Wniosek o nadanie odznaki Strażaka Wzorowego

Transkrypt

Wniosek o nadanie odznaki Strażaka Wzorowego
.................................. dnia .............. 20....r.
...............................
(pieczęć wnioskodawcy)
WNIOSEK O NADANIE
Odznaki STRAŻAK WZOROWY
(Nazwa odznaki)
1.
Imię
Nazwisko
(lub nazwa instytucji – organizacji)
Funkcja w OSP (Związku)
Miejsce pracy
Odznaki Związku OSP
(podać rok nadania)
Imię ojca
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Zawód
Odznaczenia państwowe i inne
(podać rok nadania)
2. Data wstąpienia do OSP (Związku OSP RP), przebieg służby w pożarnictwie, opis zasług, za które
Kandydat zostaje przedstawiony do nadania odznaki:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
..........................
(pieczątka)
.......................................
(podpis wnioskodawcy)
3. Opinie prezydiów zarządów oddziałów Związku OSP RP (*)
a) gminnego ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................
.........................................................
(pieczątka i podpis)
b) powiatowego ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................
........................................................
(pieczątka i podpis)
b) wojewódzkiego .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................
.......................................................
(pieczątka i podpis)
4. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego (**) Wojewódzkiego (**) Głównego (**) Związku
OSP RP postanowiło przyznać:
Uchwała nr ................................... z dnia ...................................... 20 ....... r.
Legit. Nr ................................................
...............................................................
(podpis osoby uprawnionej)
Uwaga!
(*) dotyczy tylko tych prezydiów, które są uprawnione do akceptacji wniosku
(**) niepotrzebne skreślić