1 WARUNKI TECHNICZNE założenia ewidencji budynków i lokali

Komentarze

Transkrypt

1 WARUNKI TECHNICZNE założenia ewidencji budynków i lokali
WARUNKI TECHNICZNE
założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Lidzbark
oraz uzupełnienie bazy o dane uzyskane w wyniku opracowań LPIS.
I Podstawy prawne i techniczne wykonania pracy.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr
193, poz. 1287 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania
kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie baz danych
(Dz. U. Nr 78, poz. 837).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja1999 r. w sprawie
określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49,
poz. 493).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst
Dz. U. Nr 19, poz.
1361 z 2001 z poźn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U.
Nr 19, poz. 97 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji
porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.
zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za
czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów
i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 49, poz. 821).
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze
zm.),
ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 ze zm. ),
1
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2000r. Nr 80 poz.903 ze
zm.)
instrukcja techniczna G-5 – Ewidencja gruntów i budynków,
instrukcja K-1 – Podstawowa mapa kraju,
wytyczne techniczne K-1.2 – Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja,
instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,
instrukcja techniczna O-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
instrukcja techniczna O-2 – Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych,
instrukcja techniczna O-3 – zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
II Charakterystyka obiektu -podstawowe dane o obiekcie.
1) Gmina Lidzbark, powierzchnia ewidencyjna 24909 ha
2) Przybliżona liczba jednostek rejestrowych: 4694
3) Liczba działek występujących aktualnie w ewidencji gruntów: 9922
4) Szacunkowa liczba budynków: 6500
5) Szacunkowa liczba lokali:
300
III Źródła danych ewidencyjnych.
1. Bazy danych ewidencji gruntów i budynków – część kartograficzna i opisowa.
2. Mapa zasadnicza, mapa sytuacyjno-wysokościowa.
3. Operaty techniczne i prawne znajdujące się w zasobie geodezyjnym.
4. Pomiar bezpośredni czołówek budynków oraz pomiar aktualizacyjny w przypadku
nieaktualnej mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) i ewidencyjnej
5. Wywiad terenowy.
6. Inne dane pozyskane od służb planowania przestrzennego, nadzoru budowlanego, ochrony
zabytków oraz administracji.
IV Informacje uzupełniające:
1. Gmina Lidzbark posiada pełne pokrycie mapą ewidencji gruntów i budynków w postaci
wektorowej, w skali bazowej 1:1000, w systemie informatycznym EWMAPA WIN 9.xx,
firmy GEOBID.
2. Dla większości terenów zabudowanych gminy prowadzona jest również mapa zasadnicza
i sytuacyjno-wysokościowa
analogowa, wykonana w skali 1:500 i 1:1000, bieżąco
aktualizowana, na zlecenie inwestorów.
4. Obszar gminy jest pokryty osnową poziomą III klasy zrealizowaną w 1986, i przeliczoną na
układ “2000” w 2003 roku.
2
V System prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
Ewidencja gruntów prowadzona jest i będzie w systemie informatycznym EWMAPA WIN
9.xx – część kartograficzna, EWOPIS ver.4.xx – część opisowa. Są to programy autorstwa firmy
GEOBID Spółka z o.o. z Katowic.
VI Zakres przewidywanych prac do wykonania.
1. Założenia techniczne prac modernizacyjnych.
1.1. Modernizacja operatu ewidencji gruntów obejmuje:
a) zebranie informacji niezbędnych do utworzenia komputerowych baz danych
ewidencyjnych określonych w rozporządzeniu, tj. danych, na podstawie których
utworzone zostaną rejestry budynków i lokali oraz kartoteki budynków i lokali,
b) sporządzenie wykazów podmiotów, wykaz osób, jednostek organizacyjnych i organów
władających budynkami i lokalami Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego – niezbędnych przy publicznym wyłożeniu operatu,
c) sporządzenie inwentaryzacyjnych kart budynków i lokali w postaci analogowej (wzory
23 i 24 Instrukcji G-5), w wyniku przeprowadzonego wywiadu i pomiaru w terenie,
d) modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w części opisowej ewidencji gruntów w
systemie informatycznym – wprowadzenie danych uzyskanych w wyniku niniejszego
opracowania do systemu EWOPIS Windows (stworzenie rejestru budynków i rejestru
lokali, kartoteki budynków i kartoteki lokali),
e) modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów oraz mapy zasadniczej
w zakresie budynków w systemie informatycznym i analogowym – aktualizacja stanu
zabudowy ( budynki, dane adresowe ) w systemie informatycznym EWMAPA i na
istniejących mapach analogowych.
1.2. Szczegółowe wytyczne weryfikacji treści mapy ewidencyjnej.
Aktualizacja winna obejmować stany uwidocznione w istniejącej ewidencji gruntów
i budynków dotyczące treści mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i lokali.
Należy dokonać szczegółowej analizy i porównania mapy z terenem w zakresie
usytuowania oraz prawidłowej redakcji budynków oraz danych adresowych ( po
konsultacji z organem prowadzącym numerację adresową ).
Podczas wywiadu terenowego, uzyskane różnice należy oznaczyć kolorem czerwonym na kopii
mapy zasadniczej (mapach wywiadu terenowego) , a w szczególności:
3
-
zakwalifikowanie obiektów budowlanych do odpowiedniej grupy budynków,
-
brak budynków ( np. po wyburzeniu ),
-
jednoznaczne określenie figur geometrycznych budynków oraz ewentualnych ich części,
jako podstawy do późniejszego tworzenia obiektów w bazie danych mapy numerycznej,
-
uzupełnienie przestrzennych danych ewidencyjnych wchodzących w skład treści cyfrowej
mapy ewidencyjnej ( np. liczba kondygnacji, nr porządkowy nieruchomości, nazwa ulicy
itp.)
Po przeprowadzonym wywiadzie terenowym należy wykonać analizę treści mapy ewidencji
gruntów i wykreślić z niej obiekty budowlane nie będące budynkami.
1.3. Uzupełnienie bazy ODGiK o dane uzyskane w wyniku opracowań LPIS należy
przeprowadzić według następujących zasad:
1.3.1. W oparciu o dane zgromadzone w bazie LPIS, wszystkie punkty załamania działek
ewidencyjnych, znajdujące się w bazie ODGiK (działek dla gminy Lidzbark) uzupełniamy o
atrybuty opisowe:
o kod stabilizacji (STB),
o źródło danych o położeniu(ZRD),
o błąd położenia względem osnowy(BPP),
o kod rzędu granicy(RZG)
Atrybuty opisowe wszystkich punktów utworzonych w bazie ODGiK po dacie przyjęcia LPIS
do zasobu uzupełniamy w oparciu o informacje zgromadzone w materiałach źródłowych
ODGiK
uwaga: wartości dla kodów STB, ZRD, BPP oraz RZG zgodnie z pkt 28-32 załącznika nr 4
do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
1.3.2. W przypadku, gdy punkt w bazie LPIS ma przypisany operat a odpowiadający mu punkt
w bazie ODGiK jest z „x”(z wektoryzacji) - przyjmujemy punkt z bazy LPIS pod warunkiem,
że przypisany operat nie dotyczy wektoryzacji . Przyjąć należy jako podstawową zasadę: jeśli
odpowiadające sobie punkty w obu bazach powstały w wyniku wektoryzacji materiałów
kartograficznych – pozostawiamy punkt z bazy ODGiK
1.3.3. Jeśli zarówno punkt w bazie LPIS i w odpowiadający mu punkt w bazie ODGiK ma
operat ale są to operaty różne, wówczas wykorzystujemy punkt z przypisanym „młodszym”
operatem .
1.3.4. W związku z pkt 1.3.2. – 1.3.3. zachodzi konieczność korekty położenia punktów, zatem
zajdzie konieczność korekty przebiegu granic działek ewidencyjnych, załamania konturów
klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.
4
2. Prace pomiarowe
Terenowe pomiary bezpośrednie zostaną wykonane zgodnie z zasadami instrukcji G-4.

Pomiarem zostaną objęte budynki jak również wyodrębnione części budynków, których
budowa została zakończona i nie zostały wykazane w bazie danych mapy cyfrowej.

Pomiarem należy objąć także budynki, których usytuowanie na mapie jest rozbieżne z ich
terenową lokalizacją.

należy dokonać pomiaru w terenie czołówek wszystkich budynków objętych ewidencją
a wyniki pomiaru zarejestrować na odwrocie arkusza ewidencyjnego budynku, zgodnie
z instrukcją G-5

wyniki pomiaru budynków należy wnieść na odpowiednie warstwy programu EWMAPA,
w uzgodnieniu z ODGiK

Dokumentami z pomiarów są szkice polowe ( skompletowane do sekcji mapy zasadniczej )
i komputerowe zbiory danych ( pliki txt zgodnie z warunkami ogólnymi ) oraz odpowiednie
wydruki z obliczeń współrzędnych.

Szkic polowy z pomiaru winien zawierać w szczególności:
-
granice działki ( w sposób uproszczony ),
-
nr działki,
-
usytuowanie budynków,
-
dane dotyczące właściciela,
-
nr karty budynku,
-
inne zmiany w treści istniejącej mapy.
4. Zakres przedmiotowy ewidencji budynków.

Budynek jest obiektem przestrzennym obszarowym z enklawami, określonym w ewidencji
za pomocą danych wymienionych w § 63 ust. 1 oraz identyfikatora określonego w ust. 16
– 22 załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Geometrię budynku na mapie ewidencyjnej tworzy spójny obszar ograniczony łamaną
linią, wyznaczony przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą przyziemia budynku.

Do konturu budynku nie są włączane, zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997:
-
obiekty budowlane ani ich części nie wystające ponad powierzchnię terenu,
-
elementy drugorzędne np. schody zewnętrzne, rampy, daszki, markizy,
-
obiekty pomocnicze, takie jak szklarnie, altany szopy.
5

w przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe),
każdy z segmentów takiego obiektu jest budynkiem odrębnym, jeżeli oddzielony jest od
innych segmentów ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany
przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeżeli
mają własne wejścia, są wyposażone w oddzielne instalacje i są oddzielnie
wykorzystywane.

Odrębnymi budynkami mogą być również przybudówki do budynku głównego, spełniające
inne niż budynek główny funkcje użytkowe lub różniące się w istotny sposób od budynku
głównego

W ewidencji wykazuje się wszystkie budynki za wyjątkiem:
1) budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie robót budowlanych,
2) budynków tymczasowych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe bez pełnienia
jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten
cel,
3) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych
o powierzchni zabudowy do 25 m w miastach i 35 m na terenach wiejskich oraz
o wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,
4) budowli mających charakter budynków, ale nie posiadających fundamentów
tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem, przenoszącej w sposób bezpieczny
obciążenia budowli na grunt
5) podziemnych budowli mających charakter budynków,
6) budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych
przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny.

Uwidacznia się w ewidencji gruntów i budynków wszystkie istniejące budynki
wykorzystywane dla stałych potrzeb w całości lub części niezależnie czy został zakończony
proces budowlany.

Przez wykorzystanie budynku dla potrzeb stałych rozumie się zamieszkiwanie ludzi,
przebywanie zwierząt, prowadzenie działalności gospodarczej lub przechowywanie
przedmiotów.

W zadaniu należy zastosować identyfikator budynku w postaci:
WWPPGG_R.XXXX.NDZ.N_BUD
Identyfikator ten stosuje się w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynku zachowują unikalność
tylko w granicach jednej działki ewidencyjnej lub grupy sąsiadujących ze sobą działek wchodzących
w skład jednej nieruchomości.
6
Powyższa postać identyfikatora winna być przedstawiana w programie
EWMAPA
na warstwie EBUTN 0 w postaci:
numer obrębu – numer działki ; kolejny numer budynku na działce
(np.: 12-123/2;2)

W przypadku, gdy budynek położony jest na kilku sąsiadujących ze sobą działkach
ewidencyjnych NDZ jest numerem działki, na której położona jest przeważająca część
budynku, a w przypadku kiedy zajęte pod budynek części poszczególnych działek są
powierzchniowo równe NDZ oznacza działkę o najniższym numerze ewidencyjnym.

Numerację budynków w ramach nieruchomości prowadzi się kolejno od 1 do n, przy czym
nr 1 powinno nadawać się temu budynkowi, na którym zamieszczona jest tablica
informacyjna z numerem porządkowym nieruchomości. Kolejne budynki numeruje się
począwszy od frontu nieruchomości.

Budynek wprowadzony do ewidencji (posiadający identyfikator) musi zostać zobiektowany
w programie Ewmapa w uzgodnieniu z ODGiK

Ewidencja nie obejmuje budynków położonych na terenach zamkniętych.

Dane dotyczące budynków dostępnych publicznie, będących w trwałym zarządzie jednostek
organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej,
Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, są wykazywane w ewidencji
po porozumieniu z tymi jednostkami.

Jeżeli wolnostojący budynek będący we władaniu jednego podmiotu oznaczony jest więcej
niż jednym numerem porządkowym, lecz tworzy jedną wyraźną całość architektoniczną
(np. blok mieszkalny składający się z kilku klatek, z których każda oznaczona jest
odrębnym numerem porządkowym ), to uznać go należy za jeden budynek.

Ze względu na podstawową funkcję użytkową, budynki dzielimy na rodzaje zgodnie z § 65
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dokonać obliczenia powierzchni zabudowy budynków na podstawie numerycznego opisu
ich konturów.
W oparciu o zebrane dokumenty należy dane ewidencyjne i opisowe budynków wpisać do kart
inwentaryzacyjnych. zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji G-5:
Karty inwentaryzacyjne budynków należy posegregować obrębami, w obrębie ulicami, w ulicy wg
wzrastającej numeracji.
4.1. Należy zebrać, określić i wnieść na „arkusze danych ewidencyjnych budynków” dane
ewidencyjne dotyczące budynków i lokali zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ewidencji
gruntów i budynków z dnia 29.03.2001:
a) numer ewidencyjny budynku stanowiący część składową identyfikatora budynku,
7
b) numer porządkowy, którym oznaczony został budynek w trybie przepisów o numeracji
porządkowej nieruchomości,
c) numery działek ewidencyjnych na których usytuowany jest budynek
d) oznaczenie funkcji podstawowej budynku zgodnie z zasadami Klasyfikacji Środków
Trwałych wprowadzonej na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
e) rok zakończenia budowy ustalony na podstawie informacji uzyskanych w terenie lub
z innych źródeł,
f) pole powierzchni zabudowy poszczególnych budynków w m²,
g) liczba kondygnacji nadziemnych oraz liczba kondygnacji podziemnych,
h) informacja o materiale z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku,
i) liczba i numery lokali stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe,
j) liczbę i numery lokali innych niż wymienione w punkcie „i” (nie stanowiących odrębnych
nieruchomości), jeżeli w stosunku do tych lokali dane ewidencyjne wynikają
z istniejących w operacie ewidencji gruntów dokumentów o których mowa w art.23
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jeżeli będą takie lokale w danym budynku to
należy zsumować ich powierzchnie użytkowe i przynależne łącznie z powierzchniami
użytkowymi i przynależnymi lokali stanowiących odrębne własności.
k) łączne, wyrażone w m2, pole powierzchni użytkowej:
wszystkich lokali w budynku, lub budynku ogółem,
pomieszczeń przynależnych do lokali,
l) numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury,
m) oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku lub
inne prawa do budynku niż własność w przypadku budynków stanowiących odrębny od
gruntu przedmiot własności.
5. Zakres przedmiotowy ewidencji lokali.

Ewidencja obejmuje lokale stanowiące przedmiot odrębnej własności, w ramach budynków.

Lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny lub o innym przeznaczeniu określony
w przepisach o własności lokali. Samodzielnym lokalem jest izba lub zespół izb
w powiązaniu z działką gruntową ( częścią ułamkową gruntu zabudowanego ).
5.1. Należy zebrać, określić i wnieść na „arkusze ewidencyjne lokali” dane ewidencyjne
dotyczące lokali stanowiących odrębne nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem w
sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001:
a) numer lokalu stanowiący część składową identyfikatora lokalu,
8
b) numer ewidencyjny budynku w którym znajduje się lokal,
c) oznaczenie funkcji użytkowej lokalu,
d) liczba izb wchodzących w skład lokalu oraz liczba i rodzaj pomieszczeń przynależnych
do lokalu,
e) wyrażone w m² pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pole powierzchni pomieszczeń
przynależnych do lokalu z dokładnością zapisu taką, jaka jest uwidoczniona w aktach
notarialnych,
f) oznaczenie księgi wieczystej,
g) oznaczenie dokumentów określających inne niż własność prawa do lokalu,
Uwaga: Jeżeli wystąpią lokale o których mowa w punkcie 4.1 k, należy w stosunku do tych
lokali określić dane wyszczególnione w punktach: a,b,c,d,e.
5.2. Budynki z lokalami o wyodrębnionej własności należy spisywać na odrębnych kartach
arkuszy spisowych z załączonym arkuszem dotyczącym danych o lokalach. W tym przypadku
obydwa arkusze stanowią integralną całość.
6. Do wykonawcy ponadto należy też:
1. Zawiadomienie zainteresowanych osób o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowegokartograficznego ewidencji budynków poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń
oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym oraz lokalnym.
2. Wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków
przez okres co najmniej 15 dni roboczych.
3. Sporządzenie protokołu z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji
budynków według zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.
4. Wniesienie do projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków oraz do baz
danych ewidencji budynków założonych w systemach Ewopis i Ewmapa wszystkich
pozytywnie rozpatrzonych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków uwag
i zastrzeżeń.
5. Przeprowadzenie testowego importu i kontrola danych.
Przed wytworzeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego wykonać testowy import
danych do udostępnionych kopii baz (do programów Ewopis i Ewmapa), a następnie
wyeksportować dane do formatu SWDE i sporządzić raporty kontrolne (statystyczny i błędów)
programem V-SWDE.. W wyniku realizacji w/w prac zbiór błędów dotyczących budynków
i lokali powinien być pusty.
6. Wyplotowanie (ze zaktualizowanych baz) map ewidencji
9
gruntów i budynków terenów zabudowanych w skali 1:1000.
7. Kontrola opracowania przez ODGiK, kontrolny import danych i odbiór techniczny prac.
W trakcie trwania odbioru prac, Wykonawca na własnym sprzęcie przeprowadzi testowy import
danych do udostępnionych kopii baz ewidencyjnych (do programów Ewopis i Ewmapa),
a następnie wyeksportuje dane do formatu SWDE. Zamawiający dokona kontroli
wyeksportowanych danych programem V-SWDE oraz sporządzi odpowiednie raporty i porówna
z raportami przed załadowaniem bazy.
9.
Przekazanie
wykonanych
opracowań
do
ośrodka
dokumentacji
geodezyjnej
i kartograficznej.
1. Operat geodezyjno-prawny zawierający dowody uzasadniające wpisy do komputerowych baz
danych ewidencji budynków w tym:
- mapy wywiadu terenowego,
- karty ewidencyjne budynków i lokali,
- pozostałe dokumenty formalno-prawne.
2. Operat opisowo-kartograficzny zawierający komputerowe wydruki raportów obrazujące
dane ewidencyjne w momencie zakładania ewidencji budynków:
- rejestr budynków,
- rejestr lokali,
- kartoteka budynków,
- kartoteka lokali.
3. Bazy danych na płytach CD oraz:
 pliki z danymi budynków i lokali w odpowiednim formacie umożliwiające ich
bezproblemowy import do programu EWOPIS,

pliki z danymi części kartograficznej sporządzone w odpowiednim formacie
umożliwiającym import do programu Ewmapa,

dane w formacie SWDE wyeksportowane z baz, z których wytworzono projekt operatu
opisowo-kartograficznego
4.Wyploty map ewidencji gruntów i budynków terenów zabudowanych w skali 1:1000.
Działdowo: maj 2011 r.
Opracował: Mariusz Krzemieniewski
10