UCHWAŁA Nr XXIX/260/2006 - Urząd Gminy Polska Cerekiew

Transkrypt

UCHWAŁA Nr XXIX/260/2006 - Urząd Gminy Polska Cerekiew
UCHWAŁA Nr XXIX/260/2006
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 25 lipca 2006r.
w sprawie nabycia nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala co następuje :
§ 1.
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi wyraŜa zgodę na nabycie przez Gminę Polska Cerekiew
prawa własności następujących nieruchomości:
1. działka nr 205, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 8,99 ha
2. działka nr 366/4, karta mapy 2, obręb Zakrzów o powierzchni – 0,3477 ha
3. działka nr 366/5, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 11,3552 ha
4. działka nr 366/,6, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 34,6031 ha
5. działka nr 381, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 0,004 ha
6. działka nr 362, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 15,73 ha
7. działka nr 399, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 0,53 ha
8. działka nr 413/3, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 0,0147 ha
9. działka nr 413/4, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 0,1447 ha
10. działka nr 413/8, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 0,7462 ha
11. działka nr 414, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 0,12 ha
12. działka nr 415/3, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 0,0397 ha
13. działka nr 415/5 karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 0,0168 ha
14. działka nr 415/6, karta mapy 2 , obręb Zakrzów o powierzchni – 0,70 ha
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kasper

Podobne dokumenty