Automotive Components Europe SA

Komentarze

Transkrypt

Automotive Components Europe SA
Raport analityczny dla spółki
Automotive Components Europe SA
przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
przez Notoria Serwis S.A.
20 lipca 2012 r.
1
Informacje o firmie
Automotive Components Europe SA
Adres: 82, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, Luxembourg
tel. +352 263771-1
fax. +352 26377150
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.acegroup.lu
Akcjonariat
OFE PZU Złota Jesień
19,85%
ING OFE
17,38%
Casting Brake
11,45%
Aviva Investors Poland SA
5,17%
Aviva OFE SA
5,09%
Noble TFI
5,07%
Pionier Pekao Investment Mangement SA
5,00%
Pozostali
Źródło: Notoria
30,99%
Rada Dyrektórów
Jose M. Corrales – przewodniczący rady dyrektorów
Raul Serrano – dyrektor finansowy
Oliver Schmeer – dyrektor
Witold Franczak – dyrektor
Rafał Lorek – dyrektor
Piotr Nadolski – dyrektor
Działalność
Historia
Grupa specjalizuje się w produkcji dwóch
podstawowych
części
hamulców
tarczowych do samochodów: żeliwnych
jarzm (największy dostawca w Europie –
ok. 44% rynku) i aluminiowych zacisków
(ponad
jedna
czwarta
rynku
europejskiego). Jarzma ACE montowane
są w 125 modelach samochodów, a zaciski
wykorzystuje się w 50 modelach aut.
Klientami spółki są najwięksi europejscy
dostawcy modułów hamulcowych: TRW
Automotive, Continental Teres oraz Bosch,
posiadający łącznie około 95% udział w
rynku systemów hamulcowych. W 2008 r.
ACE uruchomiło produkcję pompki
hamulcowej (TMC), odpowiedzialnej za
zamianę siły nacisku stopy na ciśnienie
hydrauliczne uruchamiające hamulce.
Przed utworzeniem Grupy ACE w 2006 r. jej
działalność była skupiona w dwóch zakładach
produkcyjnych: Fuchosa zlokalizowanym w
Hiszpanii, specjalizującym się w odlewnictwie
żeliwa, i EBCC w Polsce – specjalizującym się
w odlewnictwie i obróbce mechanicznej
podzespołów aluminiowych. W pierwszej
połowie 2008 r. ACE przejęło Feramo,
odlewnię żeliwa w Republice Czeskiej. W
czerwcu 2007 r. spółka zadebiutowała na GPW
pozyskując z publicznej oferty 256 mln zł.
Strategia
Rozwój Grupy ACE opiera się na umacnianiu
wiodącej pozycji na europejskim rynku
komponentów
systemów
hamulcowych,
zwiększeniu i dywersyfikacji produkcji. Spółka
uzyskała nominację jednego z klientów do
2
współpracy w celu przygotowania
produkcji aluminiowego zacisku dla
przednich kół, który będzie stosowany w
samochodach wyższej klasy. Mimo, że
spółka jest skoncentrowana na ekspansji w
Europie,
to
aktywnie
poszukuje
możliwości rozwoju także w innych
rejonach z szybko rozwijającym się
przemysłem motoryzacyjnym, takich jak
Azja czy Ameryka.
Plany
 Spółka
chce
zwiększyć
moce
produkcyjne czeskiego zakładu w
Feramo, co w przyszłości pozwoli mu
stać się ważnym dostawcą odlewów dla
przemysłu motoryzacyjnego. W 2012 r.
spółka przeznaczy 8 mln EUR na
rozbudowę fabryki.
 W ciągu dwóch lat ACE zamierza
zainwestować 7,5 mln EUR w
poszerzenie
działalności
w
środkowoeuropejskim
sektorze
motoryzacyjnym. Celem tego programu
jest poszerzenie portfela produktowego
oraz dalsza dywersyfikacja przyszłych
przychodów.
Według
wstępnego
harmonogramu pierwsze części będą
produkowane od stycznia 2013 r.
 Zarząd
oczekuje
zwiększenia
sprzedaży przez grupę o nawet 20% w
okresie najbliższych 4 lat. Wzrost
nastąpi ponownie w głównej mierze
dzięki
segmentowi
żeliwa
sferoidalnego.
 ACE chce aktywnie wdrażać nowe
produktów i projekty, aby w jak
największym stopniu wykorzystywać
wolne moce produkcyjne powstałe w
wyniku spowolnienia gospodarczego,
co
dotyczy
zwłaszcza
obróbki
mechanicznej i odlewów żeliwnych.
 Spółka nie rezygnuje z planów
akwizycyjnych. Przejęcie innej spółki
musi być źródłem dodatkowej wartości
dla spółki i akcjonariuszy. W Europie
ACE chce przejmować firmy dysponujące
innymi produktami, a poza Starym
Kontynentem – działające w oparciu o tę
samą technologię.
Uwagi
 W połowie czerwca na WZA uchwalono
przeznaczenie na dywidendę 1,06 mln EUR,
co daje 0,05 EUR na akcję. Początkowo
wywołało to sprzeciw największego
akcjonariusza PTE PZU, który domagał się
wypłaty 0,10 EUR, ostatecznie jednak
przystał na propozycję zarządu. Rok
wcześniej spółka wypłaciła 0,07 EUR na
akcję. Dywidenda zostanie wypłacona 17
września akcjonariuszom posiadającym
akcje w dniu 1 września. Ponadto spółka
może wydać na skup akcji własnych do 5
mln EUR.
Podstawowe dane finansowe (stan na 19.07.2012)
Cena akcji (PLN)
4,70
Zakres z 52 tygodni (PLN)
3,91-8,17
Stopa zwrotu 12 miesięcy (%)
-25,2
Średni wolumen obrotów na sesję
21,3
w 2011 r. (tys. szt.)
Średni wolumen obrotów na sesję
w II kwartale 2012 r. (tys. szt.)
35,3
Średni wolumen obrotów na sesję
25,4
w czerwcu 2012 r. (tys. szt.)
Kapitalizacja rynkowa (PLN mln)
118,9
Wartość księgowa (PLN mln)
166,4
Akcje w wolnym obrocie (%)
31
Liczba akcji
21 230 515
Cena/zysk
13,30
Cena/wartość księgowa
0,71
2011
Przychody (tys. EUR)
100 689
Wynik operacyjny (tys. EUR)
4 898
Wynik netto (tys. EUR)
2 088
Marża zysku brutto ze sprzedaży
19,0%
Marża zysku operacyjnego
4,9%
Marża zysku brutto
3,3%
Marża zysku netto
2,1%
Źródło: Notoria
3
Notowania
Źródło: Notoria
Akcje ACE zadebiutowały w
pechowym momencie – akurat zaczynała się
ponad roczna bessa. Inwestorzy, którzy objęli
akcje w ofercie publicznej musieli zadowolić
się blisko 10% zwyżką w pierwszym dniu
notowań. Historyczny szczyt na poziomie
24,41 zł ustanowiono już w pierwszym
tygodniu, po czym władzę nad rynkiem i
spółką objęły niedźwiedzie. Niespełna dwa
lata później za jedną akcję ACE płacono
nieco ponad 1,10 zł, co oznaczało
dramatyczną 95% przecenę względem ceny
emisyjnej 20,50 zł. Późniejsze ocieplenie
giełdowej koniunktury pozwoliło odrobić
około połowę strat. Wskaźniki analizy
portfelowej informują, że ACE jest papierem
defensywnym, opcjonalnie wskazanym w
czasie złej koniunktury giełdowej. Mimo
wszystko w akcjonariacie ACE ujawniło się
aż pięciu polskich inwestorów finansowych.
Dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (tys. EUR)
IQ'11
IQ'12
zmiana %
Aktywa
83 889
83 344
-0,6
Aktywa trwałe
39 686
39 291
-1,0
Aktywa obrotowe
44 203
44 053
-0,3
Zapasy
9 190
8 621
-6,2
Kapitał własny
39 553
39 977
1,1
Zysk (Strata) z lat ubiegłych
28 576
30 661
7,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
44 336
43 367
-2,2
Zobowiązania długoterminowe
21 616
20 072
-7,1
Zobowiązania krótkoterminowe
22 720
23 295
2,5
BILANS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4
Przychody netto ze sprzedaży
26 120
27 202
4,1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
1 146
791
-31,0
Zysk (strata) brutto
925
853
-7,8
Zysk (strata) netto
726
785
8,1
-1 405
-1 677
19,4
-137
-1 104
705,8
73
-1 829
-
Przepływy pieniężne netto
-1 469
-4 610
213,8
Środki pieniężne na początek okresu
17 433
20 466
17,4
Środki pieniężne na koniec okresu
15 911
16 039
0,8
Liczba akcji (tys.)
21 231
21 231
0,00
Wartość księgowa na jedną akcję
1,86
1,88
1,07
Zysk (strata) na jedną akcję
Źródło: spółka
0,03
0,04
8,13
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Wskaźniki finansowe
ZYSKOWNOŚĆ
IQ'11
IQ'12
Marża zysku brutto ze sprzedaży
18,6%
18,1%
Marża zysku operacyjnego
3,3%
4,5%
Marża zysku brutto
2,1%
3,2%
Marża zysku netto
1,8%
2,1%
Stopa zwrotu z kapitału własnego
4,2%
5,5%
Stopa zwrotu z aktywów
2,0%
2,6%
PŁYNNOŚĆ
Kapitał pracujący
2011-03-31 2012-03-31
21 483
20 758
Wskaźnik płynności bieżącej
1,95
1,89
Wskaźnik płynności szybkiej
1,54
1,52
Wskaźnik podwyższonej płynności
0,70
0,69
AKTYWNOŚĆ
IQ'11
IQ'12
Rotacja należności
63,0
64,0
Rotacja zapasów
35,7
33,4
Cykl operacyjny
98,7
97,4
Rotacja zobowiązań
94,4
84,2
Cykl konwersji gotówki
4,3
13,2
Rotacja aktywów obrotowych
156,3
154,4
Rotacja aktywów
318,7
292,6
ZADŁUŻENIE
2011-03-31 2012-03-31
Wskaźnik pokrycia majątku
99,7%
101,7%
Stopa zadłużenia
52,9%
52,0%
Wskaźnik obsługi zadłużenia
3,4
2,1
Dług/EBITDA
Źródło: Notoria
7,1
5,9
5
 Wyniki finansowe za pierwsze trzy
miesiące 2012 r. nie różnią się wiele od
osiągniętych
rok
wcześniej
w
analogicznym okresie czasu. Jedynie
zysk operacyjny zmalał o 30%, ale
wartościowo różnica jest nieduża, bo
zaledwie 360 tys. EUR.
 Spadek zysku wziął się z relatywnie
wyższego
wzrostu
kosztów
wytworzenia produktów niż przychodów
osiągniętych z ich sprzedaży. Spółce udało
się mimo tego wypracować na czysto zysk
wyższy o 8%. Głównie za sprawą
dodatniego salda przychodów i kosztów
finansowych, a na to z kolei pozytywny
wpływ miało umocnienie się złotówki i
korony czeskiej wobec końca 2011 r. Spółka
utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia i
płynności.
Analiza sektora
 Według LMC Automotive w I kwartale
2012 r. sprzedaż samochodów w
Europie Zachodniej spadła o ponad 300
tys. sztuk (-8,6%), w porównaniu do
analogicznego okresu roku 2011.
Marzec był już szóstym kolejnym
miesiącem spadkowym w ujęciu
rocznym prawie we wszystkich krajach
europejskich. Negatywny trend dotyczy
głównie Francji i Włoch, gdzie sprzedaż
spadła o blisko 21%. Natomiast w
Niemczech wystąpił niewielki wzrost
sprzedaży
 Produkcja samochodów w Europie
Zachodniej w ujęciu rocznym spadła o
180 tys. szt., czyli o 5,2%. Dla całej
Europy spadek ten jest niższy (-3,9%).
 Sektor samochodowy w latach 20082009
doświadczył
największego
kryzysu w historii – produkcja spadła
wtedy o 15,5% do 61,8 mln pojazdów.
W obliczu załamania z 2009 r. wiele
państw
wprowadziło
programy
złomowania oraz inne zachęty do
kupowania
samochodów,
co
doprowadziło do silnego odbicia się
rynku o 26% w 2010 r. W ubiegłym
roku światowy rynek odzyskał właściwe
tempo dzięki rozwojowi na poziomie
5%, co dało 82 mln wyprodukowanych
pojazdów.
 Na przestrzeni ostatnich 5 lat produkcja
pojazdów wzrosła o 11% w skali
globalnej. Niemniej jednak Europa
(-11%), Ameryka Północna (-22%) i
Japonia (-34%) utrzymywały w tym okresie
znacznie gorsze tempo. To rynki
wschodzące na czele z Chinami, które mogą
poszczycić się wzrostem na poziomie 123%,
zapewniają rozwój tego sektora. Dzięki
rosnącemu PKB per capita i niskiemu
wskaźnikowi własności pojazdów, które
doprowadziły do wzrostu popytu, przemysł
motoryzacyjny wzrósł o 24% w Ameryce
Łacińskiej oraz (mimo niezwykłego spadku
na rynku japońskim) o 40% w Azji.
 W Europie tylko Niemcom udało się
przywrócić poziom produkcji sprzed
kryzysu. Rynek stabilizuje się na poziomie
zbliżonym do tego z 2008 r., a na rok 2012
prognozuje się rejestrację 3,1mln nowych
pojazdów (1,5% mniej niż w roku 2011).
Wolumeny produkcyjne we Włoszech,
Francji i Hiszpanii są niższe o odpowiednio
38%, 36% i 20% w porównaniu z poziomem
z 2007 r. Te trzy rynki zostały mocno
dotknięte spadkiem popytu, jednakże
Francja i Włochy ucierpiały również
wskutek przeniesienia znacznej części
produkcji do „niskokosztowych” regionów.
Spadek liczby zamówień we Francji
skutkować będzie zmniejszeniem wzrostu w
2012 r. o 10%. Ponadto rentowność
francuskich producentów samochodów jest
niska i wynosi 2,2%, czyli jedną trzecią
poziomu niemieckiego.
 W Japonii, którą w 2011 r. dotknęło
trzęsienie ziemi i tsunami, poprawa sytuacji
w sektorze motoryzacyjnym jest jeszcze
mniejsza niż w Europie. Konkurencyjność
Japonii podważyła dodatkowo znaczna
6
aprecjacja jena względem euro.
Jednocześnie producenci koreańscy
wydają się być odporni na kryzys i
powiększają swoje udziały rynkowe – w
2010 r. odpowiadali za 7,5% światowej
produkcji w porównaniu z 4,6% w 2005
r.
 Przemysł
motoryzacyjny
charakteryzuje
bliska
współpraca
pomiędzy
koncernami
samochodowymi
i
jego
poddostawcami. Ci drudzy starają się
lokować swoje zakłady w pobliżu
montowni, co pozwala zaoszczędzić
na kosztach transportu i lepiej
dostosowywać się do wymagań
finalnych odbiorców, którzy oczekują
od
poddostawców
szybkiego
i
elastycznego
reagowania
na
zamówienia. Dzięki temu części do
sprzedawanych w Europie samochodów
produkuje się prawie wyłącznie lokalnie,
toteż konkurencja np. chińska nie jest
zagrożeniem.
 Rynek producentów elementów do systemu
hamulcowego charakteryzuje się wysokimi
barierami wejścia. Od przedsiębiorstw z
tego sektora wymagany jest wysoki poziom
technologii oraz jakość produkcji. W
prowadzeniu tego biznesu ważne jest
wykorzystanie
skali
produkcji
oraz
długoterminowe relacje ze znaczącymi
klientami.
 Na
rynku
producentów
systemów
hamulcowych
można
zaobserwować
zastępowanie
hamulców
bębnowych
hamulcami tarczowymi. Powoduje to, że
segmenty aluminiowych
korpusów
zacisków hamulcowych oraz jarzm rosną
szybciej
niż
europejski
rynek
samochodowy.
Analiza porównawcza konkurencji
ACE
AC (j)
Inter
Groclin
Westa
Przychody ze sprzedaży (tys. PLN)
444 723
140 625
180 791
590 663
Wynik z działalności operacyjnej (tys. PLN)
21 633
28 224
6 593
86 443
Wynik netto (tys. PLN)
9 222
22 583
625
4 648
Wynik netto na akcję (PLN)
0,43
2,42
0,11
0,11
Wartość księgowa na akcję (PLN)
8,03
8,56
34,73
3,67
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
(tys. PLN)
34 522
23 716
-17 148
-87 629
Aktywa (tys. PLN)
374 752
101 371
288 241
1 064 486
Kapitał własny (tys. PLN)
170 528
79 788
191 000
162 156
Marża zysku operacyjnego
4,9%
20,1%
3,6%
14,6%
Marża zysku brutto
3,3%
20,3%
0,1%
-2,0%
Marża zysku netto
2,1%
16,1%
0,3%
0,8%
Zwrot na kapitale (ROE)
5,4%
28,3%
0,3%
2,9%
Wybrane dane za 2011 r.
7
Zwrot na aktywach (ROA)
2,5%
22,3%
0,2%
0,4%
Wskaźnik płynności bieżącej
1,80
4,80
0,89
0,96
54,5%
21,3%
33,7%
84,5%
Stopa zadłużenia
Źródło: Notoria
W powyższej tabeli uwzględniono
tylko spółki wytwarzające różne komponenty
na potrzeby przemysłu samochodowego,
natomiast pominięto firmy handlowe. Na tle
konkurentów ACE jawi się jako druga, po
Westa ISIC, firma z branży notowana na
GPW. Wprawdzie pod względem aktywów
nieznacznie góruje nad Inter Groclinem, a
kapitały własne ma nawet niższe niż spółka z
Grodziska
Wielkopolskiego,
ale
zdecydowanie bije konkurenta wynikami.
Przychody 2,5-krotnie wyższe a zysk
operacyjny 3,5 razy większy – to mówi samo
za siebie. Natomiast pod względem
rentowności nie ma sobie równych AC z
Białegostoku. W 2011 r. producent modułów
elektronicznych
i
mechanicznych
samochodowych instalacji gazowych przy
przychodach 140 mln zł zarobił na czysto aż
28 mln zł. Daje to marżę zysku netto
wysokości 16%, podczas gdy ACE mogło się
wykazać jedynie 2%.
Wieści z branży
 AC Autogaz rozszerzy ekspansję na
kraje Ameryki Południowej. Spółka jest
już obecna na rynkach Peru i
Dominikany, przymierza się do
rozpoczęcia sprzedaży w Argentynie,
Brazylii i Meksyku.
 Analitycy DM BZ WBK wznowili
wydawanie rekomendacji dla Westa
ISIC zalecając kupno papierów spółki.
Cenę docelową wyznaczono na 5,4 zł,
podkreślając przy tym, że jest to
wysoko
ryzykowna
inwestycja.
Specjaliści DM BZ WBK mogli się o
tym sami przekonać, wystarczy
przypomnieć, że cenę docelową w
pierwszej rekomendacji wyznaczyli na
16,5 zł.
 Inter Groclin negocjuje z General
Motors kontrakt na zwiększenie dostaw
do samochodów Opel Astra. Jeśli oferta
zostanie zaakceptowana, produkcja
ruszyłaby po wakacjach.
 Stomilowi Sanok nie udało się kupić
hiszpańskiej spółki Kaufil Sealing
Technologies, producenta uszczelnień
karoserii samochodów osobowych. Ale
spółka ma już na celowniku kilka innych
firm do przejęcia.
 Dębica chce przed końcem 2013 r. ruszyć z
inwestycją
w
podniesienie
mocy
produkcyjnych w sektorze opon do
samochodów ciężarowych. Spółka chce na
ten cel przeznaczyć około 400mln zł.
 Inter Groclin Auto zdecydowało się
dokończyć fabrykę w ukraińskiej Dolinie,
której budowę zawieszono na czas kryzysu.
Producent tapicerki samochodowej chce w
niej uruchomić produkcję. Do takiej decyzji
zarząd skłonił wzrost zamówień.
 Wielton opracowuje plan rozwoju na
kolejne lata. Producent naczep i przyczep
chce inwestować głównie w Rosji (gdzie
wzrost sprzedaży sięga nawet 30–40%
rocznie), ale także w niektóre linie
wytwórcze w kraju – chodzi głównie o
samochodowe wywrotki.
 Westa ISIC zamierza rozwijać produkcję
akumulatorów VRLA (rozrusznikowo zapłonowe do pojazdów z najwyższego
segmentu rynku, akumulatory magazynowe
i
trakcyjne
o
szerokim
zakresie
8
zastosowania). Przy pełnej zdolności
produkcyjnej przedsięwzięcie powinno
generować 36 mln USD przychodu i 15 mln
USD EBITDA.
Analiza makroekonomiczna
Polska
Czechy
Hiszpania
345,2
153,2
1 073
Dynamika PKB (%)
4,3
1,7
0,7
Deficyt budżetowy (% PKB)
5,1
3,7
8,5
Dług publiczny (% PKB)
53,6
40,5
68,5
Inflacja (%)
4,3
1,9
2,4
Bezrobocie (%)
12,5
8,6
22,8
Eksport towarów (mld EUR)
125,3
116,5
b.d.
Import towarów (mld EUR)
138,2
108,8
b.d.
Wskaźniki makro na koniec 2011 r.:
PKB (mld EUR)
Źródło: MG
Polska
 Według wstępnych szacunków GUS,
Produkt Krajowy Brutto w I kwartale
2012 r. był wyższy o 3,5%, w porównaniu
z analogicznym okresem w 2011 r. To
najwyższy (wspólnie z Litwą) wzrost w
całej UE. Nakłady brutto na środki trwałe
wzrosły o 6,7%. Zwiększyła się także
wartość dodana w cenach średniorocznych
roku poprzedniego, we wszystkich
sektorach gospodarki. Odczuł to także
sektor finansowy i ubezpieczeniowy,
który w poprzednich trzech kwartałach
przeżywał regres.
 W opinii analityków Ministerstwa
Gospodarki, w II kwartale dynamika PKB
przekroczy również 3% r/r. Odbywające
się w tym czasie EURO 2012 powinno
podtrzymać popyt krajowy oraz utrzymać
dodatni wkład eksportu netto do PKB.
 Międzynarodowy Fundusz Walutowy
podtrzymał prognozę wzrostu PKB w
Polsce na poziomie 2,6% i deficytu
sektora
finansów
publicznych
w
wysokości 3,1% PKB. Bank Światowy
szacuje 2,9% wzrost PKB w 2012 r. To
zgodne z szacunkami rządowymi.
 Stopa bezrobocia wyniosła 12,6% na
koniec maja 2012 r., (spadek o 2,8 pkt
proc. wobec poprzedniego miesiąca) –
podał Główny Urząd Statystyczny.
 Mimo niezadowolenia i protestów
różnych
ugrupowań
społecznych,
podniesienie wieku emerytalnego –
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – do
67. roku życia stało się faktem. Ustawa
nowelizująca
przepisy
ustawy
o
emeryturach i rentach, bez poprawek
uchwalona przez Sejm i przyjęta przez
Senat, 1 czerwca 2012 r. została
podpisana przez Prezydenta RP. Reforma
emerytalna
będzie
przeprowadzana
stopniowo. Rozpocznie się z początkiem
2013 r. i obejmie kobiety urodzone po 31
grudnia 1952 r. oraz mężczyzn
urodzonych po 31 grudnia 1947 r.
 Od 1 lutego 2012 r. pracodawcy i
samozatrudnieni płacą składkę rentową
wyższą o 2 punkty procentowe od
dotychczasowej.
Według
ekspertów
Instytutu
Badań
nad
Gospodarką
Rynkową, będzie to oznaczało nie tylko
wzrost bezrobocia, ale też powiększanie
się szarej strefy w gospodarce.
9
Hiszpania
 Hiszpania znajduje się w grupie krajów
UE (tzw. PIGS – Portugalia, Irlandia,
Grecja, Hiszpania), które najsilniej
odczuły
spowolnienie
wzrostu
gospodarczego i trudności na rynkach
finansowych.
Najpoważniejszym
problemem Hiszpanii w latach 2008-2011
stała się w drastycznym tempie rosnąca
stopa bezrobocia, która w drugim kwartale
2012 r. przekroczyła 24% i jest najwyższa
w UE. Bez pracy jest prawie 5,7 mln
osób.
 Wysokie
ujemne
saldo
bilansu
handlowego, jakkolwiek amortyzowane
dochodami z turystyki i importem
kapitału, obciąża znacząco gospodarkę
kraju. Pogorszył się stan finansów, a
nadwyżka budżetowa zamieniła się na
deficyt przekraczający kryteria unii
monetarnej.
 Hiszpania
przyznała,
że
może
potrzebować
pełnego
programu
pomocowego UE i MFW w wysokości
300 mld EUR jeśli koszty obsługi długu
pozostaną tak wysokie jak do tej pory.
Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła
do rekordowego poziomu 7,6%.
 Głównym celem rządu jest powrót na
ścieżkę wzrostu w latach 2011-2012.
Kluczowe znaczenie ma
sytuacja w
budownictwie,
którego
udział
w
tworzeniu PKB wynosi
ponad 15%.
Receptą na poprawę koniunktury miały
być
początkowo
ulgi
podatkowe,
zmniejszenie obciążeń dla remontujących
mieszkania, wydłużenie spłaty kredytów
hipotecznych. W 2010 r. rząd był
zmuszony z większości tych projektów
wycofać się, ograniczyć subwencje na
różnego rodzaju projekty aby nie dopuścić
do katastrofy finansów publicznych.
 Przyjęty w 2010 r. Plan Konsolidacji
Finansów Publicznych zakłada dodatkowe
oszczędności państwa w wysokości 15
mld EUR, które
mają spowodować
obniżenie deficytu budżetowego do 6%
PKB w 2011 r. Plan obejmuje m.in.
obniżenie średnio o 5% wynagrodzeń
urzędników państwowych oraz o 15%
wynagrodzeń
członków
rządu,
zawieszenie rewaloryzacji rent i emerytur,
zniesienie świadczenia „becikowego” (2,5
tys. EUR na dziecko), obniżenie o 6 mld
EUR
publicznych
inwestycji
infrastrukturalnych,
zmniejszenie
funduszy na leki refundowane oraz
zmniejszenie o 600 mln EUR środków
przeznaczonych w 2010-2011 na oficjalną
pomoc rozwojową.
Czechy
 Pod koniec lutego premier Czech Petr
Neczas poinformował, że z powodu
przewidywanej stagnacji w gospodarce
rząd planuje podwyżkę podatku VAT oraz
zamrożenie emerytur. Centroprawicowy
gabinet jako jeden z głównych celów
postawił sobie stopniowe wyeliminowanie
deficytu budżetowego do 2016 r. W 2012
r. deficyt budżetowy Czech ma wynieść
3,5% PKB.
 Czechy
nie
przystąpią
do
międzyrządowego
paktu
fiskalnego.
Traktat o stabilności, koordynacji i
zarządzaniu w Unii Gospodarczej i
Monetarnej, wymusza więcej dyscypliny
w finansach publicznych, zwłaszcza w
państwach eurolandu, ustanawiając nowe,
bardziej automatyczne sankcje za łamanie
dyscypliny. Ma wejść w życie 1 stycznia
2013 r., przy założeniu, że do tego czasu
będzie ratyfikowany przez 12 z 17 państw
strefy euro.
 Dla gospodarki czeskiej duże znaczenie
ma handel zagraniczny. Czechy mają
jedną z najbardziej otwartych gospodarek
w Europie. Po znaczącym załamaniu się
dynamiki handlu zagranicznego w 2009 r.
(-20,1%), obroty handlowe w 2010 r.
nabrały
ponownego
rozmachu
i
międzyrocznie
wzrosły
o
24,4%.
Dominującą pozycję w czeskim eksporcie
zajmują
samochody,
komputery,
10
telewizory, urządzenia telefoniczne, druty
i kable, meble do siedzenia oraz
urządzenia elektryczne.
 Od 2005 r. eksport towarów i usług
przeważa nad ich importem, chociaż
dodatnie saldo wymiany handlowej obniża
się. Największy wpływ na ten rezultat
miało pogłębienie się deficytu w grupie
paliw mineralnych. Około 80% obrotów
towarowych stanowi wymiana z krajami
UE.
Podsumowanie
Automotive Components Europe to wysoce
wyspecjalizowana firma wytwarzająca jedne
z
najważniejszych
komponentów
samochodowych układów hamulcowych. Ma
to swoje dobre i złe strony. Spółka może
skupić się na ciągłym doskonaleniu swoich
produktów, na które popyt zawsze będzie w
mniej więcej przewidywalnej skali. Nie ma
więc mowy o marnotrawieniu środków
finansowych na badania i rozwój. Z drugiej
jednak strony przychody ze sprzedaży prawie
całkowicie zależą od wielkości produkcji
koncernów samochodowych, a ta z kolei
zależna jest od ogólnoświatowej koniunktury
gospodarczej. ACE ma solidne fundamenty,
utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia i
nie ma najmniejszych problemów z
płynnością finansową. Wiarę w dobre
perspektywy potwierdza obecność aż pięciu
funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w
akcjonariacie emitenta.
11