szkolenia – kompetencje – sukces

Komentarze

Transkrypt

szkolenia – kompetencje – sukces
SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES
ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Praktyczne podstawy projektowania sygnalizacji
świetlnej
30.11-02.12.2016
Warszawa
1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przyswojenie możliwie kompleksowej wiedzy z zakresu podstaw sterowania
ruchem drogowym przy pomocy znaków i sygnałów drogowych połączonej z umiejętnościami
projektowania sygnalizacji świetlnej. Chodzi zarówno o wiedzę ogólną i operacyjną dotyczącą
charakterystyki (diagnostyki) ruchu drogowego, jak też adekwatnego zastosowania sterowania
ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej (zarówno od strony zastosowania metod projektowania
sygnalizacji, właściwych programów sterowania jak też odpowiednich urządzeń technicznych) - z
wykorzystaniem aktualnych standardów i rozwiązań.
Adresaci szkolenia
Seminarium adresowane jest do osób pełniących funkcję zarządzającego ruchem (z ramienia
zarządców ruchu), projektantów organizacji ruchu oraz do osób pełniących nadzór nad
prawidłowym wykonaniem i utrzymaniem organizacji ruchu (lub też osób, które będą pełnić te
funkcje), które pragną lub potrzebują uzyskać znaczące kwalifikacje (lub je podnieść) w zakresie
sterowania ruchem drogowym przy pomocy sygnalizacji świetlnej i projektowaniu tej sygnalizacji.
Eksperci prowadzący
1. Dariusz Domaradzki - inżynier ruchu drogowego, projektant organizacji ruchu i certyfikowany
audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykładowca w toku studiów zaocznych i
podyplomowych z zakresu inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Członek
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oddział Szczecin
2. Zygmunt Użdalewicz - inżynier ruchu; niezależny ekspert i konsultant; autor wielu publikacji z
zakresu inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykładowca z tego zakresu
na studiach podyplomowych, kursach dla kandydatów na audytorów brd oraz na kursach
doszkalających dla audytorów brd; członek honorowy Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu
3. Andrzej Majewski - autor najlepszego oprogramowania do projektowania organizacji ruchu w
Polsce GACAD, ekspert CAD, programista LISP, niezależny ekspert i konsultant ds.
komputerowego wspomagania projektowania, absolwent Politechniki Wrocławskiej
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel./fax: 22 825 9479; 22 630 9914, e-mail: [email protected], www.ikku.pl
2. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
Dzień pierwszy
1. Podstawy prawne
2. Zawartość projektu drogowej sygnalizacji świetlnej
11:00 – 13:00
3. Podstawowe pojęcia
Przerwa kawowa
13:00 – 13:10
4. Pomiary ruchu drogowego
13:10 – 14:10
Przerwa obiadowa
14:10 – 14:50
5. Rodzaje sygnalizacji świetlnych
6. Kryteria oceny potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej
Przerwa kawowa
14:50 – 16:50
16:50 – 17:00
7. Korekty geometrii skrzyżowań dla potrzeb sterowania sygnalizacją świetlną
8. Strumienie kolizyjne i niekolizyjne
17:00 – 18:30
9. Punkty kolizji, drogi dojazdu i drogi ewakuacji
Dzień drugi
10. Piesi, rowerzyści i pojazdy komunikacji publicznej w programie sygnalizacji
świetlnej
08:00 – 09:30
11. Wymagania funkcjonalne dla urządzeń sterujących
Przerwa kawowa
09:30 – 09:40
12. Zasady rozmieszczania sygnałów świetlnych
09:40 – 11:40
13. Układ faz ruchu
Przerwa kawowa
11:40 – 11:50
14. Konstrukcja programu sygnalizacji świetlnej
Przerwa obiadowa
11:50 – 13:20
13:20 – 14:00
15. Metody sprawdzenia przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną
14:00 – 16:00
16. Koordynacja sygnalizacji świetlnych
Przerwa kawowa
16:00 – 16:10
17. Centralne systemy sterowania ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji
świetlnych
16:10 – 17:10
Dzień trzeci
18. Ćwiczenia z wykorzystaniem technik komputerowych (oprogramowanie
GACAD) – projektowanie sygnalizacji świetlnych na wybranych przykładach
i sprawdzanie przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną
Przerwa kawowa
19. Ćwiczenia c.d.
Przerwa obiadowa
20. Ćwiczenia c.d.
09:00 – 11:00
11:00 – 11:10
11:10 – 13:10
13:10 – 13:50
13:50 – 14:50
Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel./fax: 22 825 9479; 22 630 9914, e-mail: [email protected], www.ikku.pl
3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną w terminie do dnia 16.11.2016 (najlepiej faxem na nr 22 630 9914 lub 22 825 9479 albo
zeskanowane e-mail’em na adres [email protected]). Formularz skierowania - w załączeniu.
Opłaty
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi:
- 1400 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków
publicznych
- 1400 zł/os. + 23% VAT = 1722 zł – w pozostałych przypadkach
Miejsce szkolenia
Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Dokładna lokalizacja zostanie podana zarejestrowanym
uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem.
Pozostałe informacje
W wypadku zgłoszenia większej liczby osób niż planowana liczba miejsc na kursie (do 20), IKKU
powiadomi osoby niezakwalifikowane na seminarium oraz dokona zwrotu wpłat. W przypadku
zgłoszenia mniejszej liczby uczestników seminarium niż 10 może być ono odwołane
(z powiadomieniem zainteresowanych i zwrotem dokonanych przedpłat).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 16.11.2016 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 25.11.2016 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr faxu lub adres e-mail wskazany w formularzu
skierowania) potwierdzenie uczestnictwa (na ok. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć) – pod warunkiem
dokonania w terminie formalności zgłoszeniowych i wpłaty należnej kwoty za udział w szkoleniu.
Sprawy organizacyjne
Monika Figurska - tel. 22 825 9479, kom. 600 246 445, [email protected]
Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel./fax: 22 825 9479; 22 630 9914, e-mail: [email protected], www.ikku.pl