ogłasza nieograniczony, publiczny, pisemny przetarg

Transkrypt

ogłasza nieograniczony, publiczny, pisemny przetarg
JoteS spółka z o.o. w Krakowie przy ul. Lea 173/2
ogłasza nieograniczony, publiczny, pisemny przetarg
na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie,
tj.: Zakładu Produkcji Doświadczalnej w Bochni.
zaoferuje ceny wywoławczej, Komisja uzna, że przetarg
nie doszedł do skutku. Wadium ulega przepadkowi
na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w ustalonym przez
Sprzedającego terminie. Wszystkie koszty i opłaty związane z nabyciem ww. przedmiotu przetargu (w tym koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego) ponosi
Nabywca. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru
osoby notariusza sporządzającego akt notarialny. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną
przyjęte, zostanie niezwłocznie zwrócone po wyłonieniu
nabywcy w formie przelewu na wskazane konto bankowe.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przeSzczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, w roz- targu.
biciu na poszczególne składniki, zawiera dostępny dla Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiazazainteresowanych elaborat szacunkowy uprawnionego ne są pobrać druk „zgłoszenia do udziału w przetargu”
rzeczoznawcy majątkowego.
wraz z załącznikami, regulamin przetargu oraz będą miaNabywca czynnej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa ły możliwość zapoznania się na miejscu z wyceną rzeprzejmie zarówno jego należności, jak i zobowiązania.
czoznawcy majątkowego i memorandum informacyjnym,
Aktualny stan zatrudnienia wynosi 69 etatów. W przypad- w siedzibie organizatora przetargu JoteS spółka
ku zmian w stanie zatrudnienia, nabywca będzie zobo- z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 173/2, w dni robowiązany do pokrycia należnych kosztów odpraw zgodnie cze w godzinach 10.00 - 14.00.
z obowiązującymi przepisami. W przypadku wpływu ofert Na zlecenie oferenta zgłoszone odpowiednio wcześniej,
najwyższych, ale równych cenowo, sprzedający wybierze organizator przetargu dostarczy mu komplet dokumentaofertę, która zawierać będzie deklarację kontynuowania cji przetargowej wraz z wyceną.
produkcji o dotychczasowym lub zbliżonym profilu.
Koszt kompletu dokumentacji wynosi 300 zł brutto, którą
Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębior- to kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankostwa jest równa cenie oszacowania i wynosi wy organizatora przetargu w Fortis Bank nr: 45 1600
6.618.000,00 złotych (słownie: sześć milionów sześćset 1198 0002 0021 2267 2001 lub gotówką w kasie spółki.
osiemnaście tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniach
Przetarg prowadzony jest na zlecenie sprzedającego 26.09.2011 r. i 3.10.2011 r. po wcześniejszym uzgodnieprzez JoteS spółkę z o.o. w Krakowie, ul. Lea 173/2, niu terminu z organizatorem JoteS spółka z o.o., tel. 48
tel. 48-12 637 45 73, 48 12 637 70 25.
12 637-45-73, 668-469-044 (w dni robocze w godziOtwarcie pisemnych ofert i ogłoszenie wyników odbędzie nach 9.00 - 14.00).
się w dniu 5 października 2011 r. o godz. 14.00, w siedzibie Dyrekcji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budo- Regulamin przetargu, formularz „zgłoszenia uczestnictwa
wy Urządzeń Chemicznych CEBEA, 30-133 Kraków, w przetargu” i memorandum informacyjne dostępne są
również na stronie www.cebea.eu.
ul. Juliusza Lea 114.
Sprzedający zastrzega, że po wyłonieniu nabywcy, Zgłoszenia do wzięcia udziału w przetargu wraz z załączna mocy obowiązujących przepisów, na zawarcie umowy nikami należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbiosprzedaży przedmiotu przetargu musi on dodatkowo ru, na adres siedziby Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
uzyskać zgodę Ministra Skarbu Państwa, aby zawarcie Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA przy ul. Juliusza
Lea 114, 30-133 Kraków lub złożyć osobiście w Sekretaumowy było prawnie skuteczne.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wa- riacie w godzinach jego urzędowania od 8.00 do 15.00,
dium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości 10% wartości w dni robocze, pod tym samym adresem, w zamkniętych
ceny wywoławczej, tj.: 661.800 złotych + 23% podatku kopertach z dopiskiem: „nieograniczony przetarg piVAT, t.j. łącznie: 814.014 zł (słownie: osiemset czter- semny na sprzedaż zorganizowanej części przedsięnaście tysięcy czternaście złotych), na rachunek ban- biorstwa Zakładu Produkcji Doświadczalnej w Bochni
kowy sprzedającego prowadzony przez Bank PEKAO w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 październiS.A. o numerze: 91 1240 4722 1111 0000 4850 4054, ka 2011 r. do godziny 15.00.
przy czym liczy się faktyczny termin wpływu kwoty wa- W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data
dium na wskazane konto (ostateczny termin wpływu wpływu do siedziby sprzedającego.
do 5.10.2011 r. godzina 13.00) oraz złożenie zgłoszenia Zgłoszenia do wzięcia udziału w przetargu wraz z wymado wzięcia udziału w przetargu, wraz ze wskazanymi ganą dokumentacją, nie spełniające wymagań określow nim, należycie wypełnionymi załącznikami, na adres nych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu do ich
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń przyjmowania, nie będą rozpatrywane. Termin związania
Chemicznych CEBEA S.A. w Krakowie (kod 30-133), ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem wyboru oferenta przez
ul. Juliusza Lea 114.
Wadium wpłacone przez nabywcę ulega zarachowaniu komisję przetargową.
na poczet ceny nabycia. Nabywca obowiązany jest zapła- Prowadzący przetarg w imieniu sprzedającego, zastrzecić cenę nabycia w dniu zawarcia umowy, w formie aktu ga sobie prawo do odstąpienia od przetargu bądź jego
notarialnego. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie unieważnienia, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
Przedmiotem sprzedaży jest aktualnie działająca, zorganizowana część przedsiębiorstwa, Oddziału, Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie,
tj.: Zakładu Produkcji Doświadczalnej w Bochni, w którego skład wchodzą w szczególności:
1/ prawo użytkowania wieczystego od dnia 11 marca 1991 r.
do 10 marca 2090 r. zabudowanych działek, o numerach 6895, 6896 i 6897 o łącznej powierzchni 2,1137 ha,
obj. KW nr TR10/00058376/9, położonych w Bochni
przy ul. Krasińskiego 29,
2/ prawo własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości i budowli,
3/ prawo własności środków trwałych.