Ogłoszenie o zamówieniu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Dz.U./S S200
18/10/2011
326064-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/9
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326064-2011:TEXT:PL:HTML
PL-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu
2011/S 200-326064
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
Osoba do kontaktów: Anna Solnica
00-828 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225055494
E-mail: [email protected]
Faks: +48 225055275
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.pfron.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi wsparcia technicznego (Maintenance) dla oprogramowania IBM.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce świadczenia usług: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), al.
Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, POLSKA.
Kod NUTS PL127
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
18/10/2011
S200
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/9
Dz.U./S S200
18/10/2011
326064-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/9
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki informatycznej w stosunku do posiadanego i
użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM w ramach programu Passport Advantage dla
potrzeb Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pakiet 1.
IBM Informix Ultimate Unlimited Users Edition Processors Value Unit (PVU) (part number E08SLLL) - 1500.
Pakiet 2.
a. IBM InfoSphere DataStage Processor Value Unit (PVU) (part number E04PJLL) – 200
b. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer Concurrent User
(part number E04NZLL) – 5.
2. Opieka informatyczna musi być wykonana przy zachowaniu ciągłości wsparcia technicznego (Maintenance)
dla oprogramowania IBM posiadanego przez Zamawiającego.
3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać dokument potwierdzający autoryzację partnera
handlowego IBM Polska Sp. z o.o. w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o kolejnych wersjach
oprogramowania autorstwa firmy IBM dostępnego w ramach świadczonych usług.
Oferty częściowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może składać ofertę całościową na
realizację obu Pakietów, albo ofertę na dowolny Pakiet.
VIII. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia dla Pakietu 1 i Pakietu 2 obowiązuje od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 r.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
72253200
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres
Termin wykonania zamówienia dla Pakietu 1 i Pakietu 2 obowiązuje od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 r.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 614 580,00 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
18/10/2011
S200
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/9
Dz.U./S S200
18/10/2011
326064-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/9
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Świadczenie usługi wsparcia technicznego (Maintenance) dla oprogramowania IBM Pakiet 1
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki informatycznej w stosunku do posiadanego i
użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM w ramach programu Passport Advantage dla
potrzeb Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pakiet 1.
IBM Informix Ultimate Unlimited Users Edition Processors Value Unit (PVU) (part number E08SLLL) - 1500.
2. Opieka informatyczna musi być wykonana przy zachowaniu ciągłości wsparcia technicznego (Maintenance)
dla oprogramowania IBM posiadanego przez Zamawiającego.
3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać dokument potwierdzający autoryzację partnera
handlowego IBM Polska Sp. z o.o. w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o kolejnych wersjach
oprogramowania autorstwa firmy IBM dostępnego w ramach świadczonych usług.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
72253200
3)
Wielkość lub zakres
Termin wykonania zamówienia dla Pakietu 1 obowiązuje od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 r.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 463 500,00 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może składać ofertę całościową na
realizację obu Pakietów, albo ofertę na dowolny Pakiet.
Część nr: 2
Nazwa: Świadczenie usługi wsparcia technicznego (Maintenance) dla oprogramowania IBM, Pakiet 2
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki informatycznej w stosunku do posiadanego i
użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM w ramach programu Passport Advantage dla
potrzeb Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pakiet 2
a. IBM InfoSphere DataStage Processor Value Unit (PVU) (part number E04PJLL) – 200
b. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer Concurrent User
(part number E04NZLL) – 5.
2. Opieka informatyczna musi być wykonana przy zachowaniu ciągłości wsparcia technicznego (Maintenance)
dla oprogramowania IBM posiadanego przez Zamawiającego.
3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać dokument potwierdzający autoryzację partnera
handlowego IBM Polska Sp. z o.o. w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o kolejnych wersjach
oprogramowania autorstwa firmy IBM dostępnego w ramach świadczonych usług.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
72253200
18/10/2011
S200
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/9
Dz.U./S S200
18/10/2011
326064-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/9
3)
Wielkość lub zakres
Termin wykonania zamówienia dla Pakietu 1 i Pakietu 2 obowiązuje od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 r.
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: 151 080,00 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może składać ofertę całościową na
realizację obu Pakietów, albo ofertę na dowolny Pakiet.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje
XII. Wadium
1. Wysokość wadium dla Pakietu 1 wynosi 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100); dla
Pakietu 2 wynosi 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jeden Pakiet, oferta powinna być
zabezpieczona wadium w wysokości równej sumie wartości wadiów przewidzianych dla tych Pakietów tzn.
wysokość wadium na całość zamówienia wynosi 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy:
BGK I o/Warszawa 68 1130 1017 0019 9361 9020 0005 z dopiskiem.
„Wadium – na świadczenie usługi wsparcia technicznego (Maintenance) dla oprogramowania IBM”.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) gwarancjach bankowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Wadium, z wyjątkiem przelewu pieniężnego, składa się w oryginale w siedzibie PFRON (Dział Księgowości,
pokój 314) najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia, potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiąca dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty.
5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia powinno w ich treści zawierać
zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty
wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5
ustawy Pzp.
6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 3
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby
kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiącą dowód wniesienia wadium była
dołączona do oferty.
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez
Zamawiającego wykluczony z postępowania.
8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 46 ust. 1, ust. 1a i
ust. 2 ustawy Pzp.
18/10/2011
S200
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/9
Dz.U./S S200
18/10/2011
326064-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/9
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na zasadach określonych w SIWZ.
14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących
1. Cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III Specyfikacji winna
być umieszczona na druku ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wyrażona w złotych polskich i
zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty ma zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym podatek VAT.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny,
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacje dotyczące walut obcych.
Zamawiający nie przewiduje stosowania w rozliczeniu walut obcych.
Wynagrodzenie za wykonanie Umowy jest stałe i nie podlega zmianom m.in. z tytułu zmiany stawki VAT.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: V. Warunki udziału Wykonawców
w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj.:
1.1 jeżeli składana jest oferta na Pakiet 1 posiadają wiedzę i doświadczenie: tzn. w okresie ostatnich 3 lat, przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
należycie co najmniej 1 usługę opieki informatycznej o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto w stosunku do
oprogramowania Informix Enterprise Edition lub Informix Ultimate.
1.2 jeżeli składana jest oferta na Pakiet 2 posiadają wiedzę i doświadczenie: tzn. w okresie ostatnich trzech lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
18/10/2011
S200
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/9
Dz.U./S S200
18/10/2011
326064-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/9
wykonali należycie co najmniej 1 usługę opieki informatycznej o wartości minimum 50 000,00 PLN brutto
w stosunku do oprogramowania IBM InfoSphere DataStage i IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer.
2. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia wymagane jest spełnianie warunków pkt
1 oraz dla Pakietu 1 pkt 1.1 i Pakietu 2 pkt 1.2, razem.
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły “spełnia/nie
spełnia” na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
VI. Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych stanowiące (załącznik nr 2 do SIWZ).
7. Wykaz wykonanych usług (dla Pakietu 1 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; dla Pakietu 2 - zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ), potwierdzających spełnianie warunku dla Pakietu 1 - określonego w rozdziale V pkt
1.1 SIWZ; dla Pakietu 2 - określonego w rozdziale V pkt 1.2 SIWZ; wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
wymienione usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).
8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale V pkt. 1.1, 1.2 polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1-5.
Uwaga:
18/10/2011
S200
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/9
Dz.U./S S200
18/10/2011
326064-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/9
9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa:
9.1 w pkt 1, 2, 3, 5, – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie wszczęto upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
9.2 w pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
9.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 lit. a i c oraz w pkt 9.2 muszą być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.1 lit. b musi być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9.5 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.1 jeżeli składana jest oferta na Pakiet 1 posiadają wiedzę i doświadczenie: tzn. w okresie ostatnich trzech lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali należycie co najmniej 1 usługę opieki informatycznej o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto w
stosunku do oprogramowania Informix Enterprise Edition lub Informix Ultimate.
1.2 jeżeli składana jest oferta na Pakiet 2 posiadają wiedzę i doświadczenie: tzn. w okresie ostatnich trzech lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali należycie co najmniej 1 usługę opieki informatycznej o wartości minimum 50 000,00 PLN brutto
w stosunku do oprogramowania IBM InfoSphere DataStage i IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer.
2. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia wymagane jest spełnianie warunków pkt
1 oraz dla Pakietu 1 pkt 1.1 i Pakietu 2 pkt 1.2, razem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
7. Wykaz wykonanych usług (dla Pakietu 1 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; dla Pakietu 2 - zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ), potwierdzających spełnianie warunku dla Pakietu 1 - określonego w rozdziale V pkt
18/10/2011
S200
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/9
Dz.U./S S200
18/10/2011
326064-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/9
1.1 SIWZ; dla Pakietu 2 - określonego w rozdziale V pkt 1.2 SIWZ; wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
wymienione usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.11.2011 13:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.11.2011 - 13:30
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23.11.2011 - 14:00
Miejscowość
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 13, sala
konferencyjna, pokój 907.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
18/10/2011
S200
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/9
Dz.U./S S200
18/10/2011
326064-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9/9
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów.
W postępowaniu obowiązuje forma porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą
faksu. Fakt otrzymania wszelkich informacji ww. drogą zostanie, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie
potwierdzony faksem zwrotnym. Zawsze, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy, dopuszczalna jest forma pisemna.
Numer faksu Zamawiającego oraz osoby do kontaktu - jak w rozdziale XI SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza
porozumiewania się drogą elektroniczną.
XI. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Informacji na temat niniejszego postępowania udzielają w godzinach 9:00 – 14:00, pon. – pt.: w zakresie
przedmiotu zamówienia:
Mirosław Łukasiak, tel. +48 225055485 w zakresie przebiegu postępowania:
Anna Solnica tel. +48 225055494, fax +48 225055275.
XX. Istotne dla Stron postanowienia Umowy
Warunki na jakich Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą zostały przedstawione w Istotnych dla Stron
postanowieniach Umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
XXV. Formalności, jakie Wykonawca oferty najkorzystniejszej musi dopełnić przed zawarciem Umowy
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym ma obowiązek:
1. wskazać osobę/osoby uprawnione do podpisania Umowy wraz z dokumentami uprawniającymi te osoby do
podpisania Umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,
2. podać numer rachunku bankowego, na który będzie przelana należność z tytułu wykonania zamówienia oraz
wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści Umowy,
3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dostarczyć Umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców (zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy),
4. przedstawić dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji partnera handlowego IBM Polska Sp. z o.o., w
zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia,
5. przekazać „Szczegółowe warunki świadczenia usług Maintenance – Assurance.”
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.10.2011
18/10/2011
S200
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/9