F2_SEMINARIUM CHARYZMATYCZNE_Służba_Mądre

Transkrypt

F2_SEMINARIUM CHARYZMATYCZNE_Służba_Mądre
F2 - BLOK: SEMINARIUM CHARYZMATYCZNE
Mądre dawanie siebie - służba
"Przyjdź Duchu Święty, zapraszam Cię, prowadź mnie, przekonuj moje serce o Twojej obecności i
miłości, pomóż mi poddać się Twojemu prowadzeniu i budować Królestwo Boże w sobie i wokół
siebie; stwarzaj mnie, daj mi nowe życie, ucz mnie kochać Boga i bliźniego. Wlej w moje serce miłość
i pragnienia Jezusa. Pomóż mi dostrzec i przyjąć Obdarowanych, którymi mnie otacza i obdarowanie,
które dla mnie wybrał. Prowadź mnie, bym służył z miłością na chwałę Boga w Trójcy Św. Jedynego.
Amen."
Razem z Duchem świętym przeczytaj rozdział I i II z drugiej części książki "Od narzekania do
dziękowania" str. od 83 do 104, czytane treści odnoś do siebie i osób z naszej wspólnoty.
Dzień 1. Zapatrzenie, wpatrywanie się w mistrza zapatrzonego, wpatrującego się i
idącego za Mistrzem. Rozważ z Duchem Świętym Dz 22,6-21; Dz 20, 17-36.
Jezus stawia na mojej i twojej drodze Jego ludzi, Boże osoby, mistrzów wprawionych w
chodzeniu z Nim i za Nim, których wybrał specjalnie dla nas, abyśmy uczyli się od nich kochać
siebie nawzajem, żyć kochając, służyć kochając, przyjmować dary, namaszczenie i
błogosławieństwo i przekazywać je następnym. Jeszcze raz popatrzmy na Św. Pawła od
nawrócenia, poprzez powołanie, służbę, wychowywanie następców służących Jezusowi, w
Jego imię. Św. Paweł służył wpatrując się w Jezusa, wychowywał następnych uczniów, którzy
wpatrując się w niego poznawali Jezusa, by służąc Jego miłością wychowywać następnych i
tak jest do dziś, do ciebie i mnie, wpatrujących się w braci i siostry we wspólnocie, widzących
w nich Jezusa i służących Jego miłością, by inni ją widzieli, pragnęli jej, przyjmowali ją i służyli
nią.
Podziękuj Jezusowi, że jesteś kochany i możesz kochać, podziękuj Mu za Bożych ludzi wokół
ciebie, którzy kochając ciebie, uczą cię kochać nawzajem.
Dzień 2. Przyjmowanie błogosławieństwa i namaszczenia. Rozważ z Duchem Świętym
J 17, 20-26, Dz 3, 1-16.
Jezus modli się za twojego mistrza i za ciebie, posłał jego, aby on przyniósł i pokazał ci Jego i
abyś ty niósł i pokazywał Go następnym. To długa historia, ma ponad 2000 lat, od apostołów,
poprzez ich uczniów, uczniów ich uczniów, aż do twojego i mojego animatora, do osób we
wspólnocie służących tobie i mnie i aż do ciebie i mnie przyjmujących posługę i służących
następnym wokół nas. miłością prosto z Serca Jezusa.
Podziękuj Jezusowi za miłość, którą okazuje ci przez innych i poproś o miłość by kochać...
Dzień 3. Miłość rodzi miłość, życie rodzi życie. Rozważ z Duchem Świętym J 15,4-6,
Łk 13,18-21, Dz 2, 42-47.
Czy jest w tobie pragnienie życia w Królestwie Bożym tu i teraz, w tej wspólnocie, do której
zaprosił cię Jezus i przyprowadził cię Duch święty? Jeśli tak to zapytaj Jezusa jak możesz
budować Królestwo Boże w Effacie? Do jakiej służby cię posyła? Porozmawiaj o tym z braćmi
i siostrami w małej grupie.
Dzień 4. Budowanie z miłością pomimo trudności zewnętrznych i wewnętrznych.
Rozważ z Duchem Świętym Flp 4, 10-14.
Trudności były, są i będą, ale na szczęście Jezus otacza nas siostrami i braćmi, którzy pragną
nas wspierać w naszych trudnościach służąc nam czynem i modlitwą. I On sam też z nami jest
Mt 28,20.
Podziękuj Jezusowi za Jego nieustającą obecność przy tobie, a także za tych, którzy służą
tobie oraz tych, którym ty możesz służyć. Poproś o serce, które patrzy i widzi i kocha.
Dzień 5. Pokorni słudzy Pańscy w drodze do Nieba. Rozważ z Duchem Święty Łk 10,1724, Łk 17, 7-10.
Służymy mocą i siłą Jezusa, na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego- Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Amen.
Podziękuj Jezusowi za zaufanie, za powołanie, dary, poproś o posłanie i miłość, abyś mógł
świecić Jego światłem, na Jego chwałę.
Dzień 6. Słaby i grzeszny, potrzebujący wsparcia modlitewnego i upominania z miłością,
módl się za słabych i grzesznych, potrzebujących wsparcia modlitewnego i upominania
z miłością. Rozważ Łk 22,31-32, Mt 18, 15-20.
Poproś Jezusa, aby nauczył ciebie, mnie, każdego brata i każdą siostrę w naszej wspólnocie
wzajemnej miłości w upominaniu i przyjmowaniu upomnienia.