geodezyjne przedmioty zawodowe

Transkrypt

geodezyjne przedmioty zawodowe
Przedmiotowy system oceniania z rysunku geodezyjnego
dla technikum geodezyjnego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w
Bytomiu - 1GG
1. Uczeń oceniany będzie za:
-
wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela
program nauczania,
umiejętności praktyczne,
aktywność,
kreatywność,
umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania.
2. Wpływ na jakość oceny mają następujące kryteria wartościujące:
-
samodzielność,
poprawność,
kompletność,
wykorzystanie czasu,
przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.
3. Metody sprawdzania osiągnięć:
-
-
-
-
-
testy – zbudowane z zadań różnego typu (zadania zamknięte i
otwarte), zawierające część teoretyczną oraz część praktyczną
(zadania obliczeniowe, rysunkowe itp.) uczeń informowany jest z
odpowiednim wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia testu i
materiale rzeczowym, na którym jest on oparty,
odpowiedzi ustne – uczeń ma obowiązek odpowiadać co najmniej raz
w semestrze, ocena z odpowiedzi ustnej wpisywana jest do zeszytu
przedmiotowego, ocena z odpowiedzi ustnej może być poprawiona na
wniosek ucznia po uprzednim uzgodnieniu terminu poprawy,
kartkówki – obejmują materiał trzech ostatnich lekcji i mogą być
zapowiedziane lub nie zapowiedziane, są formą kontroli przyswojenia
przez ucznia materiału wykładanego na bieżąco,
rysunki geodezyjne – są obowiązkowe i podlegają kontroli, muszą być
oddane w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie oddanie rysunku w
terminie oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej, którą można
poprawić oddając w nowo wyznaczonym terminie prawidłowo
wykonany rysunek,
zadania domowe – są obowiązkowe i podlegają kontroli, gdy zadanie
jest warunkiem przygotowania do następnej lekcji może być
kontrolowane w postaci odpowiedzi ustnej i oceniane będzie tak, jak
odpowiedź ustna.
-1-
4. Kryteria oceniania.
Zadania testowe zamknięte oceniane są w skali 0 – 1, pozostałe zadania
oceniane są według odrębnych, jednoznacznie określonych kryteriów.
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
50% - 62% punktów – dopuszczający
63% - 75% punktów – dostateczny
76% - 88% punktów – dobry
89% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
z części teoretycznej testów. Natomiast z części praktycznej testu
stosowane będzie następujące przyporządkowanie uzyskanych puntków
ocenom szkolnym:
75% - 81% punktów – dopuszczający
82% - 88% punktów – dostateczny
89% - 95% punktów – dobry
96% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
Uczeń zaliczy test, jeżeli z części teoretycznej uzyska conajmniej 50%
punktów z części teoretycznej oraz 75% punktów z części praktycznej (np.
zadania obliczeniowe).
5. Systematyczność oceniania.
Każdy uczeń musi w ciągu semestru otrzymać:
- jedną ocenę z odpowiedzi ustnej,
- jedną ocenę za test,
- jedną ocenę za rysunek geodezyjny,
- jedną ocenę za zaangażowanie.
6. Ocena semestralna i roczna.
Każda zdobyta ocena przez ucznia jest ważna. Ustalając ocenę, która jest
podsumowaniem pracy różnicujemy uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe
w sposób następujący:
- ocena z testu ma wagę 45%,
- ocena z rysunków geodezyjnych ma wagę 20%,
- ocena z odpowiedzi ustnej ma wagę 10%,
- ocena z kartkówki ma wagę 15%,
- ocena za zadanie domowe ma wagę 5%,
- ocena za zaangażowanie ma wagę 5%.
-2-
Przedmiotowy system oceniania
z geomatyki
dla technikum geodezyjnego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Bytomiu - 2GG
1. Uczeń oceniany będzie za:
-
wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela program
nauczania,
umiejętności praktyczne,
aktywność,
kreatywność,
umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania.
2. Wpływ na jakość oceny mają następujące kryteria wartościujące:
-
samodzielność,
poprawność,
kompletność,
wykorzystanie czasu,
przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.
3. Metody sprawdzania osiągnięć:
-
-
-
-
-
testy – zbudowane z zadań różnego typu (zadania zamknięte i otwarte),
zawierające część teoretyczną oraz część praktyczną (wykonywana z użyciem
komputera) uczeń informowany jest z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem o przeprowadzeniu testu i materiale rzeczowym, na którym
jest on oparty,
odpowiedzi ustne – ćwiczenia wykonane z użyciem komputera z ustnym
uzasadnieniem, uczeń ma obowiązek odpowiadać co najmniej raz w semestrze,
ocena z odpowiedzi ustnej wpisywana jest do zeszytu przedmiotowego, ocena
z odpowiedzi ustnej może być poprawiona na wniosek ucznia po uprzednim
uzgodnieniu terminu poprawy,
kartkówki – obejmują materiał trzech ostatnich lekcji i mogą być
zapowiedziane lub nie zapowiedziane, są formą kontroli przyswojenia przez
ucznia materiału wykładanego na bieżąco,
prace projektowe lub referaty – są obowiązkowe i podlegają kontroli, muszą
być oddane w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie oddanie
projektu/referatu w terminie oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej, którą
można poprawić oddając prawidłowo rozwiązany projekt/referat lecz nie
dłużej niż w terminie dwóch tygodni od pierwszego terminu, powinny być
przygotowane w postaci elektronicznej,
zadania domowe – są obowiązkowe i podlegają kontroli, gdy zadanie jest
warunkiem przygotowania do następnej lekcji może być kontrolowane w
postaci odpowiedzi ustnej i oceniane będzie tak, jak odpowiedź ustna.
-1-
4. Kryteria oceniania.
Zadania testowe zamknięte oceniane są w skali 0 – 1, pozostałe zadania oceniane są
według odrębnych, jednoznacznie określonych kryteriów.
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
50% - 62% punktów – dopuszczający
63% - 75% punktów – dostateczny
76% - 88% punktów – dobry
89% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
z części teoretycznej testów. Natomiast z części praktycznej testu stosowane będzie
następujące przyporządkowanie uzyskanych punktów ocenom szkolnym:
75% - 81% punktów – dopuszczający
82% - 88% punktów – dostateczny
89% - 95% punktów – dobry
96% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
Uczeń zaliczy test, jeżeli z części teoretycznej uzyska co najmniej 50% punktów z
części teoretycznej oraz 75% punktów z części praktycznej (zadania wykonywane z
użyciem komputera).
5. Systematyczność oceniania.
Każdy uczeń musi w ciągu semestru otrzymać:
- jedna ocenę z odpowiedzi ustnej,
- jedną ocenę z testu,
- jedną ocenę za projekt/referat,
- jedną ocenę za zaangażowanie.
6. Ocena semestralna i roczna.
Każda zdobyta ocena przez ucznia jest ważna. Ustalając ocenę, która jest
podsumowaniem pracy różnicujemy uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe w
sposób następujący:
- ocena z testu ma wagę 45%,
- ocena z projektu/referatu ma wagę 15%,
- ocena z odpowiedzi ustnej ma wagę 10%,
- ocena z kartkówki ma wagę 10%,
- ocena za zaangażowanie ma wagę 5%.
-2-
Przedmiotowy system oceniania
z prac obliczeniowych i kartograficznych
dla technikum geodezyjnego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Bytomiu - 2GG
1. Uczeń oceniany będzie za:
-
wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela
program nauczania,
umiejętności praktyczne,
aktywność,
kreatywność,
umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania.
2. Wpływ na jakość oceny mają następujące kryteria wartościujące:
-
samodzielność,
poprawność,
kompletność,
wykorzystanie czasu,
przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.
3. Metody sprawdzania osiągnięć:
-
-
-
-
-
testy – zbudowane z zadań różnego typu (zadania zamknięte i
otwarte), zawierające część teoretyczną oraz część praktyczną
(zadania obliczeniowe, rysunkowe itp.) uczeń informowany jest z
odpowiednim wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia testu i
materiale rzeczowym, na którym jest on oparty,
odpowiedzi ustne – uczeń ma obowiązek odpowiadać co najmniej raz
w semestrze, ocena z odpowiedzi ustnej wpisywana jest do zeszytu
przedmiotowego, ocena z odpowiedzi ustnej może być poprawiona na
wniosek ucznia po uprzednim uzgodnieniu terminu poprawy,
kartkówki – obejmują materiał trzech ostatnich lekcji i mogą być
zapowiedziane lub nie zapowiedziane, są formą kontroli przyswojenia
przez ucznia materiału wykładanego na bieżąco,
projekty obliczeniowe lub rysunkowe – są obowiązkowe i podlegają
kontroli, muszą być oddane w terminie ustalonym przez nauczyciela,
nie oddanie projektu w terminie oznacza otrzymanie oceny
niedostatecznej, którą można poprawić oddając prawidłowo rozwiązany
projekt,
zadania domowe – są obowiązkowe i podlegają kontroli, gdy zadanie
jest warunkiem przygotowania do następnej lekcji może być
kontrolowane w postaci odpowiedzi ustnej i oceniane będzie tak, jak
odpowiedź ustna.
-1-
4. Kryteria oceniania.
Zadania testowe zamknięte oceniane są w skali 0 – 1, pozostałe zadania
oceniane są według odrębnych, jednoznacznie określonych kryteriów.
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
50% - 62% punktów – dopuszczający
63% - 75% punktów – dostateczny
76% - 88% punktów – dobry
89% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
z części teoretycznej testów. Natomiast z części praktycznej testu
stosowane będzie następujące przyporządkowanie uzyskanych punktów
ocenom szkolnym:
75% - 81% punktów – dopuszczający
82% - 88% punktów – dostateczny
89% - 95% punktów – dobry
96% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
Uczeń zaliczy test, jeżeli z części teoretycznej uzyska conajmniej 50%
punktów z części teoretycznej oraz 75% punktów z części praktycznej (np.
zadania obliczeniowe).
5. Systematyczność oceniania.
Każdy uczeń musi w ciągu semestru otrzymać:
- jedną ocenę z odpowiedzi ustnej,
- jedną ocenę za test,
- jedną ocenę za projekt,
- jedną ocenę za zaangażowanie.
6. Ocena semestralna i roczna.
Każda zdobyta ocena przez ucznia jest ważna. Ustalając ocenę, która jest
podsumowaniem pracy różnicujemy uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe
w sposób następujący:
- ocena z testu ma wagę 45%,
- ocena z projektu ma wagę 20%,
- ocena z odpowiedzi ustnej ma wagę 10%,
- ocena z kartkówki ma wagę 15%,
- ocena za zadanie domowe ma wagę 5%,
- ocena za zaangażowanie ma wagę 5%.
-2-
Przedmiotowy system oceniania z terenowych ćwiczeń w geodezji
dla technikum geodezyjnego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Bytomiu - 2GG
1. Uczeń oceniany będzie za:
-
wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela
program nauczania,
umiejętności praktyczne,
aktywność,
kreatywność,
umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania.
2. Wpływ na jakość oceny mają następujące kryteria wartościujące:
-
samodzielność,
poprawność,
kompletność,
wykorzystanie czasu,
praca w grupach pomiarowych,
przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.
3. Metody sprawdzania osiągnięć:
-
-
-
-
-
testy – zbudowane z zadań różnego typu (zadania zamknięte i
otwarte), zawierające część teoretyczną oraz część praktyczną
(zadania obliczeniowe, rysunkowe itp.) uczeń informowany jest z
odpowiednim wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia testu i
materiale rzeczowym, na którym jest on oparty,
odpowiedzi ustne – uczeń ma obowiązek odpowiadać co najmniej raz
w semestrze, ocena z odpowiedzi ustnej wpisywana jest do zeszytu
przedmiotowego, ocena z odpowiedzi ustnej może być poprawiona na
wniosek ucznia po uprzednim uzgodnieniu terminu poprawy,
kartkówki – obejmują materiał trzech ostatnich lekcji i mogą być
zapowiedziane lub nie zapowiedziane, są formą kontroli przyswojenia
przez ucznia materiału wykładanego na bieżąco,
pracę w terenie – specyfika przedmiotu wymaga aby uczeń przede
wszystkim wykazał się pracą w terenie w związku z tym jego praca w
terenie będzie podlegała ciągłej obserwacji i ocenie,
prace kameralne – wszystkie prace terenowe uczeń będzie musiał pod
koniec określonej grupy zajęć przerysować na czysto i przedstawić
nauczycielowi a prace te będą oceniane.
-1-
4. Kryteria oceniania.
Zadania testowe zamknięte oceniane są w skali 0 – 1, pozostałe zadania
oceniane są według odrębnych, jednoznacznie określonych kryteriów.
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
50% - 62% punktów – dopuszczający
63% - 75% punktów – dostateczny
76% - 88% punktów – dobry
89% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
z części teoretycznej testów. Natomiast z części praktycznej testu
stosowane będzie następujące przyporządkowanie uzyskanych punktów
ocenom szkolnym:
75% - 81% punktów – dopuszczający
82% - 88% punktów – dostateczny
89% - 95% punktów – dobry
96% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
Uczeń zaliczy test, jeżeli z części teoretycznej uzyska conajmniej 50%
punktów z części teoretycznej oraz 75% punktów z części praktycznej (np.
zadania obliczeniowe).
5. Systematyczność oceniania.
Każdy uczeń musi w ciągu semestru otrzymać:
- jedną ocenę z odpowiedzi ustnej,
- jedną ocenę za test,
- jedną ocenę z kartkówki,
- jedną ocenę z pracy w terenie,
- jedną ocenę za prace kameralne.
6. Ocena semestralna i roczna.
Każda zdobyta ocena przez ucznia jest ważna. Ustalając ocenę, która jest
podsumowaniem pracy różnicujemy uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe
w sposób następujący:
- ocena z testu ma wagę 35%,
- ocena za prace kameralne 20%.
- ocena z kartkówki 15%,
- ocena z pracy w terenie 15%,
- ocena z odpowiedzi ustnej ma wagę 15%.
Oceny z próbnych egzaminów zawodowych otrzymują wagę – 50%.
-2-
Przedmiotowy system oceniania z geodezji ogólnej
dla technikum geodezyjnego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Bytomiu - 3Geo
1. Uczeń oceniany będzie za:
-
wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela
program nauczania,
umiejętności praktyczne,
aktywność,
kreatywność,
umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania.
2. Wpływ na jakość oceny mają następujące kryteria wartościujące:
-
samodzielność,
poprawność,
kompletność,
wykorzystanie czasu,
przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.
3. Metody sprawdzania osiągnięć:
-
-
-
-
-
testy – zbudowane z zadań różnego typu (zadania zamknięte i
otwarte), zawierające część teoretyczną oraz część praktyczną
(zadania obliczeniowe, rysunkowe itp.) uczeń informowany jest z
odpowiednim wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia testu i
materiale rzeczowym, na którym jest on oparty,
odpowiedzi ustne – uczeń ma obowiązek odpowiadać co najmniej raz
w semestrze, ocena z odpowiedzi ustnej wpisywana jest do zeszytu
przedmiotowego, ocena z odpowiedzi ustnej może być poprawiona na
wniosek ucznia po uprzednim uzgodnieniu terminu poprawy,
kartkówki – obejmują materiał trzech ostatnich lekcji i mogą być
zapowiedziane lub nie zapowiedziane, są formą kontroli przyswojenia
przez ucznia materiału wykładanego na bieżąco,
projekty obliczeniowe lub rysunkowe – są obowiązkowe i podlegają
kontroli, muszą być oddane w terminie ustalonym przez nauczyciela,
nie oddanie projektu w terminie oznacza otrzymanie oceny
niedostatecznej, którą można poprawić oddając prawidłowo rozwiązany
projekt,
zadania domowe – są obowiązkowe i podlegają kontroli, gdy zadanie
jest warunkiem przygotowania do następnej lekcji może być
kontrolowane w postaci odpowiedzi ustnej i oceniane będzie tak, jak
odpowiedź ustna.
-1-
4. Kryteria oceniania.
Zadania testowe zamknięte oceniane są w skali 0 – 1, pozostałe zadania
oceniane są według odrębnych, jednoznacznie określonych kryteriów.
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
50% - 62% punktów – dopuszczający
63% - 75% punktów – dostateczny
76% - 88% punktów – dobry
89% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
z części teoretycznej testów. Natomiast z części praktycznej testu
stosowane będzie następujące przyporządkowanie uzyskanych puntków
ocenom szkolnym:
75% - 81% punktów – dopuszczający
82% - 88% punktów – dostateczny
89% - 95% punktów – dobry
96% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
Uczeń zaliczy test, jeżeli z części teoretycznej uzyska conajmniej 50%
punktów z części teoretycznej oraz 75% punktów z części praktycznej (np.
zadania obliczeniowe).
5. Systematyczność oceniania.
Każdy uczeń musi w ciągu semestru otrzymać:
- jedną ocenę z odpowiedzi ustnej,
- jedną ocenę za test,
- jedną ocenę z ćwiczeń geodezyjnych,
- jedną ocenę za projekt,
- jedną ocenę za zaangażowanie.
6. Ocena semestralna i roczna.
Każda zdobyta ocena przez ucznia jest ważna. Ustalając ocenę, która jest
podsumowaniem pracy różnicujemy uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe
w sposób następujący:
- ocena z testu ma wagę 40%,
- ocena z ćwiczeń geodezyjnych ma wagę 15%,
- ocena z projektu ma wagę 15%,
- ocena z odpowiedzi ustnej ma wagę 10%,
- ocena z kartkówki ma wagę 10%,
- ocena za zadanie domowe ma wagę 5%,
- ocena za zaangażowanie ma wagę 5%.
-2-
Przedmiotowy system oceniania
z geodezji w gospodarce nieruchomościami
dla technikum geodezyjnego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Bytomiu - 3Geo
1. Uczeń oceniany będzie za:
-
wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela
program nauczania,
umiejętności praktyczne,
aktywność,
kreatywność,
umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania.
2. Wpływ na jakość oceny mają następujące kryteria wartościujące:
-
samodzielność,
poprawność,
kompletność,
wykorzystanie czasu,
przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.
3. Metody sprawdzania osiągnięć:
-
-
-
-
-
testy – zbudowane z zadań różnego typu (zadania zamknięte i
otwarte), zawierające część teoretyczną oraz część praktyczną
(zadania obliczeniowe, rysunkowe itp.) uczeń informowany jest z
odpowiednim wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia testu i
materiale rzeczowym, na którym jest on oparty,
odpowiedzi ustne – uczeń ma obowiązek odpowiadać co najmniej raz
w semestrze, ocena z odpowiedzi ustnej wpisywana jest do zeszytu
przedmiotowego, ocena z odpowiedzi ustnej może być poprawiona na
wniosek ucznia po uprzednim uzgodnieniu terminu poprawy,
kartkówki – obejmują materiał trzech ostatnich lekcji i mogą być
zapowiedziane lub nie zapowiedziane, są formą kontroli przyswojenia
przez ucznia materiału wykładanego na bieżąco,
projekty obliczeniowe lub rysunkowe – są obowiązkowe i podlegają
kontroli, muszą być oddane w terminie ustalonym przez nauczyciela,
nie oddanie projektu w terminie oznacza otrzymanie oceny
niedostatecznej, którą można poprawić oddając prawidłowo rozwiązany
projekt,
zadania domowe – są obowiązkowe i podlegają kontroli, gdy zadanie
jest warunkiem przygotowania do następnej lekcji może być
kontrolowane w postaci odpowiedzi ustnej i oceniane będzie tak, jak
odpowiedź ustna.
-1-
4. Kryteria oceniania.
Zadania testowe zamknięte oceniane są w skali 0 – 1, pozostałe zadania
oceniane są według odrębnych, jednoznacznie określonych kryteriów.
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
50% - 62% punktów – dopuszczający
63% - 75% punktów – dostateczny
76% - 88% punktów – dobry
89% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
z części teoretycznej testów. Natomiast z części praktycznej testu
stosowane będzie następujące przyporządkowanie uzyskanych puntków
ocenom szkolnym:
75% - 81% punktów – dopuszczający
82% - 88% punktów – dostateczny
89% - 95% punktów – dobry
96% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
Uczeń zaliczy test, jeżeli z części teoretycznej uzyska conajmniej 50%
punktów z części teoretycznej oraz 75% punktów z części praktycznej (np.
zadania obliczeniowe).
5. Systematyczność oceniania.
Każdy uczeń musi w ciągu semestru otrzymać:
- jedną ocenę z odpowiedzi ustnej,
- jedną ocenę za test,
- jedną ocenę z ćwiczeń geodezyjnych,
- jedną ocenę za projekt,
- jedną ocenę za zaangażowanie.
6. Ocena semestralna i roczna.
Każda zdobyta ocena przez ucznia jest ważna. Ustalając ocenę, która jest
podsumowaniem pracy różnicujemy uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe
w sposób następujący:
- ocena z testu ma wagę 40%,
- ocena z ćwiczeń geodezyjnych ma wagę 15%,
- ocena z projektu ma wagę 15%,
- ocena z odpowiedzi ustnej ma wagę 10%,
- ocena z kartkówki ma wagę 10%,
- ocena za zadanie domowe ma wagę 5%,
- ocena za zaangażowanie ma wagę 5%.
-2-
Przedmiotowy system oceniania
z informatyki geodezyjnej i kartograficznej
dla technikum geodezyjnego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Bytomiu - 3Geo
1. Uczeń oceniany będzie za:
-
wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela program
nauczania,
umiejętności praktyczne,
aktywność,
kreatywność,
umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania.
2. Wpływ na jakość oceny mają następujące kryteria wartościujące:
-
samodzielność,
poprawność,
kompletność,
wykorzystanie czasu,
przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.
3. Metody sprawdzania osiągnięć:
-
-
-
-
-
testy – zbudowane z zadań różnego typu (zadania zamknięte i otwarte),
zawierające część teoretyczną oraz część praktyczną (wykonywana z użyciem
komputera) uczeń informowany jest z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem o przeprowadzeniu testu i materiale rzeczowym, na którym
jest on oparty,
odpowiedzi ustne – ćwiczenia wykonane z użyciem komputera z ustnym
uzasadnieniem, uczeń ma obowiązek odpowiadać co najmniej raz w semestrze,
ocena z odpowiedzi ustnej wpisywana jest do zeszytu przedmiotowego, ocena
z odpowiedzi ustnej może być poprawiona na wniosek ucznia po uprzednim
uzgodnieniu terminu poprawy,
kartkówki – obejmują materiał trzech ostatnich lekcji i mogą być
zapowiedziane lub nie zapowiedziane, są formą kontroli przyswojenia przez
ucznia materiału wykładanego na bieżąco,
prace projektowe lub referaty – są obowiązkowe i podlegają kontroli, muszą
być oddane w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie oddanie
projektu/referatu w terminie oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej, którą
można poprawić oddając prawidłowo rozwiązany projekt/referat lecz nie
dłużej niż w terminie dwóch tygodni od pierwszego terminu, powinny być
przygotowane w postaci elektronicznej,
zadania domowe – są obowiązkowe i podlegają kontroli, gdy zadanie jest
warunkiem przygotowania do następnej lekcji może być kontrolowane w
postaci odpowiedzi ustnej i oceniane będzie tak, jak odpowiedź ustna.
-1-
4. Kryteria oceniania.
Zadania testowe zamknięte oceniane są w skali 0 – 1, pozostałe zadania oceniane są
według odrębnych, jednoznacznie określonych kryteriów.
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
50% - 62% punktów – dopuszczający
63% - 75% punktów – dostateczny
76% - 88% punktów – dobry
89% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
z części teoretycznej testów. Natomiast z części praktycznej testu stosowane będzie
następujące przyporządkowanie uzyskanych punktów ocenom szkolnym:
75% - 81% punktów – dopuszczający
82% - 88% punktów – dostateczny
89% - 95% punktów – dobry
96% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
Uczeń zaliczy test, jeżeli z części teoretycznej uzyska co najmniej 50% punktów z
części teoretycznej oraz 75% punktów z części praktycznej (zadania wykonywane z
użyciem komputera).
5. Systematyczność oceniania.
Każdy uczeń musi w ciągu semestru otrzymać:
- jedna ocenę z odpowiedzi ustnej,
- jedną ocenę z testu,
- jedną ocenę za projekt/referat,
- jedną ocenę za zaangażowanie.
6. Ocena semestralna i roczna.
Każda zdobyta ocena przez ucznia jest ważna. Ustalając ocenę, która jest
podsumowaniem pracy różnicujemy uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe w
sposób następujący:
- ocena z testu ma wagę 45%,
- ocena z projektu/referatu ma wagę 15%,
- ocena z odpowiedzi ustnej ma wagę 10%,
- ocena z kartkówki ma wagę 10%,
- ocena za zaangażowanie ma wagę 5%.
-2-
Przedmiotowy system oceniania
z informatyki geodezyjnej i kartograficznej
dla technikum geodezyjnego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Bytomiu - 4Geo
1. Uczeń oceniany będzie za:
-
wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela program
nauczania,
umiejętności praktyczne,
aktywność,
kreatywność,
umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania.
2. Wpływ na jakość oceny mają następujące kryteria wartościujące:
-
samodzielność,
poprawność,
kompletność,
wykorzystanie czasu,
przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.
3. Metody sprawdzania osiągnięć:
-
-
-
-
-
testy – zbudowane z zadań różnego typu (zadania zamknięte i otwarte),
zawierające część teoretyczną oraz część praktyczną (wykonywana z użyciem
komputera) uczeń informowany jest z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem o przeprowadzeniu testu i materiale rzeczowym, na którym
jest on oparty,
odpowiedzi ustne – ćwiczenia wykonane z użyciem komputera z ustnym
uzasadnieniem, uczeń ma obowiązek odpowiadać co najmniej raz w semestrze,
ocena z odpowiedzi ustnej wpisywana jest do zeszytu przedmiotowego, ocena
z odpowiedzi ustnej może być poprawiona na wniosek ucznia po uprzednim
uzgodnieniu terminu poprawy,
kartkówki – obejmują materiał trzech ostatnich lekcji i mogą być
zapowiedziane lub nie zapowiedziane, są formą kontroli przyswojenia przez
ucznia materiału wykładanego na bieżąco,
prace projektowe lub referaty – są obowiązkowe i podlegają kontroli, muszą
być oddane w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie oddanie
projektu/referatu w terminie oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej, którą
można poprawić oddając prawidłowo rozwiązany projekt/referat lecz nie
dłużej niż w terminie dwóch tygodni od pierwszego terminu, powinny być
przygotowane w postaci elektronicznej,
zadania domowe – są obowiązkowe i podlegają kontroli, gdy zadanie jest
warunkiem przygotowania do następnej lekcji może być kontrolowane w
postaci odpowiedzi ustnej i oceniane będzie tak, jak odpowiedź ustna.
-1-
4. Kryteria oceniania.
Zadania testowe zamknięte oceniane są w skali 0 – 1, pozostałe zadania oceniane są
według odrębnych, jednoznacznie określonych kryteriów.
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
50% - 62% punktów – dopuszczający
63% - 75% punktów – dostateczny
76% - 88% punktów – dobry
89% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
z części teoretycznej testów. Natomiast z części praktycznej testu stosowane będzie
następujące przyporządkowanie uzyskanych punktów ocenom szkolnym:
75% - 81% punktów – dopuszczający
82% - 88% punktów – dostateczny
89% - 95% punktów – dobry
96% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
Uczeń zaliczy test, jeżeli z części teoretycznej uzyska co najmniej 50% punktów z
części teoretycznej oraz 75% punktów z części praktycznej (zadania wykonywane z
użyciem komputera).
5. Systematyczność oceniania.
Każdy uczeń musi w ciągu semestru otrzymać:
- jedna ocenę z odpowiedzi ustnej,
- jedną ocenę z testu,
- jedną ocenę za projekt/referat,
- jedną ocenę za zaangażowanie.
6. Ocena semestralna i roczna.
Każda zdobyta ocena przez ucznia jest ważna. Ustalając ocenę, która jest
podsumowaniem pracy różnicujemy uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe w
sposób następujący:
- ocena z testu ma wagę 45%,
- ocena z projektu/referatu ma wagę 15%,
- ocena z odpowiedzi ustnej ma wagę 10%,
- ocena z kartkówki ma wagę 10%,
- ocena za zaangażowanie ma wagę 5%.
-2-
Przedmiotowy system oceniania
z przedmiotu specjalizacja dla technikum geodezyjnego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w
Bytomiu - 4 Geo
1. Uczeń oceniany będzie za:
-
wiadomości, których zakres wyznacza realizowany przez nauczyciela program
nauczania,
umiejętności praktyczne,
aktywność,
kreatywność,
umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania.
2. Wpływ na jakość oceny mają następujące kryteria wartościujące:
-
samodzielność,
poprawność,
kompletność,
wykorzystanie czasu,
przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych.
3. Metody sprawdzania osiągnięć:
-
-
-
-
testy – zbudowane z zadań różnego typu (zadania zamknięte i otwarte),
zawierające część teoretyczną oraz część praktyczną (zadania obliczeniowe,
rysunkowe itp.) uczeń informowany jest z odpowiednim wyprzedzeniem o
terminie przeprowadzenia testu i materiale rzeczowym, na którym jest on
oparty,
odpowiedzi ustne – uczeń ma obowiązek odpowiadać co najmniej raz w
semestrze, ocena z odpowiedzi ustnej wpisywana jest do zeszytu
przedmiotowego, ocena z odpowiedzi ustnej może być poprawiona na wniosek
ucznia po uprzednim uzgodnieniu terminu poprawy,
kartkówki – obejmują materiał trzech ostatnich lekcji i mogą być
zapowiedziane lub nie zapowiedziane, są formą kontroli przyswojenia przez
ucznia materiału wykładanego na bieżąco,
rozwiązywanie formularzy geodezyjnych – obejmują rozwiązywanie zadań
wymagających wypełnienia formularzy stosowanych w pracach geodezyjnych.
4. Kryteria oceniania.
Zadania testowe zamknięte oceniane są w skali 0 – 1, pozostałe zadania oceniane są
według odrębnych, jednoznacznie określonych kryteriów.
Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym jest
następujące:
50% - 62% punktów – dopuszczający
63% - 75% punktów – dostateczny
76% - 88% punktów – dobry
89% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
z części teoretycznej testów.
-1-
Natomiast z części praktycznej testu stosowane będzie następujące
przyporządkowanie uzyskanych punktów ocenom szkolnym:
75% - 81% punktów – dopuszczający
82% - 88% punktów – dostateczny
89% - 95% punktów – dobry
96% - 99% punktów – bardzo dobry
100% - celujący
Uczeń zaliczy test, jeżeli z części teoretycznej uzyska conajmniej 50% punktów z
części teoretycznej oraz 75% punktów z części praktycznej (np. zadania
obliczeniowe).
5. Systematyczność oceniania.
Każdy uczeń musi w ciągu semestru otrzymać:
- jedna ocenę z odpowiedzi ustnej,
- jedną ocenę za test,
- jedną ocenę za rozwiązywanie formularzy geodezyjnych,
- jedną ocenę z kartkówki,
- jedną ocenę za zaangażowanie.
6. Ocena semestralna i roczna.
Każda zdobyta ocena przez ucznia jest ważna. Ustalając ocenę, która jest
podsumowaniem pracy różnicujemy uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe w
sposób następujący:
- ocena z testu ma wagę 50%,
- ocena za rozwiązywanie formularzy ma wagę 25%,
- ocena z odpowiedzi ustnej ma wagę 10%,
- ocena z kartkówki ma wagę 10%,
- ocena za zaangażowanie ma wagę 5%.
Oceny z próbnych egzaminów zawodowych otrzymują wagę – 50%.
-2-

Podobne dokumenty