Czy wiesz, e ponad 10% (50 mln) wszystkich u ytkowników internetu

Transkrypt

Czy wiesz, e ponad 10% (50 mln) wszystkich u ytkowników internetu
Czy wiesz, że ponad 10% (50 mln) wszystkich użytkowników internetu regularnie czyta
blogi? Każdego dnia powstaje 75 tys. nowych pamiętników sieciowych. Aby przeczytać
wszystkie nowe wiadomości tylko z jednego dnia (ponad milion postów), nie starczyłoby pewnie całego życia. Jak w tym ogromie treści znaleźć to, co nas akurat interesuje?
Oczywiście, jest Google, ale Technorati.com może okazać się lepszym rozwiązaniem...
Tomasz Kapelak
Mania blogowania
Technorati.com
WEBMASTERING
INSPIRACJE
Ostatnie kilkanaście miesięcy to prawdziwy boom na blogi. Przestają one być utożsamiane z internetowym pamiętnikiem, pisanym przez zakompleksionego nastolatka. Niezależnie czy jesteś właścicielem firmy, pracownikiem agencji reklamowej, czy znanym dziennikarzem – posiadanie własnego bloga jest trendy, wręcz nie wypada go nie mieć.
Może się ta moda podobać lub nie, ale faktem jest, że istnieje.
Technorati (http://technorati.com) to, najprościej ujmując, wyszukiwarka wiadomości publikowanych na blogach
internetowych. Obecnie ma w swojej bazie prawie 40 mln zindeksowanych stron WWW i ponad 2 mld linków do
różnorakich wpisów. Trzeba przyznać, że liczby te robią wrażenie.
Technikalia
Serwis Technorati można z całą pewnością zaliczyć do nowej generacji stron WWW, najczęściej nazywanej Web
2.0. Upraszczając pewne kwestie, od dotychczasowego sposobu tworzenia witryn różni się tym, że użytkownik
dostaje dużo większą możliwość interakcji i integracji. Mamy zatem najczęściej połączenie takich technik jak
XHTML, XML, JavaScript, RSS, SOAP itd. (krótkie wyjaśnienie tych pojęć w załączonej ramce), następuje przesunięcie środka ciężkości stron WWW w kierunku osoby je przeglądającej. Zatem autorzy przygotowują mechanizm
działania serwisów, zaś ich zawartość w dużej mierze budowana jest przez użytkowników.
Cechą charakterystyczną dla wielu stron zbudowanych w myśl Web 2.0 jest podobna stylistyka oprawy graficznej. Również w Technorati mamy przewagę pastelowych kolorów, zaokrąglone krawędzie, zastosowanie dużej, czytelnej czcionki. Otrzymujemy coś całkiem przyjemnego dla oka.
Jeżeli chodzi o kwestie ściśle techniczne, to Technorati zbudowane jest z wykorzystaniem XHTML 1.0 Strict;
definicja warstwy prezentacyjnej została w całości przeniesiona do CSS.
Przejrzyste menu
kierujące do czterech najczęściej
odwiedzanych
podstron
Duży, umieszczony
w widocznym miejscu formularz
wyszukiwarki
Szybki podgląd
ostatnich wpisów
zakwalifikowanych
do danych kategorii
Chcesz wiedzieć, co
czytają znane osoby? Technorati.com
umożliwia przejrzenie listy ich ulubionych blogów
90
Lista najczęściej
wyszukiwanych
słów i „gorących
tagów” pozwala
zorientować się,
o czym teraz się
czyta
INTERNET.czerwiec.2006
www.mi.com.pl
1
3
Instalacja narzędzia Technorati This!,
które integruje się z paskiem narzędzi przeglądarki i ułatwia pracę
z wyszukiwarką blogów
INSPIRACJE
WEBMASTERING
BIERZ PRZYKŁAD Z NAJLEPSZYCH
Szybki dostęp do postów dotyczących konkretnego filmu, książki...
Lista najpopularniejszych tagów
z ostatniej godziny
Jak to dzia³a?
Po zgłoszeniu do serwisu Technorati, blog zostanie zindeksowany i dodany do bazy. Ten etap nie różni się znacząco od działania typowych wyszukiwarek internetowych. Przełom mamy za to w szybkości i sposobie
aktualizacji indeksu – każda nowo wprowadzona notka niemal natychmiast jest widoczna w Technorati.
Jak to możliwe? Autor bloga musi zaimplementować mechanizm wysyłający specjalną wiadomość (tzw. ping) do Technorati zawsze wtedy, gdy jego strona jest aktualizowana. Na szczęście wiele gotowych silników, z których korzystają blogerzy, ma taką funkcję. Cała operacja sprowadza się zatem do ustawienia odpowiednich opcji w panelu administracyjnym bloga.
Wyszukiwanie
Istotą serwisu Technorati jest łatwe przeszukiwanie wpisów na blogach.
Nic więc dziwnego, że centralną część głównej strony witryny stanowi
formularz wyszukiwarki (rys. 1). Standardowo jest on bardzo prosty – ma
jedno duże pole na wpisanie frazy i przycisk „Search”. Jednak po kliknięciu
linku „Options” otrzymujemy dostęp do bardziej rozbudowanego formularza, który pozwala dokładniej sprecyzować, czego poszukujemy (rys. 2).
Standardem stało się już to, że silnik wyszukiwarki, przy ustalaniu kolejności wyświetlania wyników, kładzie duży nacisk na liczbę linków kierujących na daną stronę (tzw. Page Rank). Zatem blog, na który inni często się powołują – umieszczając linki w swoich wpisach do postów w nim
publikowanych – traktowany jest jako ten z większym autorytetem, co
się przekłada na wyższą pozycję w indeksie.
Interesujące posty można także odnajdywać w inny sposób – za pomocą tagów (rys. 3). To jedna z głównych cech charakterystycznych dla
Web 2.0. Tagi to słowa-klucze służące do kategoryzowania danej treści.
Bloger może oznaczyć swoje wpisy, nadając im kategorie tematyczne.
Natomiast takie serwisy jak Technorati łączą wpisy z różnych blogów,
które zostały oznaczone takimi samymi Tagami, tworząc sieć wzajemnych
powiązań, sieć miejsc, gdzie można przeczytać o podobnych rzeczach.
Słownik pojęć
l XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language – rozsze-
rzalny hipertekstowy jêzyk znaczników) jest to jêzyk s³u¿¹cy do
tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. XHTML jest nastêpc¹ nierozwijanego ju¿ jêzyka HTML.
l XML (ang. Extensible Markup Language) – jêzyk znaczników,
umo¿liwiaj¹cy wygodniejsze, szybsze i mniej sformalizowane przygotowywanie wszelkich dokumentów, które mo¿na ³atwo przenosiæ i adaptowaæ do ró¿nych form przekazu elektronicznego.
XHTML jest jedn¹ z aplikacji XML.
l JavaScript – stworzony przez firmê Netscape, zorientowany obiek-
towo skryptowy jêzyk programowania, najczêœciej stosowany na
stronach WWW (jako jêzyk u¿ywany po stronie klienta, w przegl¹darce, a nie na serwerze).
l RSS – umowna rodzina jêzyków znacznikowych do przesy³ania
nag³ówków wiadomoœci (wykorzystywanych do powiadamiania
o nowoœciach w serwisie itp.). Aby przejrzeæ kana³ RSS, musimy
skorzystaæ ze specjalnego programu (tzw. czytnik kana³ów).
l SOAP – prosty protokó³, który ma s³u¿yæ do wymiany informacji
miêdzy dwiema niezale¿nymi aplikacjami (mog¹ byæ na ró¿nych
serwerach) z wykorzystaniem XML.
Werdykt
4
Technorati.com stanowi doskonały punkt startu dla codziennego przeszukiwania nowych wiadomości publikowanych w blogosferze. Prosta
obsługa (plus ładnie przygotowany dział pomocy – rys. 4), intuicyjna nawigacja, sporo dodatków (chociażby możliwość tworzenia własnej listy
ulubionych) sprawiają, że korzystanie z witryny jest komfortowe. Kawał
dobrej roboty, polecam!
2
INTERNET.czerwiec.2006
www.mi.com.pl
91

Podobne dokumenty