Ekonomia I st. od r.ak. 2016

Komentarze

Transkrypt

Ekonomia I st. od r.ak. 2016
Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2016/17)
Liczba godzin
Nazwa modułu/przedmiotu
Liczba
ECTS
Łącznie
zajęcia dydaktyczne
(4+5+6+7+8)
wykł.
ćw
2
3
4
5
1. Mikroekonomia
7
175
30
2. Matematyka dla ekonomistów
6
150
3. Statystyka opisowa
5
4. Przedmiot do wyboru:
a). Geografia ekonomiczna
b). Geografia polityczna
c). Geografia rolnicza
d). Historia sektora rolno-spożywczego
4
1
1
1
inne
6
inne z
praca własna
udziałem
studenta
nauczyciela
Forma
zakoń2
czenia
Typ
grupy
ćw.
Jednostka realizująca
11
7
8
9
10
45
20
80
E
B
30
30
20
70
E
B
125
15
30
17
63
E
B
100
15
15
15
55
Z
B
semestr 1
Katedra Ekonomii
Katedra Finansów i
Rachunkowości –
Zakład Metod
Ilościowych
Katedra Finansów i
Rachunkowości
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobiznesie
5. Technologie informacyjne
2
50
10
20
4
16
Z
B
6. Prawo
3
75
15
15
10
35
E
B
7. Moduł I: wiedza społeczna
3
76
40
4
32
Z
8. Wychowanie fizyczne
0
26
2
Z
Katedra Finansów i
RachunkowościZakład Metod
Ilościowych
Katedra Zarządzania i
Prawa
Przedmiot
ogólnouczelniany
Centrum Kultury
Fizycznej
30
777
155
179
90
353
4E/4Z
7
175
30
45
20
80
E
B
Katedra Ekonomii
Łącznie semestr 1
24
semestr 2
1. Podstawy makroekonomii
Katedra Finansów i
Rachunkowości
Katedra Finansów i
Rachunkowości
Katedra Ekonomiki
Przedsiębiorstw
Agrobiznesu
2. Ekonometria
5
125
15
30
17
63
E
B
3. Rachunkowość
6
150
30
30
20
70
E
B
4. Zarządzanie
5
125
15
30
17
63
E
B
5. Podstawy produkcji rolnej
3
75
15
15
10
35
Z
Katedra Agronomii
6. Język obcy (angielski,
niemiecki, francuski, rosyjski)
2
52
24
2
26
Z
Studium Języków
Obcych
7. Moduł II: wiedza obywatelska
4
102
6
26
Z
8. Wychowanie fizyczne
0
26
32
830
190
200
92
363
4E/4Z
1. Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
5
125
30
15
15
65
E
B
2. Analiza ekonomiczna
5
125
15
30
15
65
E
B
3. Finanse publiczne i rynki finansowe
5
125
30
15
15
65
E
B
4. Polityka gospodarcza
5
125
30
15
15
65
E
B
5. Ekonomika gospodarki żywnościowej
4
100
30
30
10
30
E
B
6. Przedmiot do wyboru:
a). Prawo rolne
b). Prawo żywnościowe
c). Prawo rozwoju obszarów wiejskich
1
30
15
5
10
Z
B
Łącznie semestr 2
70
26
Przedmiot
ogólnouczelniany
Centrum Kultury
Fizycznej
Z
semestr 3
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobiznesie
Katedra Ekonomiki
Przedsiębiorstw
Agrobiznesu
Katedra Finansów i
Rachunkowości
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobiznesie
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobiznesie
Katedra Zarządzania i
Prawa
7. Podstawy przetwórstwa rolnospożywczego
3
75
8. Język obcy
2
48
30
753
1. Ekonomia integracji europ.
4
2. Bankowość
15
10
35
Z
26
2
20
Z
165
146
87
355
5E/3Z
100
30
15
10
45
E
B
5
125
30
15
15
65
E
B
3. Polityka społeczna
4
100
30
15
10
45
E
B
4. Przedmiot do wyboru:
a). Marketing
b). Marketing produktów rolnych i
żywnościowych
c). Marketing i analiza rynków
żywnościowych
3
75
15
30
5
25
Z
B
Katedra Rynku i
Marketingu
5. Zarządzanie i organizacja
przedsiębiorstw i gospodarstw
rolnych
4
100
30
30
5
35
Z
B
Katedra Zarządzania i
Prawa
6.Przedmiot do wyboru:
a). Ekonomika i organizacja usług w
agrobiznesie
b). Ekonomika i organizacja usług
doradczych w
agrobiznesie
c). Sektor usług na obszarach wiejskich
3
75
15
15
10
35
Z
B
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobiznesie
Łącznie semestr 3
15
B
Wydział Nauk o
Żywności i ŻywieniuInstytut Technologii
Mięsa
Studium Języków
Obcych
semestr 4
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobiznesie
Katedra Finansów i
Rachunkowości
Katedra Nauk
Społecznych
7. Przedmiot do wyboru:
a). Ekonomika przedsiębiorstw
handlowych
b).Organizacja przedsiębiorstw
handlowych
c).Zarządzanie przedsiębiorstwem
handlowym
3
75
8. Język obcy
2
9. Seminarium
B
Katedra Ekonomiki
Przedsiębiorstw
Agrobiznesu
15
5
25
Z
48
26
2
20
Z
2
50
10
5
35
Z
30
748
180
171
67
330
3E/6Z
1. Gospodarka regionalna
4
100
30
15
10
45
E
B
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobiznesie
2. Przedmiot do wyboru:
a). Ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
b). Zarządzanie produkcją w
przedsiębiorstwach
przemysłu spożywczego
c). Tworzenie i prowadzenie zakładów
gastronomicznych
4
100
30
15
10
45
E
B
Katedra Rynku i
Marketingu
3. Przedmiot do wyboru:
a). Rynek produktów żywnościowych
b). Obrót towarowy
c). Rynek FMCG
3
75
15
15
10
35
E
B
Katedra Rynku i
Marketingu
4. Przedmiot do wyboru:
a). Fundusze UE dla rolnictwa
b). Fundusze UE dla obszarów wiejskich
c). Fundusze UE dla przemysłu
spożywczego
4
100
15
30
10
45
E
B
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobiznesie
Łącznie semestr 4
30
C
Studium Języków
Obcych
Katedry
semestr 5
5. Przedmiot do wyboru:
a). Finanse przedsiębiorstw przemysłu
spożywczego
b). Finanse gospodarstw rolnych
c). Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie
d). ubezpieczenia społeczne rolników
3
75
15
15
10
35
E
B
Katedra Finansów i
Rachunkowości
6. Przedmiot do wyboru:
a). Logistyka w gospodarce
żywnościowej
b). Logistyka w przedsiębiorstwie
agrobiznesu
c). Rachunek kosztów logistyki w
agrobiznesie
2
50
15
15
5
15
Z
B
Katedra Zarządzania i
Prawa
7.Przedmiot do wyboru:
a). Ekonomika produkcji ogrodniczej
b). Organizacja przedsiębiorstw
ogrodniczych
c). Zarządzanie przedsiębiorstwem
ogrodniczym
2
50
15
15
5
15
Z
B
Katedra Ekonomiki
Przedsiębiorstw
Agrobiznesu
8. Język obcy
2
57
24
3
30
E
9. Seminarium
2
50
30
5
15
Z
10. Praca dyplomowa
4
100
15
85
Z
30
757
135
174
83
365
6E/4Z
3
75
15
15
10
35
E
Łącznie semestr 5
C
Studium Języków
Obcych
Katedry
Katedry
semestr 6
1. Przedmiot do wyboru:
a). System podatkowy
b). Finansowanie MSP w gospodarce
żywnościowej
c). Ekonomia sektora publicznego
B
Katedra Ekonomii
2. Przedmiot do wyboru:
a). Tworzenie i prowadzenie małej firmy
b). Analiza i racjonalizacja procesów
pracy
3
75
15
15
10
35
Z
B
Katedra Rynku i
Marketingu
3. Przedmiot do wyboru:
a). Zarządzanie projektami
gospodarczymi
b). E-biznes
c). Koncepcja rynkowa nowych
produktów
3
75
15
15
10
35
E
B
Katedra Rynku i
Marketingu
4. Seminarium
7
175
30
10
135
Z
C
Katedry
5. Praca dyplomowa
6. Praktyka zawodowa (realizowana od
IV do VI semestru)
7. Egzamin dyplomowy – przygotowanie
do egzaminu licencjackiego
Łącznie semestr 6
4
100
15
85
Z
Katedry
8
200
30
170
Z
Instytucje zewnętrzne
2
50
5
45
Z
Katedry
30
750
45
75
90
540
2E/5Z
Razem na studiach
182
4615
855
945
509
2306
24E/26Z
Plan studiów niestacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2016/17)
Liczba godzin
Nazwa modułu/przedmiotu
1
Liczba
ECTS
Łącznie
1
(4+5+6+7+8)
wykł
ćw
2
3
4
5
7
175
18
24
Forma
zakoń2
czenia
Typ
grupy ćw
Jednostka realizująca
8
9
10
11
123
E
B
inne
inne z
udziałem
nauczyciela
praca
własna
studenta
6
7
10
zajęcia dydaktyczne
1
semestr 1
1.Mikroekonomia
2. Matematyka dla ekonomistów
6
150
18
24
10
98
E
B
3. Statystyka opisowa
5
125
12
12
10
91
E
B
4.Przedmiot do wyboru:
a). Geografia ekonomiczna
b). Geografia polityczna
c). Geografia rolnicza
d). Historia sektora rolno-spożywczego
4
100
12
12
10
66
Z
B
5. Technologie informacyjne
2
50
6
6. Prawo
3
75
7. Moduł I: wiedza społeczna
3
Katedra Finansów i
Rachunkowości –
Zakład Metod
Ilościowych
Katedra Finansów i
Rachunkowości
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. W
Agrobiznesie
Katedra Finansów i
RachunkowościZakład Metod
Ilościowych
Katedra Zarządzania i
Prawa
Przedmiot
ogólnouczelniany
2
28
Z
B
24
6
45
E
B
76
24
6
46
Z
30
751
114
86
54
497
4E/3Z
1.Podstawy makroekonomii
7
175
18
24
10
123
E
B
Katedra Ekonomii
2. Ekonometria
5
125
12
12
7
94
E
B
Katedra Finansów i
Rachunkowości
Łącznie semestr 1
14
Katedra Ekonomii
semestr 2
Katedra Finansów i
Rachunkowości
Katedra Ekonomiki
Przedsiębiorstw
Agrobiznesu
3. Rachunkowość
6
150
12
12
10
116
E
B
4. Zarządzanie
5
125
12
12
7
94
E
B
5. Podstawy produkcji rolniczej
3
75
24
6
45
Z
Katedra Agronomii
6. Moduł II: wiedza obywatelska
4
102
35
7
60
Z
Przedmiot
ogólnouczelniany
30
752
113
60
47
532
4E/2Z
1.Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
5
125
12
12
7
94
E
B
2. Analiza ekonomiczna
5
125
12
12
7
94
E
B
3. Finanse publiczne i rynki finansowe
5
125
12
12
7
94
E
B
4. Polityka gospodarcza
5
125
12
12
7
94
E
B
5. Ekonomika gospodarki
żywnościowej
4
100
12
12
7
69
E
B
6. Przedmiot do wyboru:
a). Prawo rolne
b). Prawo żywnościowe
c). Prawo rozwoju obszarów wiejskich
1
30
12
3
15
Z
B
7. Podstawy przetwórstwa rolnospożywczego
3
75
24
7
44
Z
B
8. Język obcy
2
51
10
1
40
Z
30
756
70
46
544
5E/3Z
Łącznie semestr 2
semestr 3
Łącznie semestr 3
semestr 4
96
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobizn.
Katedra Ekonomiki
Przedsiębiorstw
Agrobiznesu
Katedra Finansów i
Rachunkowości
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobizn.
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobizn.
Katedra Zarządzania i
Prawa
Wydział Nauk o
Żywności i Żywieniu
Studium Języków
Obcych
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobizn.
Katedra Finansów i
Rachunkowości
1.Ekonomia integracji europejskiej
4
100
12
12
7
69
E
B
2. Bankowość
5
125
12
12
7
94
E
B
3. Polityka społeczna
4
100
24
7
69
Z
B
Katedra Nauk
Społecznych
4. Przedmiot do wyboru:
a). Marketing
b). Marketing produktów rolnych i
żywnościowych
c). Marketing i analiza rynków
żywnościowych
3
75
12
12
7
44
Z
B
Katedra Rynku i
Marketingu
5. Zarządzanie i organizacja
przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
4
100
12
12
7
69
Z
B
Katedra Zarządzania i
Prawa
6. Przedmiot do wyboru:
a). Ekonomika i organizacja usług w
agrobiznesie
b). Ekonomika i organizacja usług
doradczych w
agrobiznesie
c). Sektor usług na obszarach wiejskich
3
75
12
3
60
Z
B
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. w
Agrobizn.
7. Przedmiot do wyboru:
a). Ekonomika przedsiębiorstw
handlowych
b).Organizacja przedsiębiorstw
handlowych
c).Zarządzanie przedsiębiorstwem
handlowym
3
75
12
3
60
Z
B
Katedra Ekonomiki
Przedsiębiorstw
Agrobiznesu
8. Język obcy
3
77
20
2
55
Z
9. Seminarium
2
50
30
5
15
Z
31
777
98
48
535
2E/7Z
Łącznie semestr 4
semestr 5
96
C
Studium Języków
Obcych
Katedry
1.Gospodarka regionalna
4
100
12
12
7
69
E
B
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. W
Agrobizn.
2. Przedmiot do wyboru:
a). Ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw przemysłu
spożywczego
b). Zarządzanie produkcją w
przedsiębiorstwach
przemysłu spożywczego
c). Tworzenie i prowadzenie zakładów
gastronomicznych
4
100
12
12
7
69
E
B
Katedra Rynku i
Marketingu
3. Przedmiot do wyboru:
a). Finanse przedsiębiorstw przemysłu
spożywczego
b). Finanse gospodarstw rolnych
c). Ubezpieczenia majątkowe w
rolnictwie
d). ubezpieczenia społeczne rolników
3
75
12
3
60
Z
B
Katedra Finansów i
Rachunkowości
4. Przedmiot do wyboru:
a). Fundusze UE dla agrobiznesu
b). Fundusze UE dla obszarów
wiejskich
c). Fundusze UE dla przemysłu
spożywczego
4
100
12
7
69
E
B
Katedra Ekonomii i
Polityki Gosp. W
Agrobizn.
5. Przedmiot do wyboru:
a). Ekonomika produkcji ogrodniczej
b). Organizacja przedsiębiorstw
ogrodniczych
c). Zarządzanie przedsiębiorstwem
ogrodniczym
2
50
12
3
35
Z
B
Katedra Ekonomiki
Przedsiębiorstw
Agrobiznesu
12
6. Przedmiot do wyboru:
a). Logistyka w gospodarce
żywnościowej
b). Logistyka w przedsiębiorstwie
agrobiznesu
c). Rachunek kosztów logistyki w
agrobiznesie
2
50
12
3
35
Z
B
Katedra Zarządzania i
Prawa
7. Przedmiot do wyboru:
a). Rynek produktów żywnościowych
b). Obrót towarowy
c). Rynek FMCG
3
75
12
3
60
E
B
Katedra Rynku i
Marketingu
8. Język obcy
3
77
20
2
55
E
9. Seminarium
2
50
36
4
10
Z
10. Praca dyplomowa
4
100
15
85
Z
31
777
84
54
547
5E/5Z
1. Przedmiot do wyboru:
a). System podatkowy
b). Finansowanie MSP w gospodarce
żywnościowej
c). Ekonomia sektora publicznego
3
75
12
3
60
E
B
Katedra Ekonomii
2. Przedmiot do wyboru:
a). Tworzenie i prowadzenie małej firmy
b). Analiza i racjonalizacja procesów
pracy
3
75
12
3
60
Z
B
Katedra Rynku i
Marketingu
Łącznie semestr 5
92
Studium Języków
Obcych
C
Katedry
Katedry
semestr 6
3. Przedmiot do wyboru:
a). Zarządzanie projektami
gospodarczymi
b). E-biznes
c). Koncepcja rynkowa nowych
produktów
3
75
4. Seminarium
7
175
5. Praca dyplomowa
6. Praktyka zawodowa (realizowana od
IV do VI semestru)
7. Egzamin dyplomowy –
przygotowanie do egzaminu
licencjackiego
Łącznie semestr 6
4
Razem na studiach
12
7
44
E
B
Katedra Rynku i
Marketingu
38
10
127
Z
C
Katedry
100
15
85
Z
8
200
30
170
Z
2
50
5
45
Z
30
750
36
50
73
591
2E/5Z
182
4563
539
456
322
3246
22E/25Z
12
* wybrać właściwe
1
Zajęcia o charakterze praktycznym: L – ćwiczenia laboratoryjne, P– projektowe (wpisać obok liczby godzin w kolumnie 5 lub 6)
2
E – egzamin, Z – zaliczenie
Katedry