone, James J.
górnych osób niepełnosprawnych (męŜczyźni)
11.50 – 12.00
Laskin, Abu B. Yilla, Andrzej
w relacji do uprawianej dyscypliny sportu
Kosmol, Judy R. Wilson,
Kestutis Skucas
Opinia polskich sportowców na temat relacji
Joanna Sobiecka, Ryszard
12.00 – 12.10
zawodnik – trener kadry w okresie
Plinta, Katarzyna Cudek,
przygotowań paraolimpijskich - Pekin 2008
Katarzyna Drobniewicz
12.10 – 12.30
Dyskusja
4
„Aktywność Ruchowa Osób Niepełnosprawnych”
11.00 – 12.30 – sesja II (budynek P4 sala 2/4)
ZAGADNIENIA INTEGRACJI W WYCHOWANIU FIZYCZNYM I SPORCIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc, prof. dr hab. Jan ŚlęŜyński,
doc. dr Anatol Gierasievich
1.
11.00 – 11.10
2.
11.10 – 11.20
3.
11.20 – 11.30
4.
11.30 – 11.40
5.
11.40 – 11.50
6.
11.50 – 12.00
7.
12.00 – 12.10
8.
12.10 – 12.30
Physical exercises as the part of rehabilitation
process of children with personality and
behavioural discord
Ocena skuteczności uczenia się motorycznego
młodzieŜy z dysfunkcją intelektualną w stopniu
lekkim
MoŜliwość zastosowania muzyki i wibracji
w celu poprawy poziomu zdolności
motorycznych dzieci z uszkodzonym słuchem
Zainteresowania aktywnością ruchową
uczennic gimnazjum integracyjnego
Zainteresowania aktywnością ruchową
uczniów niepełnosprawnych klas IV
w integracyjnej szkole podstawowej
Sprawność fizyczna wszechstronna
u dzieci niedosłyszących w stopniu
umiarkowanym i słyszących
Andriy Vovkanych,
Yevgen Prystupa, Hrystyna
Samoljuk
Rewalidacja dzieci z uszkodzeniem słuchu
Krystyna Chromik
Marta Wieczorek,
Beata Kuriata
Joanna Borowiec
Krzysztof KałuŜny,
Andrzej Rokita
Krzysztof KałuŜny,
Andrzej Rokita
Eugeniusz Bolach,
Jagoda Walowska
Dyskusja
12.30 – 12.45 – przerwa kawowa
13.00 – 13.20 – pokaz pływania kwalifikowanego osób niepełnosprawnych (pływalnia AWF)
13.25 – 13.50 – pokazy sportowe osób niepełnosprawnych - goalball, tenis stołowy
(wielofunkcyjna hala sportowa)
14.00 – 15.00 – obiad (dom studencki - Spartakus - stołówka)
---------------------------------------------------------------------15.10 – 16.50 – sesja III (budynek P4 sala 2/8)
SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (cześć II)
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Rokita prof. nadzw., dr hab. Jan Szczegielniak prof. nadzw.,
dr Andrzej Bugajski
15.10 – 15.20
Analiza wyników sportowych uzyskiwanych
przez niepełnosprawnych pływaków na
igrzyskach paraolimpijskich w latach
1992-2008
2.
15.20 – 15.30
Analiza wybranych obciąŜeń treningowych
w koszykówce na wózkach
3.
15.30 – 15.40
Urazy i przeciąŜenia w sporcie osób
niepełnosprawnych uprawiających pływanie
1.
5
Wojciech Seidel, Rafał
Szafraniec, Joanna
Kachnikiewicz, Bartosz
Bolach
Kacper Kowalski,
Eugeniusz Bolach, Paweł
Kowalski
Tetyana Prystupa,
Bartosz Bolach, Edyta
Szczuka, GraŜyna Sondel,
Ryszard Pawelec
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wrocław 3-4.12.2010 r.
4.
15.40 – 15.50
5.
15.50 – 16.00
6.
16.00 – 16.10
7.
16.10 – 16.20
8.
16.20 – 16.40
Porównanie poziomu wytrzymałości ogólnej
i specjalnej niepełnosprawnych pływaków
w podokresie przygotowania ogólnego i
specjalnego rocznego cyklu treningowego
Ocena przygotowania zawodników kadry
narodowej do mistrzostw świata w
podnoszeniu cięŜarów osób
niepełnosprawnych
Analiza wielkości obciąŜeń fizycznych
w podokresie przygotowania specjalnego
u zawodników niedowidzących uprawiających
piłkę bramkową (goalball)
Urazy i przeciąŜenia w lekkiej atletyce osób
niepełnosprawnych
Anna śurowska, Rafał
Szafraniec, Dawid Kruszyna
Mariusz Oliwa, Jerzy
Mysłakowski, Bartosz
Bolach
Bolach Eugeniusz,
Marciniszyn Agnieszka,
Paliga Zdzisław
Eugeniusz Bolach,
Małgorzata Ostrowska,
Juliusz Migasiewicz
Dyskusja
15.10 – 16.40 – sesja IV - (budynek P4 sala 2/9)
AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przewodniczący: prof. dr hab. Milada Krejci, doc. dr Ałła Danilenko, dr hab. Krystyna Gawlik
1.
15.10 – 15.20
2.
15.20 – 15.30
3.
15.30 – 15.40
4.
15.40 – 15.50
5.
15.50 – 16.00
6.
16.00 – 16.10
7.
16.10 – 16.20
8.
16.20 – 16.30
9.
16.30 – 16.40
10.
16.40 – 17.00
Self concept and responsibility for own
health of disability persons in senior age
Wybrane aspekty edukacji kadry turystyki
osób niepełnosprawnych
Wspinaczka skałkowa jako forma rekreacji
osób niepełnosprawnych intelektualnie
– projekt „Wspinanie bez barier”
Rola aktywności ruchowej oraz innych
niefarmakologicznych metod leczenia
chorych na fibromialgię
Formy aktywności ruchowej osób z dystrofią
mięśniową postępującą
Turystyka osób niepełnosprawnych w
Wielkopolskim Parku Narodowym
Analiza sprawności funkcjonalnej
tetraplegików podczas turnusu I stopnia
Aktywnej Rehabilitacji
Narciarstwo zjazdowe jako adaptowana
forma rekreacji ruchowej osób z dysfunkcją
układu ruchu
Charakterystyka aktywności ruchowej osób
po urazie rdzenia kręgowego
Dyskusja
6
Milada Krejci
Józef Patkiewicz
Mirosław Furmanek
Edyta Szczuka
Stanisław Kijowski
Rafał Kurczewski
Bolach Eugeniusz,
Józefowski Piotr
Beata Blachura
Daniel Puciato
„Aktywność Ruchowa Osób Niepełnosprawnych”
15.10 – 16.50 – sesja V (budynek P4 sala 2/4)
SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przewodniczący: doc. dr Andriy Vovkanych, dr hab. Anna Zwierzchowska, dr Andrzej Czamara
1.
15.10 – 15.20
2.
15.20 – 15.30
3.
15.30 - 15.40
4.
15.40 – 15.50
5.
15.50 – 16.00
6.
16.00 – 16.10
7.
16.10 – 16.20
8.
16.20 – 16.30
9.
16.30 – 16.40
10.
16.40 – 17.00
Metoda Weroniki Sherborne
w usprawnianiu dzieci z umiarkowanym
upośledzeniem umysłowym
Wpływ hipoterapii na równowagę statyczną
i dynamiczną u dzieci z zespołem Downa
Trening cardio jako jeden
z elementów leczenia uzdrowiskowego
Znaczenie rehabilitacji w rozwiązywaniu
problemów osób niepełnosprawnych według
poglądów Wiktora Degi
Ocena sprawności kończyn górnych osób
z chorobą Parkinsona uprawiających
Nordic Walking
Charakterystyka osobliwości stosunku
młodzieŜy studenckiej do osób
niepełnosprawnych
Dynamika stosunku studentów
do osób chorych i niepełnosprawnych
w procesie uczenia się na specjalizacji
"Rehabilitacja fizyczna”
Availability, organization and health-social
benefits of controlled movement activities in
disability children
Wpływ eksperymentu pedagogicznego na
poziom zdolności koordynacyjnych
chłopców z dysfunkcją narządu wzroku
Danuta Zwolińska,
Jan ŚlęŜyński, Ilona
ŚlęŜyńska
Eugeniusz Bolach,
Aleksandra Kozak
Katarzyna Bogacz,
Bogusława Wójtowicz,
Jan Szczegielniak
Mariusz Migała, Beata
Skolik, Jan Szczegielniak
Olga Chęcińska-Hyra
Ałła Danilenko, Anatol
Gierasiewicz
Anatol Gierasiewicz, Anton
Pietrowiec, Ałła Danilenko
Zuzana Kornatovská
Krystyna Gawlik, Anna
Zwierzchowska
Dyskusja
17.00 – 17.15 – przerwa na kawę
17.15 – 17.45 – podsumowanie konferencji (sala 2/8)
18.00 – 19.30 – spotkanie uczestników konferencji z komitetem naukowym i organizacyjnym
(dom studencki - Spartakus – stołówka)
/Sobota/ 04.12.2010
9.00 – 11.30 – wycieczka po Wrocławiu dla uczestników konferencji
7